תושדח - ודקובא
Avocado - News

תילובטמ תנומסתל ודקובא
תיביטנגוקל ןיאטול
(1) בל תלחמל ערזה תפילק
ןורכיזלו םייניעל ןיאטול
םימיכחמ תיז ןמשו ודקובא
(2) יתקלד יטנא ודקובא יערז
בער אכדמ ודקובא
(3) לורטסלוכ דירומ ןיאטול
2-גוס תרכוסל ןוכיסו ודקובא
דבכה לע ןגמ ודקובאה
םירחא םינמשו ודקובאה ןמש
תינומרעה ןטרס ענומ ודקובא
םידיאונטורק תגיפסו ודקובא
הפה ללח ןטרסל ןוכיסו ודקובא
םדב רכוסו עבוש ,ודקובא
רזג/תוינבגע+ודקובא :A ןימטיו
(1) לורטסלוכ - םויב ודקובא
תידיאולאימ הימקול דגנ ודקובא
(2) םינמוש ליפורפל ירט ודקובא


...ודקובא ואר

2000 רבמצד
דבכה לע ןגמ ודקובא
יכ הליג ,תודלוחב ךרענש ,ןפי Shizuoka Uni.-ב רקחמ
תיחפהל ,(Liver) דבכה לע ןגהל היושע ודקובא תליכא
לע הנגהב עייסלו (Cholesterol) לורטסלוכה תמר תא
.(Brain) חומה

יגוס 22 ולביקש דבכ יקזנ םע תודלוחב ךרענ רקחמה
אצמנ .דבכה לע הניגמה םתעפשה תא ןוחבל ידכ תוריפ
םינעדמה תנווכב .דבכל םיקזנה תא תיחפה ודקובאה יכ
סיטיטפה / דבכ תקלדב לופיטל הפורת ודקובאהמ חתפל
.(Hepatitis)

תונוכת לעב אוה ודקובאה תוריפה לכ ןיבמ יכ אצמנ
ןתוליעפ קזחמ אוה .דבכה לע רתויב תוקזחה הנגהה
.דבכל םיקזמה תנטקהל תולעופ רשא תובוכרת 5 לש

2000 International Chemical Congress
of Pacific Basin Societies


2003
םירחא םייחמצ םינמשל האוושהב ודקובא ןמש
רשא ,ב"הרא Uni. of Massachusetts-Lowell-ב רקחמ
ודקובאה ןמש לש ותעפשה תא הוושיה ,תובנראב ךרענ
(Vegetable oils) םייחמצ םינמש םע (Avocado oil)
םדה-ילכ תונפדב (Fat) ןמושה תעיקש לע םירחא
םיקרועה תשרט תמירגו (Atherogenicity)
.(Arteriosclerosis)

סוקוקה זוגא לש יוורה ןמשה תמועל התשענ האוושהה
יוור-יתלב דח (Olive oil) תיזה ןמש ,(Coconut oil)
תוגרדה תאוושה .יוור-יתלב בר (Corn oil) סריתה ןמשו
.ןיעב התשענ תונושה םיקרועה תשרט לש

םיקרועה תשרט תגרדל םרוג סוקוקה זוגא ןמשש ררבתה
תיזה ןמשמ טעמב עורג היה סריתה ןמש ,םלוכמ ההובגה
רתויב ההובגה HDL לורטסלוכה תמר .ודקובאה ןמשמו
.םייוור-יתלב דחה םינמשה ינש תא וכרצש תובנראב האצמנ
התואב אצמנ ודקובאה ןמש יכ איה םירקוחה תנקסמ
סריתה ןמשל המודב ,םיקרועה תשרט תמירג לש הגרד
.תיזה ןמשו

Journal of the American College of Nutrition


2005 ראוני
תינומרעה ןטרס םיענומ ודקובאב םירמוח
ךרענ רשא ,ב"הרא Univ. of California-ב רקחמ
םצמצמ דקובאהמ הנכוהש תיצמת יכ אצמ ,הדבעמב
.(Prostate cancer) תינומרעה ןטרס תוחתפתה תא

רתויב רישעה רוקמה אוה ודקובא יכ םינייצמ םירקוחה
.רתויב םילכאנה תוריפה 20 ןיבמ ,(Lutein) ןיאטולל
ינטרסה לודיגה יכ אצמנ םירקוחה ועצבש יוסינב
עיפשה אל דבלב רוהט ןיאטולש דועב 60%-ב םצמטצה
דגנ לעופ ודקובאב ןיאטולה יכ םיקיסמ םירקוחה .וילע
.םירחא םירמוח םע בולישב ןטרסה

