...הדנגוושא ואר

2014 יאמ
םירבגב ןורטסוטסט לש אירב רוצייל הדנגוושא
וב ,ודוה Ixoreal Biomed תרבח הכרעש םידקמ רקחמ
ףסותש אצמ ,הכומנ ערז תריפס םע םירבג 46 ופתתשה
,(Ashwagandha) הדנגוושאה שרוש תיצמת לש ימוי
לש אירב רוציי םדקל יושע ,םוי 90 ךשמב לטינה
םירחא םידדמ לשו (Testosterone) ןורטסוטסט
.םירבג לש (Sexual function) ינימה דוקפיתל םירושקה

תריפסב היילעל םג הרושק האצמנ שרושה תיצמת תליטנ
תויתעונתב רופישלו 167%-ב (Sperm count) ערזה
ערזה חפנבו 57%-ב (Sperm motility) ערזה
.53%-ב (Semen volume)

Evidence-Based Complementary & Alt. Medicine


2016 ראורבפ
ינימ דוקפית תרפשמ הדנגוושא שרוש תיצמת
םישנב קופיסו

תיצמת ףסות תליטנ יכ אצמ תוימס לופכו יארקא רקחמ
תא רפשל היושע (Ashwagandha) הדנגוושאה שרוש
.תואירב םישנב (Sexual function) ינימה דוקפתה

ג"מ 600 תליטנ יכ םיארמ םישנ 50-מ ולבקתהש םינותנ
קשחב יתועמשמ רופישל םירושק ,תועובש 8 ךשמב ,םויב
העגהבו (Lubrication) ןומישב ,(Arousal) תוררועב ,ינימה
.(המד) ובצלפל האוושהב (Orgasm) המזגרואל

תינימה הקוצמב תרכינ התחפהל איבה הדנגוושאה ףסות
.םישנה ברקב (Sexually related distress) סקסל הרושקה

ולביקש הנש 50 דע 21 תונב םישנ 50 ופתתשה רקחמב
זוכירב הדנגוושאה שרושמ תיצמת וא ובצלפ יארקא ןפואב
.תועובש 8 ךשמב םויב םיימעפ ג"מ 300 - הובג

BioMed Research International


2016 יאמ
(1) המישנ-בל תלוביס תרפשמ הדנגוושאה שרוש תיצמת
Hyderabad Spine Clinic, Zela Life Health C.-ב רקחמ
(Ashwagandha) הדנגוושאה שרוש תיצמת ףסותש אצמ ודוה
ךלהמב (Stamina) הדימעה רשוכ/תלוביסה תא רפשל יושע
.(Exercise) תינפוג תוליעפ

וארה םיאירב םישנו םירבג 50 ברקמ ופסאנ רשא םינותנ
תיתמישנ-תיבבלה תלוביסה תא רפיש ףסותהש
5%-מ תוחפ תמועל 13%-ב (Cardiorespiratory endurance)
.ובצלפה תצובקב

דוקפיתה לע קר אל טיבמ רקחמהש ןייצל שי םירקוחה ירבדל
.תילאיצוס-וכיספהו תיגולוכיספה החוורה לע םג אלא ינפוגה

יארקא ןפואב םיפתתשמה וקלוח ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
תלוביס .הדנגוושאה שרוש תיצמת ג"מ 600 וא ובצלפ תלבקל
.הציר תוקידבב VO2max תדידמ ידי לע הכרעוה המישנ-בל

Journal of Research in Ayurvedic Sciences


2016 רבמבונ
הדנגוושאה שרוש תיצמתל גני'גייא יטנא תעפשה
ירקוח וכרעש (Cell study) יאת רקחממ םישדח םיאצממ
םיארמ ב"הרא University of California San Francisco
ריבגהל היושע (Ashwagandha) הדנגוושאה שרוש תיצמתש
(Telomerase activity) זארמולטה תוליעפ תא תיתועמשמ
בכעלו (Telomere loss) םירמולט ןדבוא ינפמ ךכב ןגהלו
.(Aging) תונקדזה

ודוה Sri Ramachandra University ירקוח לש םתעדל
הלחמ יאנתב הדנגוושאה תלועפ תא ךירעהל היהי יאדכ
.םירגובמב םינוש

יחמצ רישכתכ תכרעומ תויהל היואר הדנגוושאה םהירבדל
גני'גייא יטנא לאיצנטופ לעב (Ayurvedic) ידוורויא
.רתוי םיהובג םימזינגרואב (Anti-aging ayurvedic)

