1 'דח - תולוחכ תוינמכוא
Blueberries - News 1

םירירשה לע תוניגמ תוינמכוא
תרכוס דגנ תולעופ תוינמכוא
םדה-ילכ תואירבל תוינמכוא
תילטנמ תורדרדיה דגנ תוינמכוא
זרואב םיטנדיסקוא-יטנא
םד ץחל םידירומ רעי תוריפ
דשה ןטרסו תולוחכ 'א תקבא
ןורכיזב הדירי דגנ רעי תוריפ
DNA-ה תנגהל תולוחכ ארפ 'א
בל ףקתהל ןוכיסו רעי תוריפ
תולוחכ תוינמכוא תייפא
תילובטמ הערפהו תולוחכ 'א
םישישקב םייביטנגוק םירופיש
ןוסיחה תכרעמל תוינמכוא
1 רמייהצלא דגנ תולוחכ תוינמכוא
ףוג ןמוש דגנ ןיבליטסורטפ
רתי תנמשה דגנ תולוחכ ארפ 'א
םדה ילכו בלל תולוחכ תוינמכוא
תיצמתב תילארואה תלעותה
2 רמייהצלא דגנ תולוחכ תוינמכוא
תולוחכ תוינמכוא
ץבש יקזנ דגנ דועו תוינמכוא
בלה לע הנגהל תוינמכוא
דבכ ןטרס תומלוב תוינמכוא
חומה תנגהל רעי תוריפ
ןטרס דגנ רעי תוריפ
סגה יעמה ןטרסו תוינמכוא
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
רמייהצלאל ןוכיסו תוינמכוא
קזח טנדיסקוא-יטנא - תוינמכוא
רתי תנמשהו הדש-תות תוינמכוא
לקשמ תותיחפמ תוינמכוא
סיזורופואטסוא דגנ תוינמכוא
רמייהצלא ילוחל תוינמכוא
לורטסלוכ תותיחפמ תוינמכוא
תויטנדיסקוא-יטנא - תוינמכוא
םידליב ןטרסל ןוכיס תונטקה
ינטב ןמוש תוקיחרמ תוינמכוא
לקשמ תדרוהל תוינמכוא ץימ
םישישקב ןורכיזה רופיש


...תולוחכ תוינמכוא ואר
 
2004 סרמ
תולוחכ תוינמכוא לש ןתעפשה
...רקחמ


2005 לירפא
ץבש יקזנ תוניטקמ הנילוריפסו תוינמכוא דרת
...ירקוח


2006 לירפא
בלה לע תוניגמ תולוחכ תוינמכוא
תוינמכוא יכ וליג ב"הרא University of Maine ירקוח
תינוצמיח הקע ינפב ודמעיש ,םד-ילכ קזחל תויושע תולוחכ
.בל-תלחמל םורגל היושעש
תולוחכ תוינמכוא תעפשה קודבל ושקיב רשא ,םירקוחה
,תודלוחב (Aorta) םיקרועה בא לש ירלוקלומה הנבמה לע
תויארפ תולוחכ תוינמכוא תקבא 8% ןטירפתל ופיסוה
.(Wild Blueberries)
הנשי ןכא טירפתל תולוחכ תוינמכוא תפסוהל יכ הלגתה
םתלדגהל תודוה ,םיקרועה בא הנבמ לע הניגמ העפשה
םימקילגונימזוטקלגה תומר לש
האוושהב ,67%-ב (Galactosaminoglycans/GalAGs)
.ליגר הנוזת הלביקש תרוקיבה תצובקל

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ינוי
דבכ ןטרס תומלוב תולוחכ תוינמכוא
תיצמת יכ אצמ ב"הרא Uni. of Georgia-ב רקחמ
דבכה ןטרס יאת לש לודיג תמלוב תולוחכ תוינמכוא
תבוכרת תוינמכואב וליג םירקוחה .(Liver cancer)
יוצמה לורטרבזרל המודה (Pterostilbene) ןבליטסורטפ
לופיטל תופורתב שמשל הייושע רשא ,םודא ןייב (רקיעב)
.לורטסוכ רתיב
תולוחכ תוינמכואב תוילונפ תובוכרת יכ וליג םירקוחה
(HepG2) דבכה ןטרס יאת לש תוחתפתה עונמל תויושע
.(Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ םהב םורגלו
לאיצנטופ שי טירפתל תולוחכ תוינמכוא תפסוהל םהירבדל
.דבכה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל

