ףסכה תוומלא
Algerian tea
Silber-Mauermiere תינמרג
(Paronychia Argentea)

ערתשמ חמצ אוה ףסכה תוומלא
רקיעב ץופנ אוה .רטמ 0.5 דע הבוגל אשנתהל יושעש ,יתנש-בר
ברעמ-םרודבו הפוריא םורדב ,רוב תודשבו םיה ףוחל תונודב
ינוכית םיה הז רוזיאב ללכב היסא

םיחרפה .(םייבקנו םיירכז) םיינימ וד םיחרפה .םיצועמ םילועבגה
ןידע ןבנבל/ףוסכ םקרמ ילעב

הת הקשמ תשמשמ םיחרפה תטילח


לודיג יאנת
(1) הירופו בטיה תזקונמ ,תילוח עקרק
שמשל האלמ הפישח .םח םילקא
תוריק יכרחב םג חתפתי ףסכה תוומלא 
םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
הקולח ידי -עו םיערזמ אוה יובירה
עקרק יחטשמ יוסיכל םיאתמו בטיה טשפתמ חמצה

ףוסכה םעבצ תוחתפתהב עגפת עקרקה לש רתי תוירופ (1)
םיחרפה לש


תיאופר תוליעפ
ולוכ חמצבו ףסכה תוומלא ילעב םישמתשמ

...םילעה תטילח
תנתשמתינימ תררועמ

תשמשמ (ירט וא שבוימ) ולוכ חמצה תטילח
...ב לופיטל לארשי-ץרא ייברע תא

הילכ ינבא
ןתש ןתמב המיסח תויעב

תוארוה
העש 1/2 דע ךשמב םימ רטיל 1-ב חמצהמ ןפוח ולשב
(ומידאי םימהש דע) 
ישפוח ןפואב ותש

...ב לופיטל ולוכ חמצה לש תימימ תיצמת תשמשמ ןדריב
וז הנוכת חיכוהל חילצה אל רדוסמ רקחמ :הרעה .תרכוס

2020 ראורבפ
תינוצמיח העיגפמ תוילכה לע ןגמ ףסכה תוומלא
הירי'גלא היא'זב Universite de Bejaia-ב יתדבעמ רקחמ
םיקלחהמ לש ,תונוש ,תוטישב ולבקתהש תויצמתל יכ אצמ
-יטנא לאיצנטופ שי ףסכה תוומלא לש םישבוימה םינוילעה
ןצמח ימ / ינצמח לע ןמימ דגנכ (Antioxidant) יטנדיסקוא
.(H2O2)

לתודנאה יאת לע הניגמ העפשה שי ולא תויצמתלש אצמנ
ינוצמיח קזנ ינפמ (Renal endothelial cells) תוילכ לש
.(Oxidative damage)

PubMed

.