Advances in Bioscience and Biotechnology


2017 סרמ
(1) םירבכעב ,הניש תדדועמ הדנגוושא תיצמת
,םירבכעב רקחמב ,ןפי University of Tsukuba-ב םירקוח
(Ashwagandha leaves) הדנגוושאה ילעב תבוכרת יכ וליג
תויעבו (Insomnia) הניש ידודנמ םילבוסל ליעוהל היושע
.תורחא (Neuropsychiatric conditions) תוירטאיכיספ-וריונ

,(Triethylene glycol/TEG) לוקילג ןליתאירטש וליג םירקוחה
הארנכ ,(Ashwagandha leaves) הדנגוושאה ילעב ביכרמ
.יאוול תועפות ופצנ אל וז הנוכתל .הנישל םרוגה אוהש

תוכיא תא רפיש (Powder) הקבאכ לטינש הדנגוושאה שרוש
.(Quality of sleep) הנישה

לופיט םשל שמשל םייושע ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
ינילקה םושייה םלוא .הניש ידודנב (יחמצ סיסב לע) יעבט
אוהש ןוויכ לשב וניא ןיידע הניש ידודנב לופיטל TEG-ה לש
לע עודי דואמ טעמו תויתיישעת תורטמל רקיעב שמשמ
.תויגולויבה תוכרעמל ותוליער לעו ומישי

הניש םירבכעל םרוג םימב סמומה TEG יכ ווליג םירקוחה
.ףסותה ןונימ יפל ,(REM) תוריהמ םייניע תועונת לש הניאש

PLOS


2017 לירפא
ןורכיז תרפשמ הדנגוושאה שרוש תיצמת
םייביטינגוק םידוקפיתו
רוזמ ושפיחש ,ודוהב הנופ ריעב Ixoreal Biomed ירקוח
וליג (Mild cognitive impairment) לק יביטנגוק יוקילל
(Ashwagandha root extract) הדנגוושאה שרוש תיצמתש
.םבצמ תא תרפשמ

הדנגוושאה שרוש תיצמת ףסות ולביקש (Adults) םירגובמ
ינחבמב םהינויצ תא ורפיש (Ashwagandha root extract)
םילק םייביטנגוק םייוקיל ורפישו (Memory test) ןורכיז
.(Mild cognitive impairment)

וננולתהש ,הלעמו םינש 35 ינב ויה רקחמב םיפתתשמה
ילעב רקחמב וללכנ אל .ןורכיזב םייביטקייבוס םייוקיל לע
,םיעודי םיירטאיכיספ-וריונ םיבצמ ,ןורכיזב רומח יוקיל
םיבצמו תוכשמתמ תוינירקודנא תוערפהמ םילבוסה
.תרכוס וא רקובמ יתלב םד ץחל רתי ומכ םיינורכ םייאופר

Journal of Dietary Supplements


2017 רבוטקוא
תומרב תכמות הדנגוושאה שרוש תיצמת
ןגמה תטולב ןומרוה
הדנגוושאה שרוש תיצמת תליטנ יכ אצמ םידקמ ידוה רקחמ
למרנל רוזעל הייושע תועובש 8 ךשמב (Ashwagandha root)
.םורסב (Thyroid hormones) ןגמה תטולב ינומרוה תומר תא

סירתה תטולב תא םיצירממה םינומרוהה
TSH = Thyroid Stimulating Hormones  
T4 = Thyroxine םורסב ןיסקורית
T3 = Triiodothyronine םורסב ןינוריטודואירט
.תוהובג TSH תומר םע םישנאב

תומר תא תיתועמשמ הרפיש הדנגוושאהש תוארמ תואצותה
היצזילמרונ תארקל יוניש הגישהו ,םורסב T3-הו TSH, T4-ה
.המאתהב 21%-ו 19%, 45% לש

.תוהובג TSH תומר ילעב שיא 50 ופתתשה רקחמב

Journal of Alternative and Complementary Medicine


2019 רבוטקוא
(2) הניש תרפשמו סרטס התיחפמ הדנגוושא
אצמ ודוה Prakruti Hospital, Kalwa-ב ךרענש רקחמ
,הובג זוכירב ,(Ashwagandha) הדנגוושאה שרוש תיצמתש
.(Stress) תוקע דגנ לועפלו (Sleep) הנישל עייסל היושע

ןליתאירט תבוכרת אוה ביטימה םרוגה םירקוחה ירבדל
תומכ תא תרפשמ רשא (Triethylene glycol) לוקילג
.התוכיא תאו הנישה

עובקל התייה ,םילפוטמ 60 ופתתשה וב ,רקחמה תרטמ
הדנגוושאה שרוש תיצמת לש התוחיטבו תוליעיה תא
.תודרחו הניש ידודנמ םילבוסה םילפוטמב

