םידאמ סונלא / ןומלא
Red Alder
Rote Erle תינמרג
(Alnus rubra)

דע הבוגל אשנתמה רישנ ץע ןומלאה
הקירמא ברעמב לדג אוה .םירטמ 22
ילע .הקסלא דע הינרופילקמ ,תינופצה
םידדוחמו םיננושמ טעמ ,םילגלגס ץעה
.תויבקנו תוירכז תוחירפ ןומלאל .הצקב

,תימינפה הפילקה ,(תלשובמ וא היח) תחרפתה תא לוכאל ןתינ
תלשובמ איהשכ 
הקתמהל שמשמ קותמה ץעה ףרש
ידילי םינאידניאה .בוהז-םוח עבצ תקפהל תשמשמ ץעה תפילק
םימב תוחפ ואריש ידכ גידה תותשר תא וב עובצל וגהנ ב"הרא 
טוהירה ףנעב תשמשמו דוביעל הלק (יצעה רמוחה) הציעה
ץוח יאנתב הדימע הניא איה .לוזה 
תמרוג הירט הפילק) השוביי רחאל ,תשמשמ תימינפה הפילקה
םחלב םינגדל הפסוהו םינוש םילישבתו םיקרמ תכמסהל (האקה 
םילס עולקל םישמשמ םיריעצה םירצנהו םישרושה
תוצוצינ אלל תרעוב הציעה


לודיג יאנת
תוציבבו םילחנ דיל ,םיחלו םירק תונורדמב חמוצ ןומלאה
יקלח לצ דע האלמ שמשל קוקז אוה
םיה ריוא תברקב דימעה החימצ ריהמ ץע ןומלאה
הנש 80 דע 60 :םייח רצק ץעה
,םשג זוקינ תורוניצ םותסל םילולעו םיינשלופ ץעה ישרוש
בויבו םימ תורנצ 
תוחור םסוחו תורהנ דצל דחוימב ,עקרק ףחס ענומ ץעה
יקנה חטשה לע תוריהמב ץעה טלתשמ הפירש רחאל
טחמ יצע תחימצ ענומו 
חתפתי אוה .עקרקב ןקנח תעמטהב דיקפת ןומלאה ץעל
ןקנחב הלד עקרקב 
תרשעהל םימרותו תוריהמב םיביקרמ ורשנש ץעה ילע
תיבובקרב עקרקה 
טובנל ידכ חותפ חטשל קוקז םיערזה עפש

,םיבוהצ ויתסב םיכפוה םהילעש ,םירחא םיצעל דוגינב
לוכי ץעה .תכלשה דע םיקורי ןומלאה ילע םיראשנ
ליפורולכה יאלמ תא קיזחהלו ךישמהל ומצעל תושרהל
וניב הלועפ ףותישל תודוה ,(םילעב קוריה רמוחה)
יאלמל םיגאוד רשא ,וישרושב ןקנחה ירשוק םיקדייחל
ורובע הנוזת ירמוח לש קיפסמ

תונורחאה שמשה ינרק תא דוע לצנל ןומלאה לוכי ךכ
םתרישנ דע םיקורי וילע תא ריתומו

ביבאב ותוששואתה ,ןקנחה יעבקמ םיקדייחל תודוה
חתפל ,םיצעה ראשל המודב ,ךירצ אוה ןיאו הריהמ
ליפורולכב ביכרמ ,ןקנח גופסל ידכ ,םיקורי םילע םדוקתיאופר תוליעפ
,םילבורטצאבו תחרפתב ,ףרשב ,ןומלאה ץע תפילקב םישמתשמ
.םידיאונובאלפ תויומד תובוכרתו םינינאט םיליכמ ולא
.תיליצילס הצמוחל ףוגב ךפוהה (Salicin) ןיצילס הליכמ הפילקה
ןיריפסא ואר

ןומלאה ץע תונוכת
הביקה תא קזחמ
יללכ קזחמ
םוח ךכשמ
ץווכמ
לשלשמ
יתיירטפ יטנא
םיבאכ ךכשמ
ןובאית ררועמ


ןומלאה ץע תפילקמ הקבאב םישומיש

...ימינפ לופיט
תוימינפ תועיצפ
לושליש
שאר באכ
םייטמואיר םיבאכ

...השיבחב ,ינוציח לופיט
םיבאכהמזקא
םיעצפ

...ףרשב (ינוציח) שומיש
םיעצפ

...ב לופיטל םישמשמו םיצווכמ םילבורטצאהו תחרפתה
(םתסיעל ידי-לע) לושליש

.