Journal of Nutritional Biochemistry


2005 סרמ
םידיאונטורק תגיפסב עייסמ ודקובא
ודקובאהש םיחוודמ ב"הרא Ohio State Uni. ירקוח
םיניגמה הנוזת ירמוח לש םתגיפס תא 15 יפ לידגהל יושע
(Cancer) ןטרס תולחמ ,(Heart disease) בל-תלחמ ינפמ
יוצמה (Carotenoid) דיאונטורק .(Blindness) ןורוויעו
ענומו (Antioxxidant) טנדיסקוא-יטנאכ לעופ ודקובאב
.(Prostate cancer) תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה תא

לש םיגוס 4 לע ודקובאה לש ותעפשהב וזכרתה םירקוחה
.ןפוקילו ןיאטול ,ןיטורק-אטב ,ןיטורק-אפלא :םידיאונטורק
150 ולביק ,םיאירב םישנא םלוכ ,רקחמב םיפתתשמה 11
.ןמוש םרג 24-כ םיליכמה ודקובא םרג
בורק וגפס ודקובא תפסותב (Salsa) הסלס וכרצש ולא
ודקובא וכרצ רשא ולאו ןיטורקt-טב 2.5 יפו ןפוקיל 4.5 יפל
יפו ןיטורק-אפלא 7 יפ ,ןיאטול 5 יפ וגפס טלס םע םלש
.ןיטורק-אטב 15

תכירצ ,םידיאונטורק תגיפסב רבודמשכ םירקוחה ירבדל
. םלש ודקובא תכירצ ומכ תלעופ ודקובא יצח

Journal of Nutrition


2007 רבמטפס
הפה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ודקובא
ירמוח יכ וליג ב"הרא Ohio State University-ב םירקוח
הפה ללח ןטרסב המחלמב רוזעל םייושע ודקובאב הנוזת
יגוס רפסמ לוטקל םייושע ולא םירמוח .(Oral Cancer)
םיינטרס-םדק םיאת לש םתוחתפתה תא עונמלו ןטרס
םיילמרונ םיאת .ןטרס יאתל (Pre-cancerous cells)
תא לולכל שי םירקוחה ירבדל .ולא םירמוחמ ועגפנ אל
ןטרס תעינמב םיעייסמה תוריפה תמישרב ודקובאה
.(Cancer prevention diet)

Seminars in Cancer Biology


2014 ראוני
םדב רכוסו עבוש ,ודקובא תכירצ ןיב רשקה
,ב"הרא הינרופילק .Loma Linda Uni-ב םידקמ רקחמ
תעפשה תא קדב ,Hass Avocado Board ידי-לע ךמתנש
תומר לע ,םיירהצה תחוראב בלושמה ,ודקובא תכירצ
(Insulin) ןילוסניאהו (Glucose) רכוסה ,(Satiety) עבושה
ילעב םירגובמ לע ,ךכ תובקעב היגרנאה תכירצו םדב
.(Overweight) ףדוע לקשמ

היושע םיירהצה תחוראל ירט ודקובא יצח תפסוהש אצמנ
רתוי שיגרהל ,לקשמ ףדוע םעכ ,םיאירב םישנאל רוזעל
רחאל לוכאל םנוצר תא תיחפהלו (Satisfied) םיעבש
.החוראה

ודקובא יצח םיירהצה תחוראל ופיסוה רשא ולאש ררבתה
תועשה 3 ךשמב ,לוכאל ןוצרב 40% תב הדירי לע וחוויד
,החוראה רחאל תועשה 5 ךשמב 28%-ו ןכמ רחאלש
הליגר םיירהצ תחורא רחאל לוכאל םנוצרל האוושהב
.ודקובא הללכ אלש

תועיבש תשוחת לע םג חווד החוראהל תועשה 3 ךשמב
םירגובמ 26 ופתתשה רקחמב .26%- כב תרבגומ ןוצר
.ףדוע לקשמ ילעב םיאירב

Nutrition Journal


2014 ילוי
רזג וא תוינבגע םע ודקובא :תרפושמ A ןימטיו תגיפס
...רקחמ


2015 ראוני
לורטסלוכה תמר לע רמוש םויב ודקובא
תכירצ ב"הרא Pennsylvania State Uni-ב םירקוח ירבדל
(Overweight) רתי לקשמ ילעב ידי-לע ,םויב דחא ודקובא
רוזעל היושע ,(Obesity) תינלוח הנמשהמ םילבוסה ולאו
ךכב ןיטקהלו (LDL) ערה לורטסלוכה תמר תא דירוהל
ופתתשה רקחמב .(Heart Disease) בל תולחמל ןוכיס
.הנש 70 דע 21 ינב םיאירב םירגובמ 45

