היסימטרא
Mugwort
(Artemisia Vulgaris)


,הובג יתנש-בר חמצ איה היסימטראה
םייושע רשא םילועבג לעב ,חיש יומד
.םירטמ 2 דע אשנתה

םקלחב םיקלח ,םיהכ םיקורי םילעה
םקלחב ירמצ הטעמ םיסוכמו ןוילעה
םיקרקרי-םיבהבהצ םיחרפה .ןותחתה
.רבוטקוא דע ילוימ םיחרופו

הקירמא ןופצו הפוריא ,היסא ,הקירפאב הצופנ היסימטראה
.רוב תומדאבו םימ תורוקמ תודג לע ,םיכרד ילושב ,המורדו

םייח ,טלסב ביכרמכ ,םיריעצה היסימטראה ילע תא לוכאל ןתינ
חוחינ ,תורירמ טעמ ןוזמל הפיסומ םילעה תפסוה.םילשובמ וא
.לוכיעל תעייסמו םיענ

םיקרח החוד ,הירט / תשבוימ ,היסימטראה
העוגר הנישל תוירכב תשמשמ איה
םיטושיקו םיחרפ ירזב בטיה תבלשמ איה


לודיג יאנת
תיבובקרב הרישעו בטיה תזקונמ ,תיסיסב טעמ עקרק
האלמ שמש
רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתהל היושע היסימטראה
תרוצבב דימע חמצה
החירפה ןמזב השענ ףוסיאה
םיערזמ ןכו הקולח ידי-לע השענ יובירה
ינשלופ חמצ תבשחנו המצע הברמ היסימטראה :הרהזא


תיאופר תוליעפ
םהב ,םיפידנ םינמש םיליכמה ,היסימטראה ילעב םישמתשמ
,(Linalool) לואניל ,(Artemisin) ןיסימטרא ,(Cineole) לואניצ
םינוטקל ,(Pinene) ןניפ ,(Borneol) לואנרוב
,(Sesquiterpene Lactones) ןפרטיווקסס
תובוכרת ,םידיאונובלפ ,(Azulenes) םיינלוזא
םינפרטירט ,םינינאט ,(Coumarin) ןיראמוק
.(Thujone) ןו'גותו (Triterpenes)

היסימטראה תונוכת
העזה תדדועמ
לוכיעל תעייסמ
תנתשמ
תלשלשמ
תותיווע תדגונ
תחייכמ
העיגרמ
תקזחמ
תדגונ/תילאירטקביטנא
(1) תאטחמו תוקלד  
םדה תא תרהטמ
םייעמב םיטיזרפ הדימשמ
םייעמב םיזג תככשמ
הרמ ץימ תשרפה תדדועמ
רוזחמה תא תדדועמ
תצווכמ

סוארואא סוקוקופטס יקדייח לש םתוחתפתה תענומ איה (1)
יפיט סוליצב ,(Staphococcus aureus) סוארואא
,(B. Dysenteriae) היירטנזיד סוליצב ,(Bacillus typhi)
,(Streptococcus) םינושה וינימל סוקוקטוטפרטס
(B. Subtilis) סיליטבוס סוליצב ,(E. coli) ילוק .יא
(Pseudomonas) סנומודבספו...ומכ ,תוישגר תויעבב לופיטל םישמשמ םישרושה
הניש תוערפה(Anxiety) תודרחןואכיד


תולחמב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
...לוכיעה תכרעמב
לוכיעל עויס/הרמ ץימו הביק תצמוח רוציי דודיע
םיזגו תוחיפנ לע הלקה
הנוזת ירמוח תגיפסב עויס

...ןכו
השיבחו םומיד תריצע ,םיעצפ יוטיח
ןורג יבאכ לע הליקמ איה רוגריגב

היסימטרא הת
.םיחתור םימ לפס יצחב םישבוימ היסימטרא ילע תיפכ ורשה
.םויה ךשמב ומגל .שבדב וקיתמה :ילנויצפוא

הלועפ בחר םיקרח ריבדמכ םג שמשמ היסימטרא הת,תיניסה האופרב םישמשמ היסימטראה ילע
ןכו (Ai ye) הי ייא םשב םירכומ םה םש
.(Hao-shu) וש ואה םשב

,ףוגב תודוקנ םומיחל ,הרוטקנופוקאב םישמשמ םה
.תוינפוג תויעבב לופיטב

םיפרוש ותוא רגיס תרוצל םישבוימ םילע םילגלגמ
.לופיטה םוקמ תא םמחל ידכ רועה תברקב...היסימטראה תשמשמ תיביטנרטלאה האופרב
םייעמ יעלות תקחרהל
(Nerve Pain) םיבצע ישוחימב לופיט
ישדוחה רוזחמה תרדסה
(Spasm) תותיווע

תורהזאו שומישב תולבגה
...לע רוסא היסימטראב שומישה
םירמוח רבעמל ששחמו הלפה ששחמ ,ןויריהב םישנ
םאה בלח תועצמאב קוניתל םייוצר יתלב 
םירענו םידלי
(Epilepsy) הליפנה תלחמב םילוחה
תותיוועו תוליחב ,דבכל קזנ םורגל לולע רתי שומיש
רועב תוחירפו היגרלא םורגל לולע ףוגב חמצה עגמ

.