...האצניכא ואר

2006 ראוני
(1) עיפשמ האצניכאה ןז :תוננטצה
Centre for Complementary Med. Research-ב ךרענש רקס
הלעה תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ 16 וללכנ ובו הינמרג
םימייקה םינושה האצניכא ירצומ לש תלעות ךירעהל ןתינ אלש
םינוש םינזב שומיש איה ,םירקוחה ירבדל ,ךכל הביסה .קושב
ועצוב םייוסינה .הרקמ לכב האצניכאה לש תונוש תויצמתבו
תוטיש .םהינשב תישילשה םעפבו םילעב םעפ ,שרושב םעפ
.תונוש ןה םג ויה יוצימה

םינוילעה האצניכאה יקלחב שומיש יכ וליג םירקחמהמ העשת
תוננטצה ינימסת םצמצל יושע (Echinacea Purpurea ןזמ)
.ויד םדקומ בלשב השענ הב שומישה םא ,םירגובמב

לוהוכלא תרזעב וצומש םירישכתב ואצמנ תויבויח תואצות
.םינוילעה חמצה יקלחמ חמצה ץימ הצומ םהב םירישכתבו
ןפוא תא םינושה םירישכתה יבג לע ןייצל שי םירקוחה ירבדל
.האצניכאה לש יוצימה

יעצמאכ האצניכאב תלעותה תא וקדב רשא םירקחמ ינש
.תלעות לכ הב ואצמ אל תוננטצv תעינמל

Cochrane Database of Systematic Reviews 2006


2006 רבמצד
האצניכאה תלעותב קפס :יעמה יקדייח
ךשמנו ב"הרא University of Arkansas-ב ךרענש רקחמ
יכ חוודמ ,םיאירב םירגובמ 15 וב ופתתשה רשא ,םימי 10
תא דדועל היושע Echinacea purpurea ןזמ האצניכא
רורב אל םירקוחה ירבדל .םייעמב םיקדייח לש םתוחתפתה
םירקחמ ךכ םשל םישורדו תואירבה לע העפשהה יהמ ןיידע
.לודג הדימ הנקב םיפסונ

םירושקה םיקדייח לש זוכירב היילע ואצמ םימדוק םירקחמ
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיס רתילו םייעמב תוקלדל ,לושלישל

Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics


2007 ינוי
(2) תוננטצה דגנ הבוט האצניכא
...ירקוח


2006 ראוני
(3) התוליעי לע עיפשמ האצניכאה ןז
Centre for Complementary Medicine Research-ב רקס
הלעה תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ 16 וללכנ ובו הינמרג
(Echinacea) האצניכא ירצומב תלעותה תא ךירעהל ןתינ אלש
איה ,םירקוחה ירבדל ,ךכל הביסה .קושב םימייקה םינושה
.הרקמ לכב האצניכא לש תונוש תויצמתבו םינוש םינזב שומיש
(Leaves) םילעב תרחא םעפ ,(Root) שרושב םעפ השענ יוסינה
.תונוש ויה יוצימה תוטיש םג .םהינשב תישילש םעפו

לש םינוילעה היקלחב שומישה יכ ואצמ םירקחמהמ העשת
םינימסת םצמצל יושע Echinacea Purpurea ןזמ האצניכאה
השענ שומישה םא םירגובמב (Common Cold) תוננטצה לש
.ויד םדקומ בלשב

לוהוכלא תרזעב וצומש םירישכתב ואצמנ תויבויח תואצות
.םינוילעה חמצה יקלחמ חמצה ץימ הצומ םהב םירישכתבו
ןפוא תא םינושה םירישכתה יבג לע ןייצל שי םירקוחה ירבדל
.רצומה לש יוצימה

האצניכאב תלעותה תא וקדב רשא םירקחמ 2 יכ ןייצל שי
.תלעות לכ הב ואצמ אל תוננטצה לש התעינמל יעצמאכ

