תושדח - הרוולא
Aloe-vera - News...הרוולא ואר

2004 טסוגוא
ברק תועיצפב לופיטל הרוולא
תיצמת ,ב"הרא Uni. of Pittsburgh-ב םירקוח ירבדל
םד יוריעל ינמז ףילחת שמשל היושע הרוולא
.(
Battle Wounded) ברק יעוצפל (Blood Transfusion)

תודלוח ירביא לש םדוקפית תא רמשל וחילצה םירקוחה
ודביא ןהש רחאל ,הרוולאה (Mucilage) רירב וקזחוהש
,(Hemorrhagic Shock) םלהל ךכ בקע וסנכנו בר םד
.תועש 4 ךשמב

היזופיד /עופעיפ תקפסמ הרוולאה םירקוחה ירבדל
םד יאתמ ןצמח תולוקלומ לש רתוי בוט (Diffusion)
בטיה בברעתהל התלוכיל תודוה תומקרה לא םימודא
.םימודא םד יאת הפיקמה (םדה לזונ) המזלפה םע

Shock


2005 סרמ
הפה תואירבל הרוולא
(Oral Health) הפה תואירב לע הרימשל הבוט הרוולאה
...ב התועצמאב לפטל ןתינו

(Canker Sores) הפב םיעצפ / תותפא
הפה וא םייתפשה לע (Blisters) תויחופלש
(Cold Sores) הפה ביבס םיעצפ
(Herpes Simplex) הטושפ תקבלש סוריו
(Lichen Planus) סונלפ ןכיל
(Gingivitis) םייכינח תקלד

המלחהה ךילהת תא (ולא םירקמב) הציאמ הרוולא
תמצמצמו (Pain) םיבאכ התיחפמ ,(Recovery)
,הרוולאה םושיי .םייתפשב תויחופלש תוחתפתה
.ל'ג וא ץימ תועצמאב השעי ,הלא םירקמב

General Dentistry


2005 רבמטפס
יעבט ןוזמ רמשמכ הרוולא
וחתיפ דרפס הטנקילא Miguel Hernandez Uni. ירקוח
(Edible Coating) ליכא יופיצ שמשיש (Gel) ל'ג הרוולאהמ
ךשמ תכראהל ,(Natural Preservative) יעבט ןוזמ רמשמו
עיפשמ וניא הז ל'ג .היירטה תרצות לש תוחיטבהו תוכיאה
.ותוכיא לעו ןוזמה םעט לע

הרוולאה ל'גב (Grapes) םיבנע לוכשא ולבט םירקוחה
ךות ,הכומנ הרוטרפמטב תועובש 5 ךשמב םתוא ונסחאו
.םיהז םיאנתל ,לופיט לכ ורבע אלש םיבנע לוכשא תפישח
דועב ,םימי עובש ךות ורדרדיה ולפוט אלש םיבנעה
בטיה ,םיווש םיאנתב ,הרמתשה הנושארה הצובקהש
.םוי 35 ךשמב

לוכי אוה ןכו םיילאיצנטופ םייתביבס תונורתי הז ל'גל
תירפוגה תצומחת ודל רתוי הקורי הביטנרטלא קפסל
ןוזמל םירחא םירמשמ םירמוחלו (Sulphur dioxide)
רתוי םיווהמו םילוביב ללכ ךרדב םישמשמה יטטניס
ידי-לע ןמומ רקחמה .תואירב תוגאדל הרטמ רתויו
.Spanish Ministry of Science and Technology

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2012 רבמטפס
הנרקה רחאל סיטיטמרד תרמוח התיחפמ הרוולא
,ןאריא Tehran University of Medical Sciences ירקוח
,(Aloe Vera) הרוולא ליכהש (Lotion) בילחתב ושמתשהש
יטקליפורפ/יתעינמ יעצמאכ ותחלצה לע םיחוודמ
התרמוח תא תיתועמשמ תיחפמה ימוקמ (Prophylactic)
בקע המרגנ רשא (Dermatitis) סיטיטמרד/רוע תקלד לש
םיימעפ ןתינ הז ףסונ לופיט .(Radiation) הנרקהב לופיט
.םוי 38 עצוממב ךשמנו םויב

Union for International Cancer Control World
Cancer Congress 2012


2016 ינוי
2-גוס תרכוסב לופיטל הרוולא
הינרופילק David Grant USAF Medical Center ירקוח
וכרע םהש הזילנא-הטמ יאצממ חותינמ יכ םירסומ ב"הרא
םוצב םדב זוקולגהש (Diabetes) תרכוס םע םישנאש אצמנ
ג"מ 200-מ הובג םהלש (Fasting Blood Glucose/FBG)
תועצמאב ילארוא לופיטמ הבורמ תלעות קיפהל םייושע ל"דל
.הרוולא

