1 תושדח - (לונגונקיפ) יתפרצה ןרואה ץע
French Pine (Pycnogenol) - News 1

תפילק תיצמתמ רצוימה ףסות אוה (Pycnogenol) לונגונקיפ
תפרצ ברעמ םורדב חמוצה יתפרצה ןרואה ץע...יתפרצה ןרואה ץע ואר

2004 טסוגוא
רוזחמ םדק תנומסת דגנ לונגונקיפ תולולג
לופיטל תובוט (Pycnogenol) לונגונקיפ תולולגש הליג רקחמ
רוזחמה םדק תנומסתמ תולבוסה םישנב

,תויוצווכתה לע הקזח העפשה שי ץעה תפילקל יכ ררבתמ
.רוזחמה םדק תנומסתל תוולנה תועפות ,תושיגרו ןטב יבאכ

ולבסש ,45 דע 21 תונב ,םישנ 47 קלח ולטנ רקחמב
לונגונקיפ תנמ ולבק תוינייסנה .ולא םינימסתמ דחוימב
ג"מ 60 תב תימוי

(Caffeic acid) תיאפק הצמוח ופסוה לונגונקיפה תולולגל
תויוצווכתה תא תוניטקמב ,(Ferulic acid) תילורפ הצמוחו
(Uterine contractions) םחרה

Journal of Reproductive Medicine


2006 לירפא
תוקלד ענומ לונגונקיפ
הליטנ יכ ואצמ הינמרג Uni. of Wuerzburg-ב םירקוח
םינמס ןיטקהל היושע (Pycnogenol) לונגונקיפ לש הרידס
15%-ב תוקלדל (Markers)

.םירבג 5 םהב ,םישנא 7 ופתתשה ,םימי 5 ךשמנש ,רקחמב
םויב םד-תוקידב ושענ .םויב לונגונקיפ ג"מ 200 ולבק םלוכ
דדמב רופיש וארה תוקידבה .ןורחאה םויבו יוסינל ןושארה
15%-ב Nuclear Factor-Kappa B (NF-kB) תוקלדה

Journal of Inflammation


2006 ינוי
תיביטקארפיה בשק תערפה םע םידלי עיגרמ לונגונקיפ
םע ףותישב היקבולס Comenius University-ב רקחמ
,םידלי 57 קלח ולטנ הינמרג University of Munster
(Pycnogenol) לונגונקיפ ולביקש ,םינש 9.5 עצוממ ליג ינב
(המד) ובצלפ וא ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל ג"מ 1 ןונימב

רסוח ותחפ לונגונקיפ ולביקש ולאב יכ וליג םירקוחה
20%-ב תויביטקארפיהו (Inattention) בל תמושת

European Child and Adolescent Psychiatry


2006 רבמטפס
תרכוס ילוחב םיביכ יופיר זררזמ לונגונקיפ
אצמ הילטיא Chieti-Pescara University-ב רקחמ
היושע (Pycnogenol) לונגונקיפ לש הרידס הליטנש
75%-ב םיילגרב םיביכ יופיר ץיאהל

תרכוס ילוח 30 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
הלחמה בקע ,םדה-ילכב םירומח םיקזנמ םילבוסה

הלביק הנושארה הצובקה .תוצובק 4-ל וקלוח םילוחה
הרזופש הקבאב ג"מ 100-ו הפה ךרד לונגונקיפ ג"מ 150
.הפה ךרד ג"מ 150 הלביק הינשה הצובקה .םיביכה לע
ימוקמ לופיטב ג"מ 100 הלביק תישילשה הצובקה
ליגרה לופיטל רבעמ ףסונ לופיט לכ הלביק אל תיעיברהו

ונטק הנושארה הצובקב םיביכהש אצמנ יוסינה םותב
33%-בו 41.3%-ב תישילשהו היינשה הצובקב ,74.4%-ב
22%-ב םיביכה ונטק תיעיברה הצובקבו

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis


2006 רבוטקוא
תיטבאיד היתפויגנא ורקימ רפשמ לונגוקיפ
רפשל היושע (Pycnogenol) לונגונקיפ לש הרידס הליטנ
תיטבאיד היתפויגנא ורקימ בקע הרדרדיהש םד תמירז
םיעגפנ הנממ הלחמ ,(Diabetic Microangiopathy)
,תרכוס ילוח םילבוס הנממו םיימינה / םינטקה םדה-ילכ
םירקמהמ 68%-ב

