הדיטפאסא
Asafetida/Asafoetida/Hing
Stinkendes steckenkraut :תינמרג
(Ferula assa-foetida/Ferula foetida)

אשנתמה יתנש-בר חמצ הדיטפאסא
חמוצ אוה .םירטמ 2 דע הבוגל
,ןאריאב רקיעב ,היסא זכרמו ןוכיתה םיה ןיבש םיחיחצ םירוזיאב
.לקוקמ גד חירל המודה ,ףירח חיר חמצל .ודוהו ןטסינגפא

יראקה ןילבת םעט ןוויגל םישמשמ הישרושו הדיטפאסאה ילע
םיריעצ םירצנו םילע .תואקשמו םיצומח ,םיבטר ,(Curry)
.לוכאלו קרי ומכ לשבל ןתינ
.יח םילכוא ,בורכ שארל המודה ,חמצה שאר תא
.ולושיב םע םלענש ,ער חיר ולוכ חמצל


לודיג יאנת
.םירטמ 1,200-ל 600 ןיב םיהבג
,(ךורא יזכרמ שרוש חמצל) הקומע עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמ     
.האלמ שמש
.'צ תולעמ -5 דע הרוטרפמטב תודימע
.תימצע היירפהה .םיינימ-וד םיחרפה
.תמ חמצה זאו םינש רפסמ רחאל החירפה
.םיקרח ידי-לע השענ קוביאה
.ילויב החירפה
.הקולחב ויתסבו םיערזמ יובירה
.הקתעהל השיגר םישרושה תכרעמ


תיאופר תוליעפ
םיקיפמ ותוא ,ןבלה (Oleoresin) ינמושה ףרשב םישמתשמ
ףרשה תא םישביימ .זע ףירח חיר ףרשל .הדיטפאסאה שרושמ
.רבנע יומד ,םוח שוג ךפוה אוהש דע
זרוא חמק םע םיבברעמו קד דע ותוא םישתוכה שי
תושבגתה תעינמל ,הטישה ץע ףרשב וא ןלימע וא
ותוא ןיכהלו רמוחה תא ןנמל לק ךכ .חירה ןודיעלו
.תולולג וא הקבאכ שומישל
הדיטפאסא תבורעת ארקנ לבקתמה רצומה
(Compounded asafoetida)

(Ferulic acid) תילורפ תצמוח לש םירטסא 60% שביה רמוחב
תובוכרתב רישע יטמורא ןמש 10% וב שי .תומימחפ 30% דעו
תיטצא הצמוח ,םינפרט ,(ינייפואה וחיר תא ול תונקמה) תירפוג
.דועו (Acetic acid)

.(Ayurvedic medicine) תידרוויאה האופרב תשמשמ הדיטפאסא

הדיטפאסאה תונוכת
.תלשלשמ
.םיליפט הדימשמ
.םייעמ יעלות הדימשמ
.העיגרמ
.הצירממ
.הביקה תא תקזחמ

.תיטויביטנא
.תותיווע תדגונ
.בלה תא תקזחמ
.םייעמב םיזג תככשמ
.ףוג יחתפ תומיסח תחתופ
.תחייכמ

...םייעמ תויעבב לופיטל שמשמ

...המישנה יכרדב תויעב

...םדה-רוזחמ

הרהזא
ולאל ןוכיס שי וב ,חמק ליכהל הלולע חמצה תבורעת
.(Gluten intolerance) ןטולגל םישיגרה