םיעבצה תנקלא
Dyer's alkanet
Faerberalkann תינמרג
(Alkanna tinctoria)

חיש אוה םיעבצה תנקלא
אשנתמה ,ערתשמ יתנש-בר
מ"ס 25 דע הבוגל

.ןוכיתה םיה ףוח ךרואל תולוחב םיעבצה תנקלא חמוצ לארשיב
תפרצב רקיעב ,הפוריא םורדב ותוא םילדגמ
הנקלאה ילע תא לוכאל ןתינ

שרושה תפילקמ םיקיפמש ,םודא עבצב םישומיש
הז שומיש רסאנ תובר תוצראב :הרעה .לכאמ עבצ
תופורתה תיישעתב
םימשבה תיישעתב
ץע עבצ ןוויג
שיש יעבצ ןוויג
םיגירא תעיבצ
(Litmus) סומקל ריינ רוציי


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,תינוניב דע הלק / תילוח תיסיסב עקרק
לצ יצח דע שמשל האלמ הפישח
םיהמ חולמ ריוואבו (Drought) תרוצבב דימע חמצה
לירפאו ראורבפ ןיב :החירפה .ינימ-וד חרפה
(Cuttings) םירוחיי וא הקולח ידי-לע וא םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
םישביימו ויתסב םיפסוא ותוא ,(Root) שרושב םישמתשמ

,(Pyrrolizidine) ןידיזילוריפ גוסמ םידיאולקלא שי שרושב
םיבשחנו (Liver-damaging alkaloid) דבכב םיעגופה
לעב - (Naphthoquinone) ןוניקותפנ ןכו םדאל םינכוסמ
...דועו םיעצפ תואפרמ תונוכת

םיעבצה תנקלא תונוכת
(Astringent) ץווכמ
םיעצפ אפרמ
(Wound healing
(Antibacterial) ילאירטקב יטנא
(Antipruritic) דוריג דגונ

...ב לופיטל תשמשמ םיעבצה תנקלא
(Bed sores) ץחל יעצפ
תודרגמ תוחירפ
(Itching rashes
םיחופנ םד ילכ / תוילד
יופיר יישק םיביכ

תושדח

1978 רבמבונ
םיילגר יביכל םיעבצה תנקלא
םיעבצה תנקלא שרוש יביכרמ לש םהיתונוכת תא קדבש רקחמ
אפרמ תונוכת (Esteric pigments) םיירטסאה םינעבצלש אצמ
(Ulcus cruris / Leg ulcer) םיילגר יביכל תוניוצמ

PubMed

.