Journal of the American Heart Association


2015 ינוי
תידיאולאימ הימקולב לפטל דיתע ודקובא
םיחוודמ הדנק וירטנוא University of Waterloo ירקוח
,(Avocatin B) B ןיטקובא היורקה ,ודקובאב תבוכרתש
הפירח תידיאולאימ הימקולב לפטל רוזעל היושע
דקמתמ B ןיטקובא .(Acute Myeloid Leukemia/AML)
.םתוא דימשמו הימקולה לש עזג יאתב

Cancer Research


2016 ראורבפ
םינמושה ליפורפ תא תיתועמשמ רפשמ ירט ודקובא
ב"הרא וטנמרקס Uni. of the Pacific-ב הזילנא-אטמ
תמרבו (LDL) ערה לורטסלוכה תמרב הדירי התליג
שומיש תובקעב (Triglycerides) םידירצילגירטה
האצמנ אל .(Solid Fat) קצומ ןמושב םוקמב ודקובאב
רקחמב .(HDL) בוטה לורטסלוכה תמר לע העפשה
.שיא 229 ופתתשה

Journal of Clinical Lipidology


2017 לירפא
תילובטמ תנומסתב לופיטל ודקובא
ןאריא Mashhad Uni. of Medical Sciences ירקוח
תעפשה הקדבנ םהב םימדוק םירקחמ תריקס וכרע
ולעה םה .(Health) תואירבה לע ודקובאה תכירצ
ירפש ךכל "ןוצר תועיבשמ תוינילק תוחכוה שי" יכ
תילובטמ תנומסתב לפטל רוזעל לגוסמ הז
.(Metabolic Syndrome)

תובוטה םיכרדה תחאל תבשחנ האירב הנוזת תטיקנ
הריקסה .תילובטמ תנומסתב לפטל וא עונמל רתויב
.וז הנוזתמ קלחכ ודקובאה תא העיצמ השדחה

איה רתויב הקזחה העפשההש םיחוודמ םירקוחה
לע רמולכ ,(Lipid Levels) םינמושה תומר לע
,LDL לורטסלוכה ,HDL לורטסלוכה תומר
לעו (Total Cholesterol) ללוכה לורטסלוכה
.(Triglycerides) םידירצילגירטה

ליעוהל לוכי ודקובאה רשב קר אלש וליג םירקוחה
,(Peel/Husk) הפילקה םג אלא ,תילובטמה תואירבל
.רוזעל םייושע (Leaves) םילעהו (Seed) ןיעלג/ערזה לש

Phytotherapy Research


2017 ילוי
תיביטנגוק ליעומ תוקריב ןיאטול
...רקחמ


2017 טסוגוא
(1) ןטרסו בל תלחמב לופיטל ודקובאה ערז תפילק
Uni. of Texas Rio Grande Valley-ב םירקוח
ודקובאה ןיעלג/ערז תפילקש ואצמ ב"הרא גרובנידא
תובוכרת ןווגמ הליכמ (Avocado Seed Husk)
,(Viruses) םיסוריו לוטקל רוזעל תויושעש תוימיכ
ףאו (Heart Problems) תויבבל תויעבב םחליהל
.(Cancer) ןטרסב לפטל

300-כ תשיתכ ידי לע ולא םיאצממ וליג םירקוחה
הלבקתהש הקבאב .םישבוימ ודקובא יערז תופילק
ןהמ לודג קלחש תובוכרת 116 םירקוחה ואצמ
לודג קלחו םדאה תואירב תלעותל תויהל תויושע
.ודקובאה ןיעלג/ערזב םג יוצמ ןהמ

Exposition of the & 254th National Meeting
American Chemical Society, Washington, D.C.


2017 טסוגוא
,םייניעה תואירבב הכימתל ודקובאב ןיאטול
בל תמושתו ןורכיז רפשל
הליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-ב רקחמ
םישדוח 6 ךשמב ,תימוי ודקובא לש תימוי תכירצ יכ
,(Sustained Attention) ךשמתמ בשק רפשל היושע
תויעב ןורתפו (Working Memory) הדובע ןורכיז
.םיאירב םישנאב (Problem Solving)

תמזלפב ןיאטולה תמר תא התלעה ודקובאה תכירצ
,(Macular) ןיעה רלוקמבו (Blood Plasma) םדה
ןיאטולה תמרל (Biomarker) יגולויב ןמס הווהמה
,םישדוח 6 ךשמנש ,יארקאה רקחמב .(Brain) חומב
.םיאירב םישנו םירבג 20 ופתתשה