Cureus


2020 ילוי
(3) תמקשמ אל הניש הניטקמ הדנגוושא תיצמת
ךרענ רשא ובצלפ רקובמו תוימס לופכ ,יארקא יוסינ
International Institute of Sleep Sciences, India-ב
הדנגוושא תיצמת לש יטרדנטס ימוי ףסות יכ אצמ
הנישה תומכ תא תיחפהל יושע (Ashwagandha)
.םיאירב (Adults) םירגובמ םיווח התוא תמקשמ הניאש

(Non-restorative sleep/NRS) תמקשמ הניאש הניש
התייה אל הנישהש תיביטקייבוסה השוחתה-כ תרדגומ
היה הארנש תורמל תובורק םיתעל ,קיפסמ תננערמ
.תיגולויזיפ הניחבמ תילמרונ התייה הנישהש

לבת יבחרב םישנאהמ 10%-כ לע העיפשמ הייעבה
ךומנ יביטינגוק דוקפית ,(Fatigue) תושישתל רושקו
התוחפ םייח תוכיאו (Lower cognitive function)
.(Reduced quality of life / QOL)

יטרדנטס ףסות תליטנב יד Sleep Medicine-ב םוסרפ יפל
הנישה תוכיא תא תיתועמשמ רפשל ידכ תועובש 6 ךשמב
.םייחה תוכיא תא רפשלו ,תללוכה

.םיאירב םישנא 150 ופתתשה רקחמב

Journal of Clinical Sleep Medicine


2021 ינוי
הריבגמ הדנגוושאה שרוש תיצמת
(2) תוששואתהו האיר בל תלוביס
שדארפ ראטוא M V Hosp. & Research Centre-ב רקחמ
ריבגהל יושע הדנגוושאה שרוש תיצמת ףסות יכ אצמ ודוה
(Cardiorespiratory endurance) האיר בל תלוביס
םיאירב םירגובמ םיטלתא ברקב (Recovery) תוששואתההו
חתמב טולשל רוזעל ןמזב ובו (Healthy athletic adult)
.(Stress management)

הדנגוושאה שרוש תיצמת ג"מ 600 תליטנ יכ אצמנ
המרג תועובש 8 ךשמב ,םויב (Ashwagandha root extract)
סיסבל האוושהב VO2 max ןחבמב םייתועמשמ םירופישל
.ובצלפלו

תקידב איה (VO2 max test) VO2 max תקידב
(Treadmill) ןוכילה לע תעצבתמה יברחמ ץמאמ
תחתנמה הנוכמל רוביח ידכ ךות (Bike) םיינפוא וא
תקפסמ הקידבה .(Expired air) ףשננה ריוואה תא
שומישל אבה (Oxygen) ןצמחה תומכ לע םינותנ
תיברימה ןצמחה תומכ יהמ תעבוקו ןומיאה ןמזב
.ןומיאה ךלהמב ךורצל ןתינ התוא

ולבקש םיאירב םירגובמ םיטלתא 50 ופתתשה רקחמב
ובצלפ וא ג"מ 300 תועובש 8 ךשמבו םויב םיימעפ
.VO2 max תקידב השמיש המישנ בל תלוביס תכרעהלו

Journal of Ethnopharmacology


2021 רבוטקוא
רבעמה ליג ינימסת דגנ הדנגוושאה שרוש תיצמת
יאבמומ D Y Patil Uni.-School of Medicine-ב רקחמ
(Ashwagandha) הדנגוושא שרוש תיצמת ףסותש אצמ ודוה
םיילטינגורואו םייביטטגו-וטמוס ,םייגולוכיספ םינימסת רפשל יושע
(Psychological, somato-vegetative & urogenital symp.)
(Perimenopausal women) רבעמה ליג םדקב םישנב
.(Quality of life) םייחה תוכיא תא ריבגהלו

םיארמ ,ףסותה תליטנ לש תועובש 8 רחאל ,םיאצממה
םייתועמשמ םירופיש המרג הדנגוושאה שרוש תיצמתש
.(Hot flashes & night-time sweating) הליל תעזהו םוח ילגב
חור בצמ ןוגכ םייגולוכיספ םידדמב םירופיש לע םג וחווד
,(Anxiety) תודרחו (Irritability) תונזגר ,(Depression) ינואכיד
.ובצלפל האוושהב

תונב םישנ 91 ופוסל דע וב ופתתשהו תועובש 8 ךשמנ רקחמה
.ג"מ 600 היה ימויה ףסותה .הנש 55 דע 45

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

.