םיריבסמ הילטיא Chieti-Pescara University ירקוח
,היתפוניטר / תיתשר תלחמ ,ןורוויע םורגל הלולע הלחמהש
ימכסיא יתמקר קמנו תוילכב תויעב

,59 עצוממ ליג ינב ,תרכוס ילוח 60 קלח ולטנ רקחמב
םילבוס רשאו ןילוסניאב םילפוטמה ,םירבג 36 םהב
.הרומח היתפויגנאמ

ראשהו לונגונקיפ ג"מ 150 לביק הצובקה ישנאמ קלח
(המד) ובצלפ ולביק (הרקבה תצובק)

34%-ב הרפתשה ,הביכש בצמב ,םימינב םדה תמירז
רופישה היה הדימע בצמבו תרוקיבה תצובקל האוושהב
היתפויגנאב םילוחה ימינב םדה תמירזב םייונישה .68%
םישבושמ ויה הדימעו הביכש ןיב ,תיטבאיד

Angiology


2006 רבמבונ
םד-ץחל רתימ םילבוסב תוקצב תיחפמ לונגונקיפ
תיחפהל היושע (Pycnogenol) לונגונקיפ לש הרידס הליטנ
דגנ תופורת ,ליטנל תיוולנה העפות ,(Edemas) תוקצב

36%-ב ,םד-ץחל רתי

35%-מ רתוי הילטיא G D'annunzio Uni ירקוח ירבדל
,תוקצבמ םילבוס םד-ץחל רתיל תופורת םילטונה ולאמ
הרוק הז רבדש םיריבסמ םירקוחה .ךכל יאוול תעפות
ידכ ,םדה-ילכ תובחרתהל תומרוג תופורתהש ןוויכ
םדה-ץחל תא ךכ ןיטקהלו תולק רתיב םורזל םדל רשפאל

םד-ץחל רתימ םילבוסה שיא 53 ופתתשה רקחמב
תופורת תליטנ ללגב ,םיילגרה תופכבו םיילוסרקב תוקצבמו

.(המד) ובצלפ ולביק רתיהו םויב לונגונקיפ ג"מ 150 ולביק 27
,םיילוסרקה תוחיפנב 35% תב הבטה הדדמנ תועובש 8 רחאל
ובצלפ ולבקש ולא תמועל

תופורתה ןונימ תא ןיטקהל רשפאמ לונגוקיפ םירקוחה ירבדל
םד-ץחל רתי דגנ םילפוטמה תיברמב

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis


2007 ראורבפ
רכוס תגיפס טאמ לונגונקיפ
הינמרג Wurezburg University-ב הדבעמ יאנתב רקחמ
םיזנאה תא םולבל יושע (Pycnogenol) לונגונקיפש הליג
תגיפסב דיקפת שי ול םיזנא ,סגה יעמב Alpha-glucosidase
תולבוקמ תופורת תמועל 94%-ב ,(Glucose) זוקולג רכוס

Diabetes Research and Clinical Practice


2007 יאמ
בל תקיפס יא ינפמ ןגמ לונגונקיפ
,םירבכעב יוסינב ,וליג ב"הרא University of Arizona ירקוח

יא ינפמ םהילע ןגהל יושע (Pycnogenol) לונגונקיפ ףסותש
(Heart Failure) בל תקיפס

תא ולבקש (םישדוח 18 ינב) םישישק םירבכעב ושמתשה םה
היתשה-ימב ףסותה

בלה דבוע םד-ץחל רתימ לבוסה םדאבש םיריבסמ םירקוחה
בלה רירש תשלחהל םורגל לולעש רבד ,רבגומ סמוע תחת
בלה לש שדחמ בוציע הנוכמה ךילהת ,בלה רדח חפנ תלדגהלו
יבבל לשכב םייתסהל לולעש ךילהת (Cardiac Remodeling)
(Heart Insufficiently)

ולפוטש םירבכעה לש םבבל רזח תועובש 5 ןב לופיט רחאל
הלבס אלש ,תרוקיבה תצובק לש הזל המוד היהו ףסותב
בל תקיפס-יא ילוחב לפטל םיעיצמ םירקוחה .בל תויעבמ
לונגונקיפ תרזעב (Congestive Heart Failure) השודג

Cardiovascular Toxicology


2007 רבוטקוא
בל תואירבו םד תמירז רפשמ לונגונקיפ
ןקנח תצומחת רוציי ריבגהל יושע (Pycnogenol) לונגונקיפ
תקפסא תאו םדה תמירז תא ךכב רפשלו (Nitric Oxide)
םירירשל ןצמחה

