2 תושדח - לונגונקיפ / יתפרצה ןרואה ץע
French Pine / Pycnogenol - News 2

תפילק תיצמתמ רצוימה ףסות אוה (Pycnogenol) לונגונקיפ
תפרצ ברעמ םורדב חמוצה יתפרצה ןרואה ץע

...1 'דח לונגונקיפ - יתפרצה ןרואה ץע

(1) תפעי / גל ט'ג לע לקמ לונגונקיפ
בללו םיקרפמל ליעומ לונגונקיפ
םיבאכ ךכשמ לונגונקיפ
תויתרכוסה ןיעה תואירב תא ריבגמ לונגונקיפ
םירוחטה תייעב לע לקמ לונגונקיפ
םדה ץחלל רשקב תוילכה תואירבל ליעומ לונגונקיפ
הפקיזה תוכשמתה לע ןיניגרא + לונגונקיפ תעפשה
חומל םייתואירב תונורתי הארמ לונגונקיפ
המתסא ילוחל תונורתי הארמ לונגונקיפ
(1) רבעמה ליג ינימסתל לונגונקיפ לש תונורתיה
ןוטניט ינימסת לע לקמ לונגונקיפ
(2) הסיט רחאל םינימסת לע לקמ לונגונקיפ
םירגובמב הלק תיביטינגוק העיגפ רפשמ לונגונקיפ
רבעמה ליג רחאל םישנב רעיש תרישנ תיחפמ לונגונקיפ


...יתפרצה ןרואה ץע ואר

2008 רבמבונ
(1) תפעי / גל ט'ג לע לקמ לונגונקיפ
,הילטיא הרשרפ G. D’Annunzio University-ב רקחמ
7 תונב תוסיטב ופתתשהש םיעסונ 133 ופתתשה וב
(Pycnogenol) לונגונקיפ ג"מ 50 ולביקו תועש 9 דע
םיימוימ לחה ,םימי העבש ךשמב ,םויב םימעפ 3 ימופ
הסיטה ינפל

תפילקמ קפומה (Flavonol) לונובלפ ,לונגונקיפש אצמנ
(Jet lag) תפעי / גל ט'ג תיחפהל לוכי ,יתפרצה ןרואה ץע
תוכורא תוסיט יעסונב

ינימסת תיחפה לונגונקיפש ךכ לע עיבצה רקחמה
(Headaches) שאר יבאכ ,(Fatigue) תופייע ומכ ,גל ט'ג
םיאירב םישנאב (תוחיפנ) (Brain edema) תיחומ תקצבו
(Hypertensive patients) םד ץחל רתי םע םילפוטמבו

Minerva Cardioangiologica


2008 רבמצד
בלהו םיקרפמה רובע יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת
לונגונקיפ ףסות יכ םיארמ יקלטיא-ינמרג רקחמ יאצממ
- יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת - (Pycnogenol)
םע םישנאב (Inflammation) תקלד ינמס ןיטקהל יושע
(Osteoarthritis) תינווינ םיקרפמ תקלד

- תקלדל ןמס CTRP --ה תמר תא םצמצל יושע הז ףסות
יתקלדה ןמסה לש "הגילז" עונמל ידכ תקפסמ הדימב
ףוגה לכל םיקרפמהמ

,םיימטסיס םייתקלד םינמסב הדיריה םירקוחה ירבדל
לונגונקיפה תונוכתש ךכ לע הדיעמ ,CRP דחוימבו
תוטשפתה תא רוצעל ידכ ןייד תוקזח תויהל תויושע
ףוגה לכל תינוינה םיקרפמה תקלד

עגונב רתוי לודג רקחממ םילפוטמ 55 ופתתשה רקחמב
םע שיא 156 ופתתשה ובב ,תינווינ םיקרפמ תקלדל
2 ולביק םיפתתשמה .תיתועמשמ תוהובג CRP תומר
ךשמב ובצלפ ואג"מ 50 תונב תוימוי לונגונקיפ תונמ
םישדוח 3

ווח ןרואה תפילק תיצמת תא ולביקש םישנא יכ אצמנ
3.9-מ ,עצומממ CRP-ה תמרב תיתועמשמ הדירי
רחאל רטיל/ג"מ 1.1-ל רקחמה תליחתב רטיל/ג"מ
,ךכמ הרתי .71% תב הדיריל ךרע הווש ,םישדוח 3
ROS-ה תמרב 30% רועישב הדירי המשרנ

Redox Reports


2009 ילוי
םיבאכ ךכשמכ לונגונקיפ
ירקוח לש םהירבדל
Nutrition & National Research Institute on Food
תותיחפמו תויתקלד יטנאה תועפשהה הילטיא אמור
יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ תיצמת לש באכה
בוכיע ידי לע תןלעופ - (Pycnogenol) לונגונקיפ -
.(Inflammation) תקלדל םירושקה םימיזנא 2 לש םתריצי
(Pro-inflammatory) םייתקלד-ורפה םימיזנאב רבודמ
5-LOX-ו COX-2

