קאקפיא
Ipecac
(Cephaelis ipecacuanha)
,היבילובו ליזרב לש סנוזמאה רוזיאב חמוצה ,ןטק חיש קאקפיאה
.םירטמ 2-מ הלודג םיעקשמה תומכ םש
אשנתמו םילצומו םיחל םירוזיאב ,תופופצ תוצובקב לדג אוה
.מ"ס 30 הבוגל
.םירוחש-םילוגס וירגרגו םינבל ויחרפ ,םיינבלמ וילע
 


תיאופר תוליעפ
,שרושה הנקמ םיפעתסמה םינושרושב םישמתשמ
הלעמל ינב םיחישמ םתוא םיפסוא .םשוביי רחאל
.ירפה תטינחו החירפה ןיבש הפוקתב ,םינש 3
.רמ ומעטו שבוע חיר שרושל
 
קאקפיאב םישמתשמ רוזיאה יבשות םינידניאה
.(יבמא םוהיז) תיבמא הירטנזידב לופיטל
 
םיינילוניווקוזיא םידיאולקלא ליכמ קאקפיאה
ןילאפצו (Emetine) ןיטמא :(Isoquinoline alkaloids)
.(Cephaline)
הכיס יעלות ,תובמא םהב ,םינוש םיטיזרפ לטוק ןיטמאה
.(Tapeworm) טרס יעלותו (Pinworm)
.(Glycosides) םידיסוקילגו םינינאט םג קאקפיאב

םרוגו לשלשמ רמוח והז .ירקיעה ליעפה רמוחה אוה ןיטמאה
,פוריסמב ,םינטק םינונימב ,הפב חקלנ הז אוהשכ  .האקה
ינשקע לועישב לופיטל שמשמו ,(Expectorant) חייכמ אוה
.(Persistent cough)
 

אלל וב שמתשהל ןיא .המצוע בר חמצ קאקפיאה
.םייאופר בקעמו הכרדה

...ב לופיטל הנושארבו שארב שמשמ קאקפיא

 
.הגגשב (Poisoning) הלערה
.(Intestinal parasites) םייעמב םיטיזרפ
 
תויטיזרפ תולחמב המחלמל חמצה שמשמ ןטסיקפבו ודוהב
...ומכ ,תורחא (Parasitic diseases)
 
החוטשה תעלותה תמרוג התוא ,(Bilharziasis) היצרהליב
.(Flatworm)   
 
דחוימב ,האקה םרוג םס קאקפיאה פוריס שמיש רבעב
ולטנ וא הגגשב  םינוש םילער ועלב םישנא םהב םיבצמל
.רתי ינונימ
ואצמ םירקחמש רחאל ,תחפ קאפקיאה פוריסב שומישה
,קאפקיאב האקהה םרוג רמוחה ,(Cephaeline) ןילפסהש
שמתשהל שי ןכלו תוליער םורגל לולעש ,הרגמ רמוח אוה
 .דבלב יאופר חוקפב ,תוריהזבו תודודמ תויומכב וב

.(Vomiting) תואקה

...לש םירקמב םג עייסל יושע אוה
:םיאבה םימוטפמיסה ןהל ,תוכשוממ (Nausea) תוליחב
,המח וא הרק הקיבד העיז ,םירווח םייתפשו םינפ   
האקה תובקעב הלקה הל ןיאש ,הנרגימל  תורושקה   
.םינפל תופפוכתה ןמזב תופירחמה תואקהו   
 
...ל ןכו
,ןואמיצ רדעיה ,שלח קפודב םיוולמה הביק יאולחת
ומכ ,המישנ יישק ,קור לש תדמתמ תורצוויה ,ןופלע   
,(Spasmodic coughing) יתיווע לועיש ,המתסא תעב   
.ןמזב וב האקהו לועיש ךירצמו קנח םרוגה   
 
שומישל הנכה
הסג הקבאל ותוא םינחוט ,שרושה הנק תא םישביימ
קצומ בצמב שומישל ,(Milk sugar) בלח רכוסב םילהומו
.לוהוכלא סיסבבו םימב וא
.הליער הניאש המרל רצומה תא םישילחמ תוטישה יתשב
 
תורהזא
שמתשהל ןיא .הבר תוריהזב וב גוהנל שיו ליער חמצה
.בורקמ בקעמו תיאופר היחנה אלל וב   
תובחרתה ,בל תקיפס יא ,םייעמ תקלד :םורגי רתי ןונימ
.תואיר תקלדו הפירח טיכנורב ,םדה ילכ   
הלק תקלדו שוטיע תמרוג שרושה תקבא תפיאש
.ףאב םיירירה םימורקב