היצלושא
California Poppy
(Eschscholzia californica)
הבוגל אשנתמה ,םיגרפה תחפשמ ןב ,יתנש-בר חמצ איה היצלושא
.ץופנ הניג חמצ תשמשמ איה ,םיאנה היחרפל תודוה .מ"ס 30 דע

זכרמב תירחסמ התוא םילדגמ .ב"הרא הינרופילקב חמצה רוקמ
תועבג ידיצבו םיכומנ תומוקמב הצופנ איה .תפרצ םורדו הפוריא
.שמשל םיפושח םירוזיאב ,םישבי

החקרמב םישמתשמו תיז ןמשב היצלושאה תא םילשבמה שי
רעישה תא הבעמ וז הלועפ .(Hair tonic) רעישה קוזיחל   
.קרב ול הקינעמו   


לודיג יאנת
.(עקרקה יגוס לכב טעמכ חתפתת איה) תילוח עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
העיבצהל הלולע (םימותכ םוקמב) םיבוהצ םיחרפ תוחתפתה
!תודבכ תוכתמב תמהוזמ עקרק לע    
.ומצע תוחוכב עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
.רבמטפס דע ינוימ החירפה
.םיירירגס םימיבו ברעב םירגסנ תרתוכה ילע
.םיל הברקבו תרוצבב דימע חמצה
.תויפוצו םירפרפ ךשומ אוה


תיאופר תוליעפ
!דבלב םימותכה םיחרפה תלעב היצלושאב שמתשהל שי
שותכה שרושה ץימב ,(םישבוימה וא םיירטה) םיחרפב םישמתשמ
היצלושאב םיליעפה םירמוחה רקיע .םיערזבו
םיינילוניקוזיא םידיאולקלא םניה
ןיפוטורפ םהב ,(Isoquinoline alkaloids)
(Cryptopine) ןיפוטפירק ,(Protopine)
.(Chelidonine) ןינודיל'צו
.(Cyanogenic glycosides) םיינגונאיצ םידיסוקילג הב שי ןכ

שומיש ,(Opium) םויפוא םיניכמ ונממ ,םודאה גרפל דוגינב
לע התעפשה .ןכוסמ בשחנ וניאו רכממ וניא היצלושאב
.ןיטולחל הנוש םיבצעה תכרעמ

היצלושאה תונוכת
.תנתשמ
(1) .בלח תשרפה יוכיד
.העיגרמ

.םיבאכ תככשמ
.תותיווע תדגונ
.העזה תדדועמ

.היצלושאה תיצמתב םיידשה תפיטש ידי-לע (1)  

היצלושאב םישמתשמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
.תותיווע לש םירקמבו םיבאכ ךוכישל ,העגרהל

...לע (םוריח הרקמל) תינמז הליקמ היצלושאה
.(Toothache) םייניש באכ
.(Bruised muscles) םירירשב העיגפ
.(Stomach cramps) הביק תותיווע

...הייטר תועצמאב השענ םושייה
.םישותכ םיחרפב עגפמה םוקמ תפיטע
.שרושה ץימ לש (ינוציח) םושיי

...ידי-לע ןכו
.ירט חמצמ ןכוהש הת תמיגל
.הנישה ינפל .ל"מ 4 דע 1 :הסימת

היצלושא הת
.םימ ל"מ 150 לכל חמצהמ םרג 2 וטלח
...םיאבה םירקמב ,העגרהל שמשמ התה
.הניש ידודנ.תודרח.שאר יבאכ

.הנישה ינפל התה תא ותש

ןה םהב ,םירבג תכישמל התב ושמתשה תוינאידניא םישנ
!טבשהמ ושרוג ,תאז תושוע וספתנש םישנ .וצפח

.תונותמ העגרה תונוכת םיערזל

תורהזא
,תאז םע .יאוול תועפות ןיא היצלושאב שומישלש הארנ
תופורת תליטנ םע דבב דב הב שמתשהל אל ץלמומ   
.הניש תוערפהב לופיטל ומכ ,תורחא   
.לוהוכלא ךורצל ןיא הב שומישה תפוקתב
.ןוירהב םישנל ץלמומ וניא הב שומישה

תושדח
תלוכיהו זוכירה רשוכ רופישב םיעייסמ היצלושא יערזש הארנ
םידלי לע םתעפשהל עגונב םיכרענ םירקחמ .תילאוטקלטניאה
.תוגהנתהו בשק תוערפהמ םילבוסה