Food Research International


2006 ילוי
חומה תנגהל םיירגרג תוריפ לש תויצמת
...תונויסנ


2006 רבמבונ
םיינטרס םילודיג םימלוב םיירגרג תוריפ
...תויצמת


2007 סרמ
סגה יעמה ןטרס תוענומ תולוחכ תוינמכוא
ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University-ב תודלוחב יוסינ
הייוצמה (Pterostilbene) ןבליטסורטפ תבוכרת יכ הלעה
.סגה יעמב םילודיג עונמל היושע תולוחכ תוינמכואב
(Pre-Cancerous Lesions) םימדקומה םינמסה
ףסות ולביקש תודלוחב סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל
תצובקבש תודלוחב תמועל 57%-ב םינטק היה הז
.תרוקיבה
יעמה יאת לש גושגיש התיחפה תבוכרתה יכ םג חווד
ימרוג ינש :תקלדב םיברועמה םינג רפסמ המלבו סגה
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיס

23rd Nat. Meeting of The American Chemical Soc.


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
...תבוכרת


2007 ינוי
רמייהצלאל ןוכיס תוניטקמ תוינמכוא
...טירפת


2007 רבמבונ
לכמ קזחה יטנדיסקוא-יטנא רוקמ ןה תוינמכוא
תא וקדב רשא ,הינטירב Cornell University ירקוח
המרב םינוש תוריפב םיטנדיסקוא-יטנא לש םתעפשה
,שארב תולוחכה תוינמכואה תא ודימעה ,תיאתה
םיבנע ,ץע-יחופת ,תויצומח םיאצמנ רותב םהירחאשכ
.םיקורי םיבנע ףוסבלו םימודא
(Quercetin) ןיטצרווקה דמוע םילקימיכ-וטיפה לכ ןיבמ
,(Kaempferol) לוקפמק םיאב וירחאשכ ,המישרה שארב
,(Epigallocatechin Gallate/EGCG) טלאג ןי'צטאקולגיפא
.(Luteolin) ןילואטולו (Myricetin) ןיטצרימ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראוני
רתי תנמשה דגנ הדש-תותו תוינמכוא
תוינמכואב םרוקמש ,רעי תוריפמ םינינאיצותנא תויצמת
םע ,רתי תנמשה תיחפהל תויושע ,הדש-יתותו תולוחכ
.המוד תלעות ילעב םניא םמצע תוריפה תאז
ירקוח וכרעש םירבכעב רקחממ םילוע ולא םיאצממ
USDA Arkansas Children's Nutrition Center
תריתע הנוזתב םירבכע וליכאה םירקוחה .ב"הרא
(ןמושב םרוקמ תוירולקהמ םיזוחא 60 דע 45) םינמוש
.רעיה תוריפ ינשמ הרוהט ןינאיצותנא תיצמת ול ופיסוהו

ולע תיצמתה תפסותב וז הנוזת ולביק רשא םירבכעה
תרקיבה תצובקב םירבכע רשאמ תוחפ
הברה לקשמב
.דבלב ינמוש טירפת ולביקש
לקשמ תיילעל המרג םתומלשב םיחמצהמ תיצמת
תרוקיבה תצובקל האוושהב ,םירבכעב ןמוש תפסותו
.ינמוש טירפת קר הלביקש

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראורבפ
לקשמו ןוזמ תכירצ תותיחפמ תוינמכוא
תודלוח יכ אצמ דנליז-וינ Massey University-ב רקחמ
ללגב ,תוחפ 10% ולכא תולוחכ תוינמכוא תיצמת ולביקש
תודלוח תמועל לקשמב תוחפ 10%-ב ולעו ,עבוש תשוחת
,םימי 6 ךמנש ,רקחמה םותב .הז ףסות ולביק אלש
.ןמדב רתוי ההובג םיטנדיסקוא-יטנא תמר האצמנ