זוקולגה תמר תא התיחפה הרוולאהש הלוע הזילנא-הטמהמ
.ל"דל ג"מ 46.6-ב ,ורקחנש תויסולכואב ,םוצב םדב

Journal of Alternative and Complementary Medicine


2017 רבמבונ
הרוולאב םידירכסילופ לש יטויבהרפה לאיצנטופה
םידירכסילופהש אצמ ילי'צ University of Chile-ב רקחמ
ריבגהל םייושע (Aloe vera) הרוולאב ( Polysaccharides)
,םיליעומ (
Gut Bacteria) םייעמ יקדייח לש םתחימצ תא
,(Lactobacillus) ו (Bifidobacterium) ודיפיב יקדייח ומכ
תובוכתה לש (Prebiotic יטויבהרפה לאיצנטופל תודוה
.ירחסמ (Inulin ןילוניאב ןומטה הז לע הלועה ,הרוולאב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2017 רבמבונ
ינפמ הריהזמ םינוכיס תכרעהל תינמרגה תונכוסה
הרוולא ירישכתמ עבונה יתואירב ןוכיס
BfR :ןוזמב םינוכיס תכרעהל ינמרגה ילרדפה ןוכמה
,(German Federal Institute for Risk Assessment)
ירישכת לש םקוויש לע רסא ,הינמרג תלשממל ץעיימה
(Whole-Leaf Aloe Preparations) הלע-יאלמ הרוולא
םימיאתמ םניאש (Anthranoids) םידיאונרתנא םיליכמה
.ןוזמ יפסות ללוכ ,ןוזמב שומישל

לש תוינוציחה תובכשל יכ דשח םייקש תמכסמ תונכוסה
תנטרסמו (
Genotoxic) תיסקוטנג העפשה שי םילעה
.(Carcinogenic)

םייושע םירישכת יכ עבקנ תפסונ הכרעה רחאל ,תאז םע
ינימ לש םילעמ תימינפ הסיע וא םידיאונרתנא לוטנ ל'גמ
ירבדב ,ללכ ךרדב ,םישמשמ ולא םירמוח .םיחוטב הרוולא
.יפוריאה דוחיאה תרגסמב ,הקיטמסוקו ןוזמ

NI


2018 ראוני
שיגרה יעמה תנומסתל הרוולא ץימ
יעמה תנומסתמ םילבוסה ,שיא 110 ופתתשה וב ,רקחמ
רשא ,(Irritable Bowel Syndrome/IBS) זיגרה/שיגרה
,יתועמשמ לדבה תולגל חילצה אל ,םייחה תוכיאב דקמתה
שומישה ןיב ,הלחמה ינימסת לע העפשהה תניחבמ
.ובצלפו הרוולא ירצומב

MNT


2019 ראוני
רוע יעצפ לש יופירו העינמל הרוולא
רשא (Skin Wounds) רוע יעצפ אשונב םירקחמ 23 םוכיס
םנמוא הרוולאה יכ הלעמ 2016 דע 1190 םינשה ןיב וכרענ
םיעצפ יופירו (Skin Ulcers) רועב םיביכ תעינמל תלעופ
םיעצפו (Burn Wounds) תויווכ יעצפו (Wound Healing)
תומטיפב םיקדס ,(Postoperative Wounds) חותינ רחאלש
,(Genital Herpes) ןימה ירביא ספרה ,(Cracked Nipples)
,(Chronic Wounds) םיינורכ םיעצפו (Psoriasis) סיזאירוספ
ועצוב םילופיטה .(Pressure Ulcers) ץחל יעצפ הז ללכב
.(
Cream) םרק וא (Gel) ל'ג תועצמאב

תובוכרתבו הרוולאה תונוכתב בשחתהבש םימכסמ םירקוחה
(Moisture) תוחל לע הרימשל הב שמתשהל ןתינ ,הבש
,םילשמ לופיטכ ,הרוולאה םושייו םיביכ תעינמלו ותומלשו רועה
.םיעצפה יופיר תא רפשל ןתינ ,תומייקה תוטישל ףסונב

IJMS: IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SIENCES


2020 יאמ
שמש תויווכב לופיטל הרוולא
אוה (Sunburn) שמש תויווכב לופיטל הרוולאב שומישה
.(Skin) רוע יגוס ןווגמל המיאתמה יעבט לופיט תייצפוא
.שדחמ חומצלו ומצע תא אפרל ול תרזוע איה
ינפב התואנ הנגה תקפסמ הניא הדבל הרוולאה ,תאז םע
םדקמ לעב םרק םע הבלשל שי םיחמומ ירבדלו שמשה
.רתוי הובג וא SPF 30 הנגה

אל רהזיהלו תורומח תויווכ לע הרוולא םושיימ ענמיהל שי
תויווכ לע ידמ הלודג ,החשמ וא ,הרוולא ל'ג תומכ חורמל
.שמש

MNT

.