ירפ-תרוחש הינורא
Black Chokeberry/Choke berries
(Photinia melanocarpa/
Aronia melanocarpa)

רישנ הצועמ חיש איה ירפה-תרוחש הינורא
אוה םשמ) ב"הרא חרזמב ורוקמש האנ
תורעיב חמוצה (בטיה םלקאתה אוה וב םוקמ ,הפוריא חרזמל אבוה
תוריפה .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה תוציבבו תויצוב תועקרקב ,םיחל
םילדגמ םויכ .מ"מ 9 דע 6 ןיב ענ םרטוקו םילוגס-םירוחש םיירגרגה
םיניכמ םילשבה תוריפהמ .היסורו ןילופ ,קרמנדב םג הינוראה תא
.תויצמתו םיחרממ ,פוריס ,הת ,ץימ ,הביר ,ןיי

םיערזה תא םיציפמה םירחא םייח-ילעבו םירופיצ םילכוא תוריפה תא
.םהיתושרפה תועצמאב


לודיג יאנת
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.החל תיצמוח עקרק
.עפשב הייקשה
.רבמבונו רבמטפס ןיב לישבמ ירפה .לירפאב החירפה
.שרוש תקולחו םירוחיי ,םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
תובוכרתב םירישע ירפה-תרוחש הינוראה לש םיירגרגה היתוריפ
.C ןימטיובו (Anthocyanins) םינינאיצותנא ומכ ,תויטנדיסקוא-יטנא
,(Cyanidin-3-Galactoside) םידיסוטקלג םידיאונובלפ םהב שי
,ןיטצרווק ,(Caffeic Acid) תיאפק הצמוח ,(Epicatechin) ןי'צטקיפא
ןידינוגרלפ ,(Petunidin) ןידינוטפ ,(Delphinidin) ןידיניפלד
.(Malvidin) ןידיבלמו (Peonidin) ןידינואפ ,(Pelargonidin)
.ןינאטבוןומיל תצמוחב םג םירישע תוריפה

ירפה-תרוחש הינוראה תוריפ לש םהיתונוכת
(1) .המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא לש תבורעת
.(ולישבה םרטש תוריפ דחוימב) םיתמצמ/םיצווכמ

תוקזח ירפ-תרוחש הינוראה לש תויטנדיסקוא-יטנאה היתונוכת (1)
.תויצמוחה לשו תולוחכה תוינמכואה לש ולאמ רתוי

רשא םינינאיצותנא ג"מ 1,480 םיליכמ םיירט תוריפ םרג 100
ידכ תשמשמ וז הלודג תומכ .ירפה תפילקב רקיעב םיזכורמ
...ינפמ םהילע ןגהל
.הלוגס-הרטלוא הנירק
.םיקיזמ
.םימהזמ םימרוג

...ינפמ ןגהל היושע טירפתב הינוראה תוריפ תללכה
.תינוצמיח הקעב ןרוקמש תולחמ
.ןתשה יכרדב םימוהיז
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס
.םד-ילכו בל תולחמ
.(Chronic Inflammations) תוינורכ תוקלד
.הביק יביכ
.םייניע תקלד
.(Liver Failure) דבכ תקיפס-יא

ורזחש םיסורה םיטואנומסוקה ינפ תא םילבקמ עקרקה יתווצ
תכשוממ הפישח רחאל םקוזיח םשל הינורא ץימ םע ללחהמ
.ללחה תנירקל