Nutrients


2017 רבמטפס
המיכחמ תיז ןמשו ודקובא תכירצ
Uni. of Illinois at Urbana-Champaign ירקוח
יתלב דח ןמוש תוצמוח תכירצ יכ וליג ב"הרא יוניליא
(Monounsaturated Fatty Acids/MUFAs) תויוור
(Avocado) ודקובאב ,(Olive Oil) תיז ןמשב תויוצמה
תיללכ היצנגילטניאל הרושק (Nuts) םיזוגאבו
.(General Intelligence)

םיאירב (Older Adults) םישישק 99 ופתתשה רקחמב
תועצמאב הקרסנ םהלש תיחומה תשרה תוירושיקש
תיללכה היצנגילטניאה ינחבמל האוושהב MRI רישכמ
.רובעל םהילע היהש

Neuroimage


2019 סרמ
(2) תיתקלד יטנא תבוכרתכ ודקובאה יערז תיצמת
תיצמתש אצמ ב"הרא Penn State Uni.-ב הדבעמ רקחמ
תונוכת הלגמ (Avocado Seeds) ודקובא יערז (Extract)
(Anti-inflammatory Properties) תויתקלד יטנא
ילנויצקנופ ןוזמב ביכרמ שמשל ,םירקוחה ירבדל ,היושעו
.הפורתכ וא (Functional Food)

Penn State University


2019 יאמ
בער אכדמ ,תומימחפל ףילחתכ ,ודקובא
תוירולק ףיסוהל ילבמ
ב"הרא יוניליא Illinois Inst. of Technology-ב םירקוח
,(Fresh Avocado) ירט ודקובא תללוכה החוראש ואצמ
(Refined Carbohydrates) תוקקוזמ תומימחפל ףילחתכ
(Significantly Suppress Hunger) בער אכדל היושע
םירגובמב תאז ,החוראהמ קופיס ריבגהלו תיתועמשמ
רתי תנמשהמו (Overweight) לקשמ ףדועמ םילבוסה
.(Obesity)

ןילוסניאה תומר תא וליבגה הנוזתב ולא םייונישש ררבתה
ךכב וניטקהו (Blood Glucose) םדב רכוסהו (Insulin)
םד ילכו בל תולחמו (Diabetes) תרכוסל ןוכיסה תא דוע
םינמוש תפסוה ידי-לע ,(Cardiovascular Diseases)
.העובקה תימויה הנוזתל םיאירב םיביסו
לקשמ ףדועמ םילבוסה םירגובמ 31 ופתתשה רקחמב
.רתי תנמשהמו

Nutrients


2019 רבוטקוא
(3) לורטסלוכ דירוהל רזוע ודקובאב ןיאטול
יכ אצמ ב"הרא Pennsylvania State Uni.-ב רקחמ
ערה לורטסלוכה תמר תא הדירומ םויב ודקובא תכירצ
תוקלל ןוכיס ףוסבל ךכ הניטקמו (LDL)
.(Atherosclerosis) םיקרועה תשרטב

(Overweight) רתי לקשמ םע םירגובמ ופתתשה רקחמב
ירבדל .(Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסה הלאכו
.ירפב (Lutein) ןיאטולה אוה ךכל יארחאה םירקוחה

לכ .םירגובמ 45 ופתתשה ,תועובש 5 ךשמנש ,רקחמב
:יארקא רדסב ,םייתנוזת םילופיט 3 לביק םהמ דחא
תנותמ הנוזתו ןמוש תנותמ הנוזת ,ןמוש תלד הנוזת
.םויב דחא ודקובא הללכש ןמוש

םירקוחה ופיסוה ,ודקובא אלל ,ןמושה תנותמ הנוזתל
תומכל םתוא םיאתהל ידכ דחוימב םיאירב םינמוש
.ודקובאמ תולבקתמה תויוור-יתלבה ןמושה תוצמוח

Journal of Nutrition


2019 רבמבונ
2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ ודקובאב תבוכרת
אצמ ,הדנק וירטנוא Uni. of Guelph-ב ,םירבכעב רקחמ
Avocatin B היורקה ,(Fat Molecule) ןמוש תלוקלומש
ךכל םינמיס הארמ ודקובאב קר היוצמ רשא ,AvoB וא
(Insulin Sensitivity) ןילוסניאל תושיגר תקזחמ איהש
ןילוסניאל תדוגנת הניטקמו
.תועובש 8 ךשמנ רקחמה .(Insulin Resistance)

תא םירקוחה וקדב 'םוי 60 ךשמנ רשא ,דרפנ רקחמב
לכ ולגתה אל .םדא-ינב יבגל וז תבוכרת לש התוחיטב
(Muscles) םירירשה ,(Liver) דבכה לע תוילילש תועפשה
היצקידניא לכ האצמנ אל ןכו (Kidneys) תוילכה לע וא
.ןונימב היולתה תוליערל

Food Research & Molecular Nutrition

.