Cochrane Database of Systematic Reviews 2006


010 רבמצד
(4) תוננטצהב תלפטמ האצניכא םאה
המולגה תילאיצנטופה תלעותה תא ךירעהל שקיב רקחמ
ילבקמ .(Common Cold) תוננטצהב לופיטל האצניכאב
םרג 10.2 תונושארה תועשה 24 ךלהמב ולביק האצניכאה
.םרג 5.1 םיאבה םימיה 4 לכבו שבוימ האצניכא שרושמ

ךשמש ךכ לע םידיעמ רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
ולביק ותוא רשא ןונימהמ ועפשוה אל התרמוחו הלחמה
.ובצלפל האוושהב ,םינייסנה

ומויסל דע ורתונ םהמ) םילפוטמ 719 ופתתשה רקחמב
,הנש 33.7 עצוממ ליג ינב ,הנש 80 דע 12 ינב ,(713
.תוננטצהב הנורחאל וקלש

...ידי-לע ןמומ רקחמה
National Center for Complementary and .1
Integrative Health 
U.S. National Institutes of Health/NIH .2

Annals of Internal Medicine


2012 טסוגוא
12-מ תוחפ ינב םידליל תצלמומ הניא האצניכא
יאופר רושכמו תופורתב תוחיטב ינינעל תיטירבה תושרה
Medicines & Healthcare products Reg. Agency
(Echinacea) האצניכא תתל אל םילפטמלו םירוהל תצעיימ
ונתינש תויחנה תובקעב תאז ,םינש 12-מ תוחפ ינב םידליל
תועיבצמה תויאר תובקעב ,הפוריאב תורחא תויושר ידי-לע
שומישל םירושק רשא םיילאיצנטופה םינוכיסהש ךכ לע
תונורתיה לע םילוע הז ליג תחתמ םידלי ברקב האצניכאב
.הב שומישב

תויגרלא תובוגתל ןוכיסהש דועב םיחמומה לש םהירבדל
,(Rashes) תוחירפ ומכ ,האצניכאל (Allergic Reactions)
רשאכ תורומח תויהל תולולע הלאכ תובוגת ,ךומנ אוה
םילוכי םינש 12 לעמ ינב םידלי .תושחרתמ תאז לכב ןה
.האצניכא םיליכמה םיילארוא םירצומב שמתשהל ךישמהל

MHRA


2012 רבוטקוא
(5) תוננטצה תעינמב תעייסמ האצניכא תיצמת
ןוכיסה תא וקדבש הינטירב Cardiff University ירקוח
האצניכאה לש (Extract) תיצמתב שומישבש תלעותהו
לש תימוי הכירצש ואצמ Echinacea purpurea ןזמ
עייסל תויושע הז ןז לע תוססובמה תיחמצ הפורת
.(Common Cold) תוננטצה תעינמב

ךשמב ונתינ רשא תוימוי תונמ 3 יכ םיחוודמ םירקוחה
תוננטצה תוחתפתהל תוריבסה תא ותיחפה םישדוח 4
ףסותה יכו עצוממב 26%- ב הלחמה ךשמ תא וניטקהו
תורזוחה תויוננטצהה רפסמ תא דירוה יחמצה
ןוסיח תכרעמ ילעב ולבס םהמ ,(Recurrent Colds)
.60%- ב ,(Weakened Immune System) תשלחומ
.םילפוטמ 717 ופתתשה רקחמב

Evidence-Based Complementary & Alternative Med.


2015 ינוי
האצניכאה לש ינוסיחה הרשוכ :תעפש
אצמ תויאפוריא תונידמ רפסמ ופתתשה וב ינילק רקחמ
יפוריא קובמסו (Echinacea) האצניכאה שרוש בולישש
ומכ ליעי (European Elderberry / Sambucus nigra
לופיט םשל ,(Tamiflu) ולפימט תילאריו-יטנאה הפורתל
.(Influenza) תעפשב םדקומ

תעפש ינימסת וארהש םילפוטמ 473 ופתתשה רקחמב
.תועש 48-מ תוחפ ךשמב

Current Therapeutic Research

.