קיטסמה תלא
Mastic tree/Lentisc
(Pistacia lentiscus)

ץע/חיש איה קיטסמה תלא
הבוגל אשנתמה ,דע קורי
חמוצה ,םירטמ 5 דע 3
בורל ,ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב ,םירעוימ םירוזיאב
(Resin) ףרש הריגמ העוצפה חישה עזג תפילק .ףוחה תברקב
.קתקתמ םעטו םיענ חוחינ לעב

...כ שמשמ קתקתמה ףרשה
ןוויב ,רקיל םעט :ןווגמגנידופ/תפרפר םעט :ןווגמ
תוגועו םוקל תחר :קיתממ

...רוצייב ףרשה שמשמ היישעתב
םיקבד
הטינח
תינמז ,םייניש תמיתס
תולועמ תוכל
םימשב עוביק
םייניש תוחשמ

...קיפהל ןתינ םיערזהמ
הרואתו םינובסב םג שמשמ ןמשה .(22%) לכאמ ןמשלודיג יאנת
בטיה תזקונמו השבי ,תיסיסב ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
האלמ שמש
בגנה ןופצ דע ץראה ןופצמ :לארשיב הצופתה
םיערז/תוריפ תלבק םשלש ךכ ,הבקנ/רכז :םינימ 2 חישל
םיחיש 2 תוחפל לדגל שי 
לירפא דע סרמ :לארשיב החירפה
םייח-ילעב תועצמאב ,םיערזמ השענ עבטב יובירה
םימב וא הממי ךשמ םייסיסב םימב םיערזה תא ורשה
םימי 4 דע 3 ךשמב םימח 
תרוצבב דימע חישה


תיאופר תוליעפ
.ותעיצפ םע עזגה תפילקמ רגינה (Resin) ףרשב םישמתשמ
ףרשה תא שבייל ןתינ .ויתסל ץיקה עצמא ןיב השענ ףוסיאה
.הקבאכ וב שמתשהלו
םינפרטירטו םידיאונובלפ םה ףרשב םיירקיעה םיביכרמה
.ןינאט 19% םיליכמ םילעה .(Triterpenes)
.(Shikimic acid) תימיקיש הצמוח םג שי םיריעצה םילעב

קיטסמה תלא ףרש תונוכת
םייעמב םיזג ךכשמ
ןתשמ
ץירממ
םיבאכ ךכשמ
םייניש באכ עיגרמ
יללכ עיגרמ
לועיש ךכשמ

...ב לופיטל ףרשב םישמתשמ תימינפ
םידליב לושלישתונופמיסה חויכ
לועיש לע הלקה

...ב לופיטל ףרשה שמשמ תינוציח
תזזג
םירירש תושקונ
תויוחיפנ/תורובח
םיביכ

...ב לופיטל (דרפסב) םישמשמ חישה ילע
םד-ץחל רתי

...ב לופיטל ףרשה שמיש רבעב
(Gums) םייכינחה קוזיח
הז חיר קיתממ ףרשה .הפ חיר לורטינ
(םיפסונ םיביכרמ בולישב) םייניש ירוח יולימ

תושדח

1987 רבמבונ
םד ץחל רתיל קיטסמה תלא ילעמ תיצמת
תא ותמיא דרפס Universitat de Valencia-ב םירקוח
קיטסמה תלא ילעמ הקפוהש תימימ תיצמת לש התעפשה
.(Hypertension) םד ץחל רתימ ולבסש תודלוח לע

Universitat de Valencia


2004 יאמ
קיטסמה תלאב םיפידנה םינמשה
(Essential oils) םיפידנה םינמשה לש ימיכה םבכרה ןלהל
םרוקמש ,קיטסמה תלא לש תוריפהו םיפנעה ,םילעהמ וצומש
,(Alpha-pinene) ןניפ הפלא :הילטיאב הנקסוט לבחב
ןצרימ ,(Terpinen-4-ol) ןניפרט ,(Limonene) ןנומיל
ןרצמרגו (Caryophyllene) ןליפוירק ,(Myrcene)
.(Germacrene D)

Pharmaceutical Biology

.