תיצייק התימא
Khella
(Bischofskraut/Zahnstocherkraut :תינמרג)
(Ammi visnaga)

.ןוכיתה םיה ןגא תוצראב תיצייקה התימאה רוקמ
,דימע ער בשע והז .לבת יבחרב הצופנ איה םויכ
.םיענ אל טעמ חיר לעב
.תונידעב םיצונמ םילעה .(היירטמ תייומד) תיככוס החירפה
.םירטמ 1.5 הבוגל אשנתמו םיכרד ידיצב ץופנ ,יתנש דח חמצה

.םייניש ימסיק םישמשמ תחרפתה יצקועלודיג יאנת
הרישע ,תיסיסב דע תילרטינ ,החל טעמ עקרק
.בטיה תזקונמו תיבובקרב    
.האלמ שמש
תכרוא הטיבנה .ביבאב ,םיערזמ (לק) יובירה
.םייעובש דע    
.דחוימ לופיטב ךרוצ ןיא
,םייכרש םילעו האנו לודג תחרפת שאר לעב חמצ
.םירזב בטיה בלתשמו הניגב האנ יולימו לובג חמצ שמשמה    
.םיקרח ידי-לע םירפומו םיינימ-וד םיחרפהתיאופר תוליעפ
,ץיקה ףוס תארקל םיפסוא םתוא ,םישבוימה םיערזב םישמתשמ
,(Coumarin) ןיראמוק םיליכמ םה .האלמה םתלשבה םרטב
,(Psoralens) םינלארוספ ,(Furanochromones) םינומורקונארופ
,םידיאונובאלפ ,(Visnagin) ןיגאנזיוו (Khellin) ןילהק ומכ
.ףידנ ןמש טעמו (Sterol) םילורטס

...תיצייקה התימאה תונוכת
.ןתשה תכרעמב תותיווע תככשמ
.תונופמיס הביחרמ
.בלה רירשל םדה תמירז תרפשמ
.תנתשמ
תותיווע תככשמ
.םיקלח םירירש    
 
התיחפמו (Urethra) הכפושה ירירש תא הפרמ התימאה
לקמ רבדה .תודוכל הילכ ינבא ידי-לע םימרגנה ,םיבאכ
.ףוגל ץוחמ לאו ןתשה תיחופלשל םינבאה רבעמ

...ב לופיטל תשמשמ איה ימינפ שומישב

 
.לועיש
.תלעש
.םייעמ תותיווע
.הילכ ינבא
.תקהב
.סירוטקפ הניגנא
.רידס יתלב בל בצק
.המתסא
.טיכנורב
.(Emphysema) המזיפמא
...ב לופיטל תיצייקה התימאה ינוציח שומישב
.תוליער תושכה .תוקלד .םיעצפ

תורהזא
.שמשה רואל רועה תושיגרב היילעל תמרוג תיצייקה התימאה
.שמשל הפישחמ ענמיהל שי הב שומישה תעב    
.תבהצ םורגל הלולע איה ,הב םישמתשמהמ קלחב
,תרוחרחס :םורגל םילולע רתי ןונימ וא חווט ךורא שומיש
.דבכ תויעבו הניש תוערפה ,שאר יבאכ ,ןובאת רדעה   
.(Digitoxin) ןיסקוטי'גיד תוליעפ תדגונ
שמש רואל רתי תושיגר םורגל לולע רועב חמצה ץימ עגמ
.עגמה םוקמ תא בטיה וצחרו ופטש .תויחופלשו    

...לע רוסא הב שומישה
.םדה לולידל תופורת םילטונה
.תוקינימו ןוירהב םישנ