באכ תיחפהל השעמל לוכי לונגונקיפה םירסומ םירקוחה
,(Inflammatory conditions) תויתקלד תולחמו (Pain)
םימיזנא לש רוצייה תתבשה ידי לע ,רבעב חוודש יפכ
תקלדב םיברועמה םייפיצפס

הנש 50 דע 35 ינב םיאירב םיבדנתמ 6 ופתתשה רקחמב
ינפל וםד תומיגד וחקלנ .לונגונקיפ ג"מ 150 וכרצש
םינג לש יוטיבה דדמנו ףסותה תלבק לש םימי 5 ירחאו
(Leukocytes) םיטיצוקיול / םינבלה םדה יאתב םימיוסמ

תויטרדנטס NSAID תופורת יכ םיריבסמ םירקוחה
(Prostaglandins) םינידנלגטסורפה רוציי תא תותיחפמ
,תאז תמועלו באכה תדרוה םשל ,COX ימיזנא ידי לע
רוציי תא ןיטולחל רצועו ,היעבה שרושל הנופ לונגונקיפה
ידוחיי ילכ אוה לונגונקיפש הארנ ,הכ דע .תקלדב COX-2
םייתקלד םיכילהת תוסיוול

International Immunopharmacology


2009 רבמצד
תויתרכוסה ןיעה תואירב תא הריבגמ ןרואה תפילק תיצמת
םיישדוח ךשמנש ,הילטיא G. D’Annunzio Uni-ב רקחמ
יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ תיצמת לש ימוי ףסות יכ אצמ
תא רפשל יושע (French maritime pine bark)
לש םיריעזה םדה ילכב (Blood flow) םדה תמירז
(Enhance sight) הייארה תא רפשלו ,(Retina) תיתשרה
םדקומ בלשב םייניע תויעב םע (Diabetics) תרכוס ילוחב

םיקדבנה 46-ב (Visual acuity) הייארה תודח יכ אצמנ
תיתשרל קזנ םע םישנאב ,17/20-ל 14/20-מ הרפתשה
היתפוניטר / ןיעה לש תרכוסל רושקה םדקומ בלשב
תופסות תובקעב (Diabetic retinopathy) תיתרכוס
(Pycnogenol) לונגונקיפ / ןרואה תפילק תיצמת לש תוימוי

Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics


2010 ראוני
םירוחטה תייעב לע לקהל יושע לונגונקיפ
םיחוודמ הינמרג רטסנומ University of Munster-ב םירקוח
(Pycnogenol) לונגונקיפ / יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמתש
םומידהו (Pain) באכה ךשמו תמצוע תא ןיטקהל הייושע
(Hemorrhoid) םירוחטמ םיעבונה (Bleeding)

תא התיחפה םימי 7 ךשמב לונגונקיפ ימוי ףסות תליטנ
תודוקנ 3.2-מ עצוממב (Anus) תעבטה יפ ביבס באכה
רקחמה ףוסב 0.8-כל (Pain scale) באכה םלוסב

םיינוציח םירוחטמ ולבסש םישנא 84 ופתתשה רקחמה
(External hemorrhoids)

(Flavonoid profile) םידיאונבלפה ליפורפ םירקוחה ירבדל
.תועפשהה ירוחאמ תויהל יושע ןרואה תפילק תיצמת לש
רפשמ לונגונקיפה םירחא םידיאונבלפ יגוסל דוגינב
,(Endothelial function) לתודנאה דוקפית תא תיתועמשמ
תקפסא / (Ischemia) הימכסיאב הדיריל םורתל יושעש המ
אצמנש (שירק) ירלוקסו-ךות קוקיפלו (תקפסמ יתלב םד

לונגונקיפ ינרצי ,Horphag Research ידיב ןמומ רקחמה


2010 סרמ
הרושקה תוילכה תואירבל הליעומ ןרואה תפילק תיצמת
םדה ץחלל

יכ םירסומ הילטיא D'annunzio University D ירקוח
יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ תיצמת ליכמה ןוזמ ףסות
תוילכה תואירב תא רפשל יושע (Pycnogenol)
(Blood flow) םדה תמירז רופיש ידי לע (Kidney health)
רושקה (Kidney damag) יתיילכ קזנל ןוכיסה תנטקהו
(Hypertension) םד ץחל רתיל

לונגונקיפ / ןרואה תפילק תיצמת ףסות לש םישדוח 6 םותב
תוילכב םדה תמירזב 10% ןב רופיש לע םירקוחה וחווד

תיצמתב שומיש השענ רשאכ דוע רפתשה תוילכה דוקפית
,(Ramipril) לירפימר םד ץחל רתי דגנ הפורתה םע דחי

(Kidney disease) תוילכ תלחמ םירקוחה ירבדל
םד ץחל רתי םע םישנאב הצופנ היעב איה
.ףוגה לע 'טקש' םויא הווהמו (Hypertension)
ףוגהמ םילזונ קוