...סוגרפסא ואר

2008 טסוגוא
םיביסל רוקמכ סוגרפסא תלוספ
סוגרפסאה ילועבגמ םיקלח לצנל ןתינש אצמ דרפסב םירקוח
(Waste) שומיש ללכ ךרדב ןיא םהב ,(Asparagus spears)
ףיסוהל ידכ (Fiber) םיביסל רוקמכ ,הז קרי דוביע ךילהתב
.םייגולונכטו םייתנוזת תונורתי לוביל

(Freeze dried) האפקהב תלוספה תא ושביי םירקוחה
16 ךשמל 'צ תולעמ 60 ןב (Oven dried) םוחב רונתב וא
.תועש

שי תלוספב לופיטה תרמוח תדימל יכ םינייצמ םירקוחה
לופיטהש לככ .םיביסה לש תיגולויזיפה םתוכיא לע העפשה
לונתאב שומיש ידי לע השענ אוהשכ דחוימב ,רתוי ןידע היה
םיביסל םיסיסמ יתלבה םיביסה ןיב סחיה היה ,(Ethanol)
.רתוי ןטק םיסיסמ

Food Chemistry


2009 טסוגוא
רבואגנה לע הליקמ סוגרפסא תיצמת
יכ אצמ האירוק םורד Jeju National University-ב רקחמ
יקלחמ הנכוה רשא (Asparagus extract) סוגרפסאה תיצמת
תדדועמ ,(Leaves) םילעה ומכ ,שומישב םניאש סוגרפסאה
תא הריבגמו (Liver enzymes) דבכה ימיזנא דוקפית תא
תרצונ ךכמו לוהוכלאה לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח
דבכה דגנ (Liver toxicity) דבכה יאת תוליער ינפמ הנגה
לונתאל הפישח בקע ,(Hangover) רבואגנה לע הלקהו
.(Hydrogen peroxide) ןצמח ימלו (Ethanol)

/שאר יבאכ :(Hangover) תרומרמח / רבואגנה
.םיילוהוכלא תואקשמ תייתש רחאל

Journal of Food Science


2013 רבמבונ
חומה תוחתפתהל םיויח ןוזמב ןיגרפסא
רשא (Asparagine) ןיגרפסא (Amino acid) ונימאה תצמוח
בלח ירצומו (Eggs) םיציב ,(Meat) רשב ומכ תונוזמב היוצמ
רצוימ אוהש ןוויכמ ינויח יתלבל הכ דע בשחנ ,(Dairy)
.ףוגה ידי לע יעבט ןפואב

וז ונימא תצמוחש ואצמ הדנק Uni. of Montreal ירקוח
וניא אוה יכו (Brain) חומה לש הניקת תוחתפתהל תינויח
.(Blood-brain barrier) חומ-םדה םוסחמ ךרד בטיה רבוע

תצמוח תזתניס לע יארחאה (Gene) ןגה תא ההיז תווצה
,תמגופ הז םיזנאב רוסחמ יכ חוודמו ןיגרפסא ונימאה
(Neurons) םינוריונ תקפסאב ,תויולבגומ ילעב לש םחומב
.חומל

University of Montreal


2018 ראורבפ
דשה ןטרס תוטשפתהו סוגרפסאב ןיגרפסא
,(Asparagine) ןיגרפסאש אצמ םירבכעב ךרענ רשא רקחמ
תורוקמו סוגרפסאב היוצמה (Amino acid) ונימאה תצמוח
דשה ןטרס לש ותוטשפתהל תעייסמ ,םיפסונ םיבר ןוזמ
.םירחאה ףוגה ירביאל (Breast cancer)

הנוזת ולביק םילוחה םירבכעה רשאכ יכ םירסומ םירקוחה
ץוחמש םיריאממה םילודיגה רפסמ דרי ןיגרפסא הליכהש
.תיטמרד חומבו תואירב ,תומצעבש ולא ומכ ,דשה תמקרל

התשענ םירבכעה ףוגב ןיגרפסאה לש ותגיפס תמיסח
תיברמ תקחרהו L-asparaginase הפורתה תועצמאב
.םתנוזתמ תבוכרתה

הלחמהמ ותמש דשה ןטרס תולוח לש דועיתה תקידבב
ומרגנש ,םיברה םיפסונה םילודיגה רפסמ םע ולאש אצמנ
ןיגרפסאה תומר תולעב םישנה ויה ,דשה ןטרס ידי לע
.רתויב תוהובגה

ןטרסה יאתל רזוע ןיגרפסאהש הארנ םירקוחה ירבדל
,םדה םרז ךרד תולקב םידיינ םתוא השועו חתפתהל
חמצלו םירחא םירביאל טשפתהל םהל רזוע אוה
עונמל העייס ףוגב ןיגרפסאה תלבגה .םישדח םילודיג
םתורצוויה לע העפשה הל התייה אל תאז םע ,תאז
.םיינושארה דשה ילודיג לש

Nature

.