יפוריא ןולא
Common Oak
(Quercus robur)


אשנתהל יושעש) לודג רישנ ץע יפוריאה ןולאה
דאמ דימע ץעה .(המוד רטוקו רטמ 40 הבוגל
םינז 500-כ ןולאל .תורעיב ,ללכ-ךרדב ,לדגו

.םתוא תדחיימה ,תינייפוא הרוצ םילעל
.םייבקנ םיחרפו םיירכז םיחרפ שי ץעל
ךראומו (מ"ס 2.5-כ) ןטק לבורטצא ירפה

עזגה תפילק .םילבורטצא 5 דע הצובק לכב
הרוחש דע ,ההכ-המוח

תויבח רוצייל תשמשמ (ץעה רמוח) הצעה
,םירחא םיילוהוכלא תואקשמו תוניי ןוסחיאל 
םנשייל ידכ 
םייולקו םיצוצק .םיניזמו םיליכא םיערזה
.םידקשל ףילחת םישמשמ םה 
יוביעל םפיסוהלו םתוא ןוחטלו םשבייל ןתינ 

םינגד םע םבברעל וא םינוש םילישבת 
םחל תנכהב 
םימ תחת ףוטשל גוהנ םתוא ,םירמ םינינאט שי םיערזב
םתניחט רחאל םיערזה תא ףוטשל רתוי טושפ .םימרוז 
יאסנוב תטישב לודיגל םיאתמ ןולאה

תגופס עקרקב םיערזה תא רובקל גוהנ היה רבעב
םינינאטה תא םהמ קיחרהל ידכ ,ףרוחה ךשמל ,םימ
ביבאב םיפלוש ויה םיטבונה םיערזה תא .םירמה

הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה
םייח-ילעב ןווגמ וילא ךשומ ,וילבורטצא תוכזב ,ץעה
רויצל םחפל רוקמ ,בוט הריעב רמוח תשמשמ הצעה
םיניכסל תוידיו (רבעב) תוניפס תיינבל ,(Charcoal


לודיג יאנת
,תיסיסב דע תילרטינ ,הדבכ דע תינוניב ,הקומע עקרק
בטיה תזקונמו הירופ 
םיקראפב בולישל םיאתמ אוה .ריעב ולדגל םג ןתינ
יקלח לצ דע ,שמשל האלמ הפישח
העובק הייקשה
םיערזמ השענ יובירה
םתלשבה םע םילבורטצאה תא עורזל שי 
חורה ידי-לע תישענ היירפהה
הנש 1,000 ליגל עיגהל יושעו תוקזח תוחורב דימע ץעה
בושל ,תובורק םיתיעל ,םייושע ,ופרשנ וא ועדגנש םיצע
חתפתהלו 
;םיקרח לש בר רפסמל בושח לודיג תיב שמשמ אוה
םייח-ילעבו 
םייח-ילעב ןווגמל ןוזמ םישמשמ םילבורטצאה
םילחזו תונוזלח החוד ןולאה ילע תבבג
טסופמוקל זרזמ רמוח תשמשמ תשבוימה הפילקה


תיאופר תוליעפ
ןולאה ץע תפילקב םישמתשמ

םישביימ םתוא ,הנש 12 דע 5 ינב םיפנע תופילק ףוסאל גוהנ
ידיתע שומישל םירמושו

.(Calcium oxalate) ןדיסב הרישע הפילקה
,(Creosote) טוסוארק ,(Acetic acid) תיטצא הצמוח הב שי
םיינפרטירט םידיסוקילג ,ןינופאס ,ןינאט ,ןלימע
.(Levulin) ןילובלו ןיטקפ ,ףרש ,(Triterpene glycosides)

ןולאה ץע תפילק תונוכת
ךאב יחרפםומיד רצוע
קזחמ
שדוג דגונ
ץווכמ
יתקלד יטנא
אטחמ


ץעה תפילקמ המח תיצמת

...תימינפ ,תשמשמ
(ןיניכל ףילחת) ןיגוריסל םוח
םימומיד
ינורכ לושליש
(Dysentery) הירטנזיד


...ינוציח שומישבו
תועזוימ םיילגר
םירוחט
םיעצפ תפיטש
רוע תוחירפ


...ב תשמשמ איה ןכו
(Leucorrhea) הנבל הביז
רוגריגב ,קלדומ ןורג
הפה תוקלד תפיטש
תילניגאו הפיטש
ןימה ירביא תפיטש
(תושרפהו תוקלד) 
תעבטה יפ תפיטש


היתפואימוה
...ב לופיטל ןולאה ץע תפילק תשמשמ היתפואימוהב
(Gall bladder) הרמ סיכ(Spleen) לוחט

.