Food Chemistry


2008 סרמ
רבעמה ליג רחאל סיזורופואטסוא תותיחפמ תוינמכוא
רקחמב ,ב"הרא Florida State University-ב םירקוח
םתכירצ תרבגה יכ וליג ,וקחרוה ןהיתולחשש תודלוחב
רחאל םצע תושלחה עונמל היושע תולוחכ תוינמכוא לש
.רבעמה ליג
רוסחמ שי הב הנקיז תעב סיזורופואטסוא לע תולוחכה
תוינמכואה ףסות .תינורכ תקלד םע בולישב ,ןגורטסאב
(הקוש) קושה םצעב םצע תסמ ןדבוא ענמ תולוחכה
.הז ףסות ולביק אלש תודלוחל האוושהב ,ךריה םצעבו

The Journal of Nutritional Biochemistry


2008 לירפא
רמייהצלא ילוחל תוינמכוא
םידיאונובלפב םירישע םירחא תונוזמו תולוחכ תוינמכוא
תועפשה לוטיב ידי-לע ןורכיזה רשוכ תא ריבגהל םייושע
.וילע ליגה
הינטירב University of Reading-ב תודלוחב רקחמ
תולוחכה תוינמכואה ףסות יכ הליג תועובש 12 ךשמנש
יבחרמה הדובעה ןורכיז יעוציב תא םהב רפיש
רבד ,תועובש 3 ךות ,(Spatial Working Memory)
.רקחמה םות דע ךשמנש
תא רוכזלו ךובמב ןכרדב אצמתהל היה תודלוחה לע
החלצהה רועיש .ןהיצמאמ לע לומגב תוכזל ידכ ,ךרדה
.ךכ-רחא 83%-ל ףסותה תלבק ינפל 60%-מ הלע
תלוכתל ןורכיזב רופישה תא םיסחיימ םירקוחה
םינינאיצותנאל דחוימבו תוינמכואב םידיאונובלפה
לע םיעיפשמ םילונובלפה דציכ רורב אל .םילונובלפלו
.חומ-םדה םוסחמ תא םירבוע םהש חכוה רבכ ךא ,חומה

Free Radical Biology and Medicine


2008 ינוי
לורטסלוכ תותיחפמ תוינמכוא
Agriculture and Agri-Food-ב ךרענש םיריזחב רקחמ
ךרע תווש) תולוחכ תוינמכוא 2% תפסוה יכ אצמ הדנק
לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל היושע טירפתל (םילפס 2-ל
.10%-ב
תריצי לע לורטסלוכה תעפשה ןונגנמ םירקוחה ירבדל
םינייצמ םה .םדאה לש וזל המוד םיריזחב םיקרוע תשרט
ללכש ,םיריזחה ולביק ותוא יסיסבה טירפתהש ןכתי יכ
תמר תדרוהל אוה םג םרת הרועשולעוש תלוביש ,היוס
םילונפילופה םה ךכל ירקיעה םרוגה ךא ,לורטסלוכה
.תולוחכה תוינמכואב

British Journal of Nutrition


2008 רבוטקוא
םיטנדיסקוא-יטנאה שארב תודמוע תולוחכ תוינמכוא
הלועה םיטנדיסקוא-יטנא תלוכת הנשי תולוחכה תוינמכואב
םיבנע ,תוננב ,ץע-יחופת ומכ ,םירחא תוריפבש רשא וז לע
Cornell Uni. ירקוח לש םהירבדל תאז ,הדש-תותו םימודא
.הינטירב
,םינומיר ,תורוחש תוינמכואב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת
ולא תוריפב .תיסחי תוהובג ןה םג ואצמנ תויצומחו לטפ
תיטנדיסקוא-יטנאה םתוליעפה תמצוע הקדבנ
.(Antioxidant Activity/CAA)
םילודיגמ תולוחכ תוינמכואב תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפה
.ארפ תולדגה תוינמכואה תמועל התוחפ האצמנ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ראורבפ
תודליה ליגב ןטרסל ןוכיס תוניטקמ תוינמכוא
היושע תולוחכ תוינמכוא תיצמתש הליג םירבכעב רקחמ
תוטועפב רקיעב םילגתמה םילודיג לש םלדוג תא םצמצל
Ohio State Uni. ירקוח .םתודירש תא רפשלו םידליבו
תיצמת ולביק רשא םירבכעב םילודיגה יכ ואצמ ב"הרא
תא ,ךכל תודוה ,וליפכהו 60%-ב וקמטצה תוינמכוא
.תרוקיבה תצובקל האוושהב םהלש םייחה תלחות

