לקד ,יאקא
Acai
(Euterpe oleracea)

,הקירמא םורדבו זכרמב חמוצ יאקאה לקד
דע אשנתמו תורהנ תברקב ,ליזרבב רקיעב
2.5-כ יריגרגה ירפה רטוק .רטמ 30 הבוגל
.רמתל המודב תולוכשאב ןותנ אוהו מ"ס
לודג קלח שמשמ ירפה .וחפנמ 80%-כ ספותה דדוב ןיעלג שי ירפב
.לוז הקשמ תנכהלו ירקיע ןוזמכ סנוזמאה רוזיא יבשותמ

...כ םישמשמ םילשב יאקא יריגרג/תוריפ
(1) .יתנוזת ףסות
.יאליזרבה סנוזמאב בושח ןוזמ רוקמ
.םיצימלו תודילגל םעט תפסוה
.תוקבאו טרוגוי ,םיצימ ,תוילבט ,ותומלשב ירפה (1) 

...יאקא ץימ
.םילק תואקשמו ירפ תואקשמ ,םירקיל לש םמעט ןוויגל שמשמ

...תנכהל םישמשמ ץעה ילע

.םיטאטמ.תותקבל ךכס.תותקב

...ל םישמשמ םינוחט יאקא יניעלג

.לודיגל תינגרוא עקרקב ביכרמ
.יחה קשמל ןוזמ

 

לודיג יאנת
.תויצמוח תניחבמ תילרטינ ,הירופ עקרק
.(אלמ לצ ףא סנוזמאה לגנו'גבו) יקלח לצ דע האלמ שמש
יאקאה לקד ול תדחוימה ריוואה ישרוש תכרעמל תודוה
.םיתיעל םיפצומ רשא םיחטשב החימצל םאתומ  
.דחאכ םייבקנו םיירכז - םיינימ-וד םיחרפה
םירצנ 25 דע חתפתהל םייושע דחא ערזמ .םיערזמ יובירה
.ומצע ינפב דחא-לכ וחתפתיש  
םיבבחמה םימסרכמו םירופיצ לש םהיתושרפהב םיצופנ םיערזה
.יאקאה ירפ תא  
.םישדח םיעזג רפסמ לש םתעפוהל םורגת לקדה עזג תעיטק
.םיעזגה ראשב ירפ תעפוה דדועת לקדהמ םיעזג רפסמ תעיטק  
.םינש 5 דע 4 ופלחי לובי תלבקל דע
 

תיאופר תוליעפ
.לקדה שרושבו ירפה ןיעלגב ,ירפה ץימב ,ירפב םישמתשמ
תלוכת ללגב ,ההכ לוגס לשבה ירפה לשו קורי רסובה ירפ עבצ
.ובש ןינאיצותנאה
תוריהמב תלדלדימו הביצי יתלב יאקאב ןינאיצותנאה תלוכת
.ירפב םירחא םימיזנא לש םתוליעפו תוחל ,םוח תעפשהב

יאקאה ירפ תונוכת

.ןיזמ.תמצמ/ץווכמ.המצוע טנדיסקוא-יטנא

...ליכמ ירפה

.0.05% ,ןדיס
.0.033% ,ןחרז
.0.0009% ,לזרב
.4% דע ,ןובלח
.14% דע ,םינמוש
.25% ,רכוס

.תוירולק 265 דע שי ירפ םרג 100-ב

(ןמושה לכ ךסמ) יאקאה ירפב ןמושה תוצמוח תלוכת
.56.2% = 9 הגמוא (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
.24.1% = (Palmitic Acid) רמת תצמוח
.12.5% = 6 הגמוא - (Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוח

...םג ליכמ ירפה
.םילורטסה ללכמ 91% דע (Beta-Sitosterol) לורטיס אטב
ןידינאיצורפ ירמוגילוא םהב ,םילונפילופ
,(Vanillic Acid) תילינו הצמוח ,(Procyanidin Oligomers)  
תיאוזנבורדיה הצמוח ,(Syringic Acid) תי'גניריס הצמוח  
תיאו'צטקוטורפ הצמוח ,(P-Hydroxybenzoic Acid)  
(Ferulic Acid) תילורפ הצמוח ,(Protocatechuic Acid)  
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכות ילעב םיפסונ םיבר םיביכרמו  

...ל בוט רוקמ םיווהמ יאקאה (יערז) יניעלג
.תויוורו תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח ןווגמ

...ב לופיטל ליזרבב סנוזמאב םינאידניאה תא שמשמ יאקאה
.לושליש

.שרושה תטילח .(Jaundice) תבהצ
תררוגמה ותפילקמ הטילח .רועב םיביכ
.ירפה לש  
.םינוחטה םיניעלגהמ הטילח .םוח

...ב לופיטל ונחטנש םייולקה םיערזה תטילח תשמשמ ורפב
.םוח

...ב לופיטל םתוא תשמשמ שרושהמ המח תיצמת

.םימומיד
.(Liver) דבכ תולחמ
.רוזחמ יבאכ
.םירירש יבאכ
.(Malaria) הירלמ
.תרכוס
.(Jaundice) תבהצ
.רעיש תרישנ
.(Kidney) הילכ תולחמ
.(Hepatitis) סיטיטפה/דבכה תקלד

...תושדח - יאקא ואר