ןויבוזא
Germander
(Teucrium ...)


חיש ינז רפסמ ןויבוזאה תחפשמב
םיאשנתמה ,םיפנע בר ,דע קורי
םלדגל ןתינ .מ"ס 30 דע הבוגל
היח רדג םישמשמ םהו תופיפצב
האנ הכומנ

,חמור תייומד וא םילגלגס םה ,םינבנבל-םיריהב םיקורי םילעה
םחירו ףירח-רירמ םמעט ,ץקוע ילעב ,םתיתחתב םיירירמצ
רומ ףרש לשכ

םירחאו היסא ברעמ-םורדו הפוריאב םילדג ןויבוזא ינז רפסמ
ןוכיתה םיה ןגאב T. PoliumTeucrium fruticans-כ


לודיג יאנת
הלד תיעלס עקרקב םג לדגל ןתינ .בטיה תקזונמ עקרק
האלמ שמשל הפישח
תוחור ינפמ הנגה
הטעומ הייקשה
ןושיד טעמ
םיערז וא לועבג ירוחיי ,שרושה תקולחב השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
םיליכמ ,Teucrium chamaedrys ומכ ,ןויבוזא ינז רפסמ
(Toxic pyrrolizidine alk.) םיליער םיינידיזילוריפ םידיאולקלא

,םידיאונובלפ ,םינינאט םניה םינזה לכב ,םיליעפה םיביכרמה
ףידנ ןמשו םינינופאס ,ףרש
,םורכ ,תורירמ תובוכרת

ןויבוזאה תונוכת
ןזל םאתהב ,תונוש תוגרדב ,קוזיחו הצרמה
יוטיח


- ןז לכל תוידוחייה תופסונ תונוכת -

Teucrium Chamaedrys
...ב לופיטל רבעב שמיש
(1) הרגדופ / טואג
םחר ישוחמ
ןורגיש
ןיגוריסל םוח

(Scrofula) תיריזח

Portland powder הפורתב ביכרמ שמשמ (1) 


Teucrium Polium
...ב לופיטל רבעב שמיש
(Cholera) ערילוכ

...ב לופיטל םויכ שמשמ
(Cachexy) ינורכ ששת
(הזילומה) םד סמת
םייעמה םורק תקלד
םייעמה תוקלד

לק ןתשמ שמשמTeucrium Canadense
...ןזה תונוכת
קזחמו ררועמ

...ומכ םיבצע תויעבב לופיטל שמשמ
רוזחמה תא דדועמהעזה דדועמןתשמ

(Nervousness) תונבצע
הניש ידודנ
(Hysteria) הירטסיה
(Epilepsy) הליפנה תלחמ


Teucrium Marum
...ןזה תונוכת
רוזחמה תא דדועמהעזה דדועמןתשמ

...ב לופיטל שמשמ
תינורכ טיכנורב
תלעש
רוזחמ רדעה
(Leucorrhoea) הנבל הביז
(2) (Nasal polypi) ףאב םיפילופ

הקבאכ שומישה (2)

...ב לופיטל תלבגומ הרוצב שמשמ ןכ ומכ
(Scrofula) תיריזחהרגדופ / טואג
(Dropsy) תמיימ


Teucrium Scordium
...תוינורכ רוע תחירפב תורושקה תולחמב לופיטל רבעב שמיש
(Syphilis) תבגע(Dyspepsia) לוכיע תוערפה

...ב םיימוקמ םילופיטבו
םירוחט(Pruritis ani) דרג


םיבוליש

...ב לופיטל שמשמ ,שבדב ברועמ ןויבוזא
ןתש ןתמב םיישקלועישל הפורת
לוחטה תושקתה

...ב לופיטל תשמשמ םיקוריה םילעה תטילח
הלחמה תליחת תעב דחוימב ,(Dropsy) תמיימ
דבכ ישנ רוזחמ

...ב לופיטל רבעב השמיש ןייב הטילח
םינוש םישחנ תשכה

...ב לופיטל ושמיש שבדב םישותכ םילע
יופיר יישק םיעצפ


.