Hiroshima University Graduate School of-מ םירקוח
היוצמה ,ןקנח תצומחתש םיריבסמ ןפי Biomedical Sciences
םתייפרהל תמרוגו םדה-ילכ ירירשל תתואמ ,םדה-ילכ תונפדב
.םכרד םד רתוי לש רבעמ רשפאמה רבד ,םדה-ילכ תבחרהלו
ףוליח תענומו םירירשל ןצמח תקפסא תרפשמ וז הלועפ
(Anerobic Metabolism) יבוראנא םירמוח

,םיאירב םיריעצ 16 ןפתתשה ,םייעובש ךראש ,ינפיה יוסינב
םירחאהו לונגונקיפ ג"מ 180 תב תימוי הנמ ולבק םקלחש
(המד) ובצלפ ולביק

42%-ב םדה-ילכ תייפרה תא רפיש לונגונקיפ ףסותש אצמנ

Hypertension Research


2007 רבמבונ
םיקרפמ תקלד דגנ לונגונקיפ
רשא תוחישקו םיבאכ תיחפהל יושע (Pycnogenol) לונגונקיפ
(Knee) ךרבב םיקרפמ תקלדמ םיעבונ

ילוח 37 ופתתשה ב"הרא University of Arizona-ב רקחמב
,48.2 עצוממ ליג ינב ,סיטירתראואיטסוא / ינווינ ןורגיש
52%-ב רפתשה ינפוגה םדוקפיתש
(המד) ובצלפ וא לונגונקיפ ג"מ 150 ולביק יוסינב םיפתתשמה

Nutrition Research


2008 סרמ
םישישקב ןורכיז רפשמ לונגונקיפ
...רקחמ


2008 לירפא
סיטירתראואיטסוא ילוחל לונגונקיפ
םיבאכ ןיטקהל היושע (Pycnogenol) לונגונקיפ ףסות תליטנ
56%-ב םייכרבב תינווינ יקרפ תקלדל םיוולנ רשא

םילבוסה םישנ לש המוד רפסמו םירבג 78 ופתתשה רקחמב
48.2 היה םיפתתשמה לש עצוממה םליג .סיטירתראואיטסואמ
ובצלפ וא ג"מ 100 היה םלוכ ולביק ותוא ןונימהו

הדדמנ וז .רקחמב םיפתתשמה לש םתודיינב רופיש םג אצמנ
ןוכילה ןקתמ לע הכילה ךות

תא םלוכ ותיחפה לונגונקיפה ףסות תא ולבקש םיפתתשמה
.58%-ב ,םילטונ םה ןתוא ,תוליגרה תופורתה ןונימ
יטנאה ותעפשהל לונגונקיפה לש וחוכ תא םיסחיימ םירקוחה
תיתקלד

Phytotherapy Research


2008 יאמ
תרכוס ילוחב בל תואירב רפשמ לונגונקיפ
ןיטקהלו םדה-ץחל תא דירוהל יושע (Pycnogenol) לונגונקיפ
ךכל תופורת ןונימ

48 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Arizona-ב רקחמב
ליעי ףסותהאצמנ ,תועובש 12 ךשמנו 60 עצוממ ליג ינב שיא
ידכב תופורתב ךרוצה תנטקהל איבהו םיפתתשממ 58.3%-ב
ג"מ 125 היה ,םיפתתשמל ןתינש ,לונגונקיפה ןונימ .תיצחמ

םייוצמ רשא תרכוס ילוח רובע דחוימב םיבושח ולא םיאצממ
בל תלחמל ןוכיס רתיב

Nutrition Research


2008 ינוי
רוזחמ יבאכ תוליקמ לונגונקיפ תולולג
לונגונקיפ תליטנש הליג ,םילוח-יתב 4-ב ךרענש ,ינפי רקחמ
ישדוחה רוזחמל םיוולנה םיבאכה לע לקהל היושע (Pycnogenol)

,48 דע 18 תונב םישנ 116 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
(המד) ובצלפ וא םויב ג"מ 60 ןונימב לונגונקיפ תולולג ולבקש

םירקוחה ירבדל .דיימ ובש אלםיבאכה יוסינה תקספה םע
ותלעותו ןמזה םע הלוע ףסותב םיבאכה ךכשמ ביכרמה תעפשה
ותליטנ תקספה רחאל םג תכשמנ

Journal of Reproductive Medicine

2 תושדח - (לונגונקיפ) יתפרצה ןרואה ץע ואר

.