תומוילתודנאויגנמה-ב אוה רבודמה
םילודיג לש הצובק ,(Hemangioendotheliomas)
,םיליעפ וא םיריפש תויהל םייושעש םדה-ילכב
תועובש 4 ךותב םידליהמ 3%-כב םילגתמה
.םנמז םרט ודלונש ולאב דחוימבו הדילהמ
םילולע ךא ,יעבט ןפואב בורל םימלענ ולא םילודיג
םה רשאכו םימומל םורגל ,שדחמ עיפוהל םג
.םייח ינכסמ ףא תויהל ריוואה יכרדב םיעיפומ

הניה (תודירשה תלדגהו) לודיגה תנטקה תדימ יכ ררבתה
.תוינמכואה תיצמת ןונימל תיסחי

Redox Signaling & Antioxidants


2009 לירפא
ינטב ןמוש תוקיחרמ תולוחכ תוינמכוא
...רקחמ


2009 רבמטפס
לקשמ דירוהל רזוע תולוחכ תוינמכוא ץימ
...תייתש


2010 ראוני
םישישקב ןורכיז תורפשמ תולוחכ תוינמכוא
500 תייתש יכ אצמ University of Cincinnati-ב רקחמ
תועובש 12 ךשמב םוי ידמ תולוחכ תוינמכוא ץימ רטיל-ילימ
ליגב םנורכיזב וקלש םישישק לש םנורכיז תא תרפשמ
.םילימ תמישר לש הריכז ,דומיל יבגל לח רופישה .םדקומ
.ןואכיד ינימסת תנטקה יבגל םיזמר םג ויה
לש ןתעפשה תא קדובה ןושארה ישונאה רקחמב רבודמ
רתיב םישישקב חומה דוקפית לע תולוחכה תוינמכואהש
.רמייהצלאו היצנמידל ןוכיס
תמרו 76.2 עצוממ ליג ינב םישישק 9 ופתתשה רקחמב
תוינמכוא ץימ ולביקש ,םינש 15.6 לש תעצוממ הלכשה
.ג"ק 1-ל רטיל-ילימ 9 דע 6 תומכב תולוחכ

ournal of Agricultural and Food Chemistry


2010 לירפא
תינפוג תוליעפ יקזנמ םירירשה לע תוניגמ תולוחכ תוינמכוא
N. Zealand Inst. for Plant & Food Research ירקוח
לועפל היושע תולוחכ תוינמכוא תיצמת יכ וליג דנליז-וינ
רשא תמזגומ תינפוג תוליעפ לש תוקיזמה היתועפשה דגנ
.תינוצמיח הקעל םירירשה יאת תא תפשוח
דלשה ירירש לש םיחתפתמ םיביס ופשח םירקוחה
,תולוחכ תוינמכוא תיצמת לש תונוש תויומכל (Myotubes)
יפכ תינוצמיח הקע רוציל ידכ ,ןדיס תובוכרת לע ףסונב
ררבתה .תינפוג תוליעפ ןמזב םירירשב תשחרתמ איהש
.ןונימל יסחי ןפואב םירירשה יביס לע הנגה תיצמתה יכ

