ןגראה ץע
Argan tree
(Argania spinosa)

אשנתהל יושעו ינרקוד ץעה .וקורמ ברעמ-םורדב לדג ןגראה ץע
.ויתוריפו וילע לע תונוזינ רוזיאב םיזיעה .םירטמ 10 הבוגל
.רתוי לגועמו לודג טעמ יכ םע ,תיזל המוד ןגראה ירפ
תולכוא םיזיעה .םיניערג 3 דע 2 ליכמה ,הפילק השק זוגא ירפב
םיפסוא ותוא ,השקה זוגאה תא תוטלופו יבלחה ירפה רשב תא
.םוקמה ידילי רתוי רחואמ
טעמ םתוא םילוק ,שמשב םיזוגאה תא םישביימ םיימוקמה
.םימ םיפיסומ םה הל ,המוחש הסיעל םתוא םיקסרמו
ךכ-רחא ונממ םיקיפמ ,ץחלב הטיחס ללוכה ,ךשוממ ךילהתב
המודה םעט לולצה ןמשל .(Argan oil) ןגראה ןמש אוה ,ןמש
.זולה זוגא לש הזל

.רקבה תסבאהל שמשמ (ןמש 10% ליכמ) ףוסבל ראשנש רמוחה

היורקה ,דלוקוש עבצב תינונמש הסיע תרתונ ןמשה יוצימ רחאל
,םחלל לבטמ ,התקתמה רחאל ,תשמשמ רשא ,(Amlou) ולמא
.רוזיאה ידילי (Berber) םירברבה יתבב רקובה תחוראב

ןגרא ןמש
.םדמדא ןווג לעבו תיזה ןמשמ ההכ טעמ ןגראה ןמש
.םיטלס לוביתלו לושיבל שמשמ ןמשה
(Couscous) סוקסוקל םיפיסומ ןתוא ,תופיט רפסמ
.רישע יזוגא חוחינ ול םיפיסומ ,ותשגה ינפל שממ
 
,ותוא םיפייזמ םיבר ,ןגראה ןמשל לודגה שוקיבה בקע
ותוא םיפייזמ ףאו תיז ןמשב ירוקמ ןמש תליהמ ידי-לע
.הקירפפ טעמב לוהמ תי ןמשב ותפלחהבתרעבהל םישמשמ זוגאה תפילקו הציעה
.לושיבל שא   
תואספוק תיינבל תשמשמ הציעה
.תורטועמ   
 
םייטמסוק םישומיש
ןלווקס ,ויגוס לע ,E ןימטיוב ההובגה ותלוכתל תודוה
...ב לופיטל ןגראה ןמש שמשמ ,תוינויח ןמוש תוצמוחו
.תורגב יעצפ ללוכ ,םהנימל (Pimples) רוע ינועצפ
.חור תועובעבאמ האצותכ תוחיפת
.שבי רוע תעינמ
.םיטמק תעפוה תטאה
.רועה תונקדזה תטאה


לודיג יאנת
...ןגראה ץע
...אוה ,םישק הביבס יאנתל םלשומה ץעה אוה
.םוחב דימע   
.תרוצב   
.הלד עקרק   
.חופיט לכל קוקז וניא
תודוה תאז ,ףחס ינפמ עקרקה רומישב עייסמ
 .םיקומעה וישרושל    
 

תיאופר תוליעפ
תיאלוא הצמוח םהב ,תוינויח ןמוש תוצמוחב רישע ןגראה ןמשה
,E ןימטיו ,(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוחו (Oleic acid)
.(Phenolic comp.) לונפ תובוכרתו (Sterols) םילורטס ,ןלווקס
 
...ןגראה ןמש תונוכת
.םדה רוזחמ תא ץירממ .לורטסלוכה תמר תיחפמ
.ףוגה לש תיעבטה ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ

...ב לופיטל שמשמ ןמשה