ןומסרפא
Persimmon
(Diospyros kaki)

.ןיסב ,םינז 2,000-מ הלעמל ול ,ןומסרפאה ץע רוקמ
ליזרב ,ןפי ,ןיס תואצמנ שארבשכ ,םלועה יבחרב ותוא םילדגמ
.םירטמ 8 דע הבוגל אשנתמו רישנ ץעה .האירוקו

אוהשכ ותוא םילכוא .דחוימב ברע בוהצ-םותכה ירפה לש ומעט
.תפסונ הנכה לכב ךרוצ אלל ,(יסיסעו קותמ) לשב
.םיחוטש םימוח ,םינצרח 8 דע 4 וב שיו ,ל'ג יומד ירפה רשב
.םינצרח אלל םינז םג םנשי

,םחל ,טרוגוי ,תודילג ,םיטלסב שמשמ ירפה
.תובירו גנידופ ,םינתפל ,תוגוע
,םיזופת ץימ ,תנמש תניבגב תשמשמ ירפה תיחמ
.ושוביל ףאו ותומלשב ירפה תא איפקהל ןתינ .םיבטרו שבד

,יקאסה הקשמ תנכהב שמשמ רסובה ירפמ קפומה ןינאטה
.םיצע רומישבו םיעבצה תיישעתב    
,ויערזו ויחרפ לע שמשמ ,(ליכא וניאש) יארפה ןומסרפאה ץימ
.םיקרחו תוחל תייחדל ,גירא וא ריינ לע החירמל ,םימב ללודמ    
וקיזחהלו ושביל םג ןתינ .ץעהמ ותפיטק םע הליכאל ןכומ ירפה
.ותוא איפקהל ףאו ררקמב וקיזחהל ,דיתעב שומישל ךכ    
.הקיטמסוקב שמשמ אוה .תוקצממ תונוכת רסובה ירפ רשבל
.םיטיהרה תיישעתב תשמשמו דחוימב הדימעו השק הצעה


לודיג יאנת
,בטיה תזקונמו הירופ עקרק יגוס לש לודג ןווגמב חלצי ץעה
.םישרוש קימעהל לכוי אוה הב    
.הלק חור תביבסב ,האלמ שמש
יסחי היהי ירפה ביט .הייקשה עפשל םיקוקז םיריעצ םיצע
.ותוחתפתה תעב הייקשהה תומכל    
ןז ותואמ הנק לע הבכרהב וא םיערזמ יובירה
(ןזה יפל ,םינש 6 דע 5 וא) םינש 4 דע 3 ירפ ביני ץעה
.ותעיטנמ    
הנומש לכל דחא רכז אוה ןומסרפא יצע לודיגל יוצרה סחיה
.הבקנ יצע    
.ירפ תרישנ םורגל לולע ןשדב ןקנח ףדוע
שי ,ירפה לש רתי לקשמ תאצות ,םיפנעב םירבש עונמל ידכ
םיבע םיפנע וחתפתיש ךכ ,ותוריעצב ץעה יפנע תא םוזגל    
.םיקזחו    


תיאופר תוליעפ
תוילונפ תובוכרתו םילרנימ ,םייתנוזת םיביסב רישע ןומסרפאה
םיווהמה ,םינינאטב דחוימב ,(Phenolic compounds)
,םיקרוע תשרט תעינמל םישורדה ,המצוע יבר םיטנדיסקוא יטנא
.ץבשו בל ףקתה ,בל תלחמל ירקיעה םרוגה
!ירפה תפילקב אצמנ ,ולא םיינויח םיביכרמ לש ירקיעה זוכירה

תונוכת
(3) .חייכמ
(2)(3) .םוח דירומ
.םד ץחל דירומ
(1) .לשלשמ
.קור תשרפה ריבגמ
(1) .לוכיעל עייסמ/ןיזמ

(3) .םיעלות דימשמ
(1) .לועיש ךכשמ
(2) .ילאריו יטנא
.ןובאית דדועמ
(1) .םומיד רצוע/ץווכמ
(2) .םיבאכ ךכשמ

.ותולשב תגרדל םאתהב ,לשבה ירפה (1)
.םילעה םע דחי ילכב לישבמה ,לישבמה רסוב ירפ (2)
.ריואל ףשחנש ףלוקמ ירפ הסכמה םורקה (3)

...ב לופיטל תשמשמ עזגה תפילק

...ב לופיטל שמשמ לשבה ירפה
...ב לופיטל שמשמ שבוימה לשבה ירפה
.(ןוחט שבוימ ירפ) שבי לועיש
.תונופמס תויעב
...ב לופיטל שמשמ רסובה ירפ ץימ

...םישמשמ ,(המח הטילח) ירפה תרטוטפו חרפה
.לועיש.(Hiccup) קוהיש

התל םישבי ןומסרפא ילע תפסוה .C ןימטיוב םירישע םילעה
.C ןימטיוב ותוא רישעת

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

תושדח
2001 ראורבפ
ץע חופת לומ ןומסרפא
תירבעה הטיסרבינואב רקחמ תובקעב ,תעכ םירובס םינעדמ
עגונב ,ןומסרפאהו חופתה תונוכת ןיב הוושיהש ,םילשוריב
םויב ןומסרפא תכירצש ,בל תולחמ תוענומה םהיתונוכתל
.(םגתפה ירבדכ) םויב חופת רשאמ רתוי בלה תואירבל ליעות

עייסל ידכ ,םויב דחא (םרג 100) עצוממ ןומסרפאב ידש הארנ
.םיקרוע תשרט תעינמב

הרהזא
םהב םורגל לולעש ןומסרפאל םישיגר רשא םישנא שי
.םייעמב המיסח