Food Research & Molecular Nutrition


2010 רבמטפס
תרכוס דגנ תולעופ תולוחכ תוינמכוא
תושיגר לידגמ תולוחכ תוינמכואמ (Smoothie) ךימס ץימ
םישנאב תרכוס לש התוחתפתהל ןוכיס םצמצמו ןילוסניאל
רקחמה יפתתשמ .וז הלחמל ןוכיס רתיב םייוצמה
שמנ רשא ,ב"הרא Louisiana State Uni. System-ב
,ןילוסניאל תושיגרב 22% רועישב רופיש ווח ,תועובש 6
.(המד) ובצלפה תצובקב 4.9%-ל האוושהב
עצוממ ליג ינב םינמש םישנא 32 ופתתשה רקחמב
םרג 22.5 םוי ידמ ולביקש ןילוסניאל תדוגנת ילעב 51.5
.ובצלפ וא הז הקשממ

Journal of Nutrition


2010 רבמבונ
םדה-ילכ לש םתואירב ןעמל תולוחכ תוינמכוא
University of Maine-ב ,םד-ץחל רתי םע תודלוחב רקחמ
לקשמב תולוחכ תוינמכואש אצמ ,תועובש 8 ךשמנש ,ב"הרא
,םדה-ילכ לש םתוצווכתה תעינמל תודוה ,ףוגה לקשממ 8%
.םדה-ץחל תא תודירומ

Agricultural and Food Chemistry


2010 רבמצד
ליגב היולתה תילטנמ תורדרדיה דגנ תולוחכ תוינמכוא
University of Houston-ב ,תושישק תודלוחב רקחמ
הליג ךשמל טירפתל תולוחכ תוינמכוא תפסוה יכ ב"הרא
טאהל היושע דחא שדוח
.ליגל הרושקה ילטנמה דוקפיתב תורדרדיה לטבל ףאו
ורפיש תולוחכה תוינמכואה ףסות תא ולביקש תודלוחה
.ךובמ תועצמאב םירקוחה וקדב ותוא ןנורכיז תא
תולוחכה תוינמכואה ןתמ ךשמ תכראה ,ןכ לע רתי
רחאל ןורכיזב הבטהה ךשמ תא הלידגה םיישדוחל
תושישקה תודלוחה לש םהיעוציבו ףסותה ןתמ תקספה
.רתוי תוריעצ תודלוח לש ולאל ומד

Nutrition


המלשה : 2010 - טסוגוא
תולוחכ תוינמכוא תמועל זרואב םיטנדיסקוא-יטנא
...רקחמ


2011 ראוני
םד ץחל םידירומ רעי תוריפ
...ירקוח


2011 רבמטפס
דשה ןטרס תוחתפתה הטיאמ תולוחכ תוינמכוא תקבא
Beckman Research Institute-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
תולוחכ תוינמכוא לש תיצמת יכ אצמ ב"הרא הינרופילק
היושע ,ליגרה טירפתה םע דחי תכרצנה ,(Blueberries)
60-ב (Breast Cancer) דשה ןטרס לש תוחתפתה טיאהל
.םיזוחא 75 דע

The Journal of Nutrition


2012 לירפא
ןורכיזב הדירי םימלוב רעי תוריפ
...ירקוח


2012 ילוי
קזנ ינפמ DNA-ה לע תוניגמ תולוחכ ארפ תוינמכוא
יושע (Wild Blueberries) תולוחכ ארפ תוינמכואמ ץימ
ייא.ןא.יד-ל (Oxidative Damage) ינוצמיח קזנ ןיטקהל
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ןיטקהלו 3%-כב (DNA)
תוינווינ תולחמלו (Cardiovascular Diseases)
.(Degenerative Diseases)
ךשמנש ,ב"הרא The University of Maine-ב רקחמב
םהב 48 עצוממ ליג ינב םירבג 18 ופתתשה ,תועובש 6
.זוחא 9.6-ל 12.5-מ DNA-ה יקזנ ותחפ

European Journal of Nutrition


2013 ראוני
בל ףקתהל ןוכיס םיניטקמ רעי תוריפ
ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
תולודג הדש תות תויומכ תוכרוצה םישנש אצמ ב"הרא
בל ףקתהל תחפומ ןוכיסמ תונהנ תולוחכ תוינמכואו
.(Heart Attack)
ולטנש .42 דע 25 תונב םישנ 93,600 ופתתשה רקחמב
ולאשנ םישנה .הנש 18 ךשמנש תואירב רקחמב קלח
תונמ 3 וכרצש ולא יכ אצמנו ןהלש הנוזתה ילגרה יבגל
ךכב וניטקה עובש ידמ תוינמכוא וא הדש יתות רתוי וא
.1/3-ב בל ףקתהל ןוכיס

Circulation


2013 רבוטקוא
תולוחכ תוינמכוא תייפאב היעבה
תייפא יכ םיחוודמ הינמרג Uni. of Dusseldorf ירקוח
םילונפילופה תלוכת תא ןהב תונשל הלולע תולוחכ תוינמכוא
.(Superfood) לע-ןוזמכ ןהלש יתואירבה לאיצטופה תאו
תנכה ומכ ,דוביע ךילהת ורבעש תולוחכ תוינמכוא יכ עודי
(Canning) ןהמ םירומיש תנכהו (Juicing) ןהמ ץימ
.ןהב םילונפילופה תלוכתמ םיזוחא 81-ל 22 ןיב תודבאמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2013 רבמבונ
תילובטמ הערפהו תולוחכ תוינמכוא
תודלוחב ךרענש ב"הרא Uni. of Maine -ב רקחמ
תולוחכ ארפ תוינמכוא תללוכ רשא הנוזת יכ אצמ
התוחתפתה תעינמב רוזעל היושע (Wild Blueberries)
.(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסת הערפה לש
תוינורכ תוקלד תתחפהב תורזוע תוינמכואה
םינמוש ליפורפ לש רופיש ,(Chronic Inflammation)
תנומסתל רושקה (Abnormal Lpid Profile) גירח
.(Gene Expression) םינג לש תואטבתה לשו תילובטמ

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism


2014 ראורבפ
םישישקב םייביטנגוק םיעוציב רפשמ יתנוזת ףסות
...ירקוח


2014 ילוי
 ןוסיחה תכרעמל הליעומ תולוחכ תוינמכוא תקבא
תירלוקסו-וידרקה תכרעמהו
ASU's Dep. of Health and Exercise Science-ב רקחמ
תולוחכ תוינמכוא תקבא םיליכמה ןוזמ יפסותש אצמ ב"הרא
לטקה יאת לש תומר לידגהל תויושע (Blueberry Powder)
דירוהלו ןוסיחה תכרעמ לש (NaturalKiller Cells) םייעבטה
.(Sedentary) םיינבשוי םישנבו םירבגב םדה ץחל תא
םרג 250 (ךרע הווש) תכירצ רחאל ,ולע לטקה יאת תומר
.4%-כב ,תועובש 6 ךשמב תולוחכ תוינמכוא תקבא
ידי-לע קפוסו Mercer Foods 'בח ידי-לע ןמומ רקחמה
רקחמב ופתתשה .US Highbush Blueberry Council
.רבעמה ליג רחאל םישנו םירבג 25

Nutrition Research


2014 רבוטקוא
1 רמייהצלא תלחמ דגנ תולוחכ תוינמכוא
University of Western Sydney-ב םדקומ רקחמ יאצממ
םוכרוכב םייעבטה םילקימיכה תא ןחב רשא הילרטסוא
(Gingko B.) הבוליב וקני'ג ,תולוחכ תוינמכוא ,(Turmeric)
תעינמב רוזעל םייושע םהש םיארמ (Green Tea) קורי התו
.הב לופיטבו (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ
םייושעש (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאב רבודמ
ירשפא םרוג םיאור ןהב (Inflammations) תוקלד תיחפהל
.הלחמל

Neurological Disorders - Drug Targets & CNS


2014 רבמבונ
רתי תנמשהו ףוג ןמוש התיחפמ ןיבליטסורטפ תכירצ
University of the Basque Country-ב ךרענש רקחמ
ןיבליטסורטפ יכ אצמ תודלוחב השענש ,דרפס
(Phenolic Compound) תילונפ תבוכרת :(Pterostilbene)
הנבמב המודה ,(Grapes) םיבנעבו תוינמכואב היוצמה
ןמוש תא םצמצל היושע ,(Resveratrol) לורטרבזרל הלש
רתי תנמשהב המחלמב ךכב רוזעל (Body Fat) ףוגה
.(Obesity)

Journal of the Agricultural and Food Chemistry


2014 רבמצד
םד ץחל רתיו תקלד ,רתי תנמשה דגנ תולוחכ ארפ תוינמכוא
Uni. of Eastern Finland-ב ךרענש ,םירבכעב רקחמ
(Wild Blueberries) תולוחכ ארפ תוינמכוא יכ אצמ דנלניפ
לע הלקהב רוזעל תויושע (Bilberries) תורוחש תוינמכואו
םד ץחל רתיו (Low Level Inflammation) ךומנ גרדב תקלד
.םדה ץחל רתי תוחתפתהב רושקה (Hypertension)

PLoS ONE


2015 ראוני
םדה ילכו בלל תולוחכ תוינמכוא
Center for Advancing Exercise and Nut.-ב רקחמ
תכירצב ידש חוודמ ב"הרא יסהלט Research on Aging
ץחל תא דירוהל ידכ םויב תולוחכ תוינמכואב אלמ לפס
ינש ,(Arterial Stiffness) םיקרועה תוחישק תאו םדה
תירלוקסו-וידרק הלחמל םירושקה םימרוג
.(Cardiovascular Disease)
רחאל םישנ 48 ופתתשה תוועובש 8 ךשמנש רקחמב
(Pre-Hypertension) םד ץחל רתי-םדק םע רבעמה ליג
תקבא םרג 22 ולביק םישנה .1-גרדב םד ץחל רתיו
האפקהב תושבוימ תוינמכוא
אולמל ךרע הווש ,(Freeze-Dried Blueberry Powder)
.ובצלפ וא תוירט תוינמכוא לפסה
ןקנחה תצומחתו 6.5%-ב התחפ םיקרועה תוחישק
,םדה ילכ תובחרתהל ןמס ,םדב (Nitric Oxide/NO)
.68.5%-ב לדג

Center for Advancing Exercise and Nutrition
Research on Aging (CAENRA)


2015 רבמטפס
תולוחכ תוינמכוא תיצמתבש תילארואה תלעותה
תיצמת יכ אצמ הדנק קביווק Universite Laval-ב רקחמ
יורקה גוסהמ תולוחכ תוינמכוא לש םילונפילופב הרישע
Lowbush Blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.)
Fusobacterium nucleatum קדייחה דגנ לועפל היושע
(Periodontitis) םייכינח תקלדל ןוכיס ןיטקהלו הפב יוצמה
.90%-ב
16.6%-מ תבכרומ האצמנ תיצמתה יכ םירסומ םירקוחה
םידיאונובלפ 12.9% ,(Phenolic Acids) תוילונפ תוצמוח
.(Procyanidins) םידינאיצורפ 2.7%-ו (Flavonoids)

Food Chemistry & Agricultural


2016 סרמ
2 רמייהצלא תלחמ דגנ תולוחכ תוינמכוא
Uni. of Cincinnati Academic Health Center-ב רקחמ
םע הלעמו 68 ינב םירגובמ 47 ופתתשה וב ,ב"הרא ויהוא
קדב ,(Mild Cognitive Impairment) ןותמ יביטנגוק יוקיל
(Anthocyanins) םינינאיצותנאה תובוכרת תעפשה תא
האפקהב ושבויש תולוחכ תוינמכוא תקבאב
16 ךשמנ רקחמה .(Freeze-Dried Blueberry Powder)
.תועובש
םייביטנגוקה םיעוציבב ןה רופיש לע םיחוודמ םירקוחה
אצמנ .ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב ,חומה דוקפיתבו
םיגשומלו םילימל השיגב רופישו ןורכיזב רופיש םג
.(Access to Words and Concepts)

Exposition of the Am. Chemical Society & 251st
National Meeting (ACS)

...ירפ-תרוחש הינורא ואר