יוצמ רחשא
Alder Buckthorn/Buckthorn
(Rhamnus frangula/Rhamnus cathartica)

.תויטיאב חתפתמה ,לודג רישנ חיש רחשאה
.םירטמ 5 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה

תקפהל םישמשמ ,(Alum)-םולא ימב םירשומה רחשא ירגרג
.ללכב העיבצו רועה ,םירפסה תיישעתב שמשמה בוהצ עבצ   
םירגרגהמו קורי עבצ רוצייל םישמשמ ,םירוחשה רסובה ירגרג
.לוגס עבצ םיניכמ    
ירמסמ ,םיילענ רוצייב ושמתשה רבעב .הדימעו החישק הצעה
.םידימע יופיצ תוחולו ץע    


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הירופ טעמ ,החל ,עקרק יגוס ןווגמ
.לצ יצח דע האלמ שמש
.תוקזח תוחורבו תרוצבב דימע רחשאה
.הכרבה וא םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.םירופיצ לש םיבר םיגוס וילא ךשומ רחשאה
.יאסנובה תטישב ,סננ ץעכ לודיגל שמשמ רחשאה

Rhamnus frangula
ובו יניעלג ירפה .םירטמ 6 דע הבוגל אשנתהל יושע הז ןז
רוחש-ינמגראל ףוסבלו םודאל קורימ ךפוה אוה .םיערז 3
.המוח-הקרקרי הסיע ליכמו
היסא ,הפוריאב היח רדג שמשמו תורעי יתאפב לדג אוה
.ב"הרא חרזמבו

(יוצמ רחשא) Rhamnus cathartica
.םירטמ 4 דע הבוגל אשנתההל יושע הז ןז
םיקרקרי ,םינטק ,ינוי-יאמ םישדוחב םיעיפומה ,ויחרפ
.רוחש אוהו םיניעלג ינרשבה ירפב .םיבהבהצ וא
חרזמ-ןופצו ןופצב םיחל םירוזיאבו הציב ירוזיאב לדג אוה
.הפוריאבו ב"הרא


תיאופר תוליעפ
Rhamnus frangula
.םיפנעה תפילקבו רחשאה ירפב םישמתשמ
ירפה תונוכת
.האקה דדועמ
.םיעלות לטוק

.לשלשמ
.ןתשמ

...ב לופיטל שמשמ אוה
.הרמ סיכו דבכ תויעב
..(Dropsy) תמיימ
.םירוחט

(1) .תוריצע
.(Colic) ןטב יבאכ
.רתי לקשמ

.יאוול תובוגת אללו לוכיעה תכרעמ יוריג אלל (1) 
.לשלשמ .ןבל וא םודא ןייב עזגה תפילק תיירשה      

Rhamnus cathartica
.ירפב םישמתשמ
(Shesterine)-ןירטסש ,(Glycosides)-םידיסוקילג שי תוריפב
.(Rhamnoemodine) ןידומאונמרו
.C ןימטיוו םידיאונובלפ םהב שי ףסונב

.ןינאט-םג שי הפילקב
.(Prussic acid) תיסורפ הצמוח םיליכמ םיערזה

ירפה תונוכת
.לוכיעה תכרעמ תוליעפ תא םידדועמ םירמה םיביכרמה
.םייתיירטפ יטנאו םילשלשמ (Anthraquinones) םינוניקרטנאה

םישומיש
.לשלשמ שבוימה ,לשבה ירפהמ הנטק תומכ השמיש רבעב
.הטילחב-וא יח ותליכא ידי-לע השענ רבדה    
.לשלשמ ,ץעה תפילק התרשוה וב ,ןבל וא םודא ןיי
.תינורכ תוריצעל םג בוט ירפה    
העזה דודיע ךות ,םוחב לופיטל שמשמ םמוחמה ירפה
םייעמ יעלות תקחרהלו    
.םידוריג תלקהלו..תולביב לופיטל בוט אוה תויטרו החשמב

המח תיצמת
.םירק םימ לפס 1/2.-ב הפילקהמ תיפכ 1 ורשה
.החיתרל ואיבה
.הנישה ינפל ותש
!םויב םרג 15.-מ רתוי ךורצל ןיא

הרק תיצמת
.םירק םימ לפס 1/2.-ב תיפכ 1 ורשה
.תועש 12 ךשמ דומעל וחינה
.ברעב ותש
!םויב םרג 15.-מ רתוי ךורצל ןיא

תורהזא
ןיתמהל שי .םינש 3-4 ינב םיפנעמ ץע תפילקב שמתשהל שי
!היירט הפילקב שמתשהל ןיא .הב שומישה ינפל הנש    
!םיליער רסובה ירפו היירטה ץעה תפילק
.ןוירהב םישנ לע רוסא רחשאב שומישה
םירוחט ,סגה יעמה תקלד ילוח לע רוסא רחשאב שומישה
.הביק יביכו