םוידמיפא
Barrenwort / Epimedium
(Epimedium grandiflorum)

,ערתשמ חמצ אוה םוידמיפא
,ןיס םורד תורעיל ימדנא רשא
מ"ס 35 דע הבוגל אשנתמ אוה .הירו'צנמו האירוק ,ןפי

דראל םהינווג תא םינשמ םה .דחוימב םיאנ םישדחה םילעה
ינווג םילעה םילבקמ ויתסה תארקל .םודאו תשוחנ ,(Bronze)
םודא-לוגס

םלכואלו םלשבל ,םימב תורשהל ןתינ םיריעצה םילעה תא


לודיג יאנת
יוסיכ שמשל םיאתמה ,האנ יתנש-בר חמצ אוה םוידמיפאה
(Rockery) תועלסמ ,םיינפי םינגב (Ground cover) עקרק 
(Wild gardens) ארפ ינגו 
תזקונמו תוחל ,תוילרטינ דע תויצמוח ,תוירופ תועקרק ןווגמ
הרירקו תלצומ הביבס
םירובד ידי-לע םיקבואמ ,דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
ינוי דע יאמ םישדוחב םיחרופו 
(Division) הקולח ידי לע וא םיערזמ אוה יובירה
םיערז תלבק םשל םיחמצ 2 םישורד ןכלו םירקע םיחמצה 
שי חמצה ןוא לע הרימשל .תיחטש םישרושה תכרעמ
םינש 3 לכ הקולח עצבל 
(Frost) הרק ינפמ הבבגב םישדח םילודיג לע ןגהל ץלמומ


תיאופר תוליעפ
םישרושב םיתיעלו םוידמיפאה ילעב םישמתשמ

.םיידיאונובלפ םניאש םידיסוקילג 30-מ הלעמל שי םילעב
דיאונובלפה אוה םוימדיפאב ירקיעה ליעפה ביכרמה
ןקנחה תצומחת תמר תא לידגהל רומאש ,(Icariin) ןיאירקיא
םיקלח םירירש ךכב תופרלו םדב (Nitric oxide)

(Flavonol glycosides) םיילונובלפ םידיסוקילג שי םישרושב
F-ו E ,D ,C ,B (Ikarisosides) םידיסוסירקיאו

תיניסה האופרב
(Yin Yang) גנאי ןיי ימוקמה ומשב שמשמ םוימדיפאה

םילעה תונוכת
תינימ הקושת םיררועמ
םדב רכוס םידירומ
םד ילכ םיביחרמ
םיקזחמ
םייתמתסא-יטנא
םיילאירטקביטנא
םייטמואיר-יטנא
לועיש יככשמ

.ןורטסוטסט ןומרוהל המודב ןימה ירביא לע םיעיפשמ םילעה
תומכ תאו תינומרעה תטולב לקשמ תא לידגהל םייושע םה
ערזה לזונ

םילעה תיצמת תעילב ,םייח-ילעבב ךרענש יוסינב
ערזה תומכ תאו תויוגוודזהה רפסמ תא הלידגה
שרפומה

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
תרכוס
תונוא ןיא
(Seminal emission) ערז תטילפ תויעב
(Lumbago) וגבמול
םיקרפמ תקלד
םירביא תשלוח / השוחת רדעה
םד ץחל רתי
(Chronic bronchitis) תינורכ טיכנורב

תורהזא
חמצל רתי תושיגרמ םילבוס רשא םישנא םנשי
ןויריהב םישנ לע רוסא םוידמיפאב שומישה


תושדח

2007 ילוי
םצעה תואירבו םוידמיפא
ףותישב Chinese University of Hong Kong-מ םירקוח
ןיס Shanghai University of Chinese Medicine ירקוח
םוידמיפאהמ םיצממ ותוא דיאונובלפ ,(Icariin) ןיאירקיאש וליג
Epimedium-derived phytoestrogen flavonoids (EPFs)
ליעוהלו ןותחתה בגהו ךריה םצע תופיפצ תא לידגהל יושע
סיזורופואטסוא דגנ

תא ורבעש םישנ 85 וב ופתתשהו םייתנש ךשמנ רקחמה
.1.5%-ב הלדג תוינייסנב םצעה תופיפצ .רבעמה ליג
.ג"מ 300 ןב ןדיס ףסות תופתתשמה ולטנ ףסונב
תוילילש יאוול תועפות לכ לע חווד אל

Journal of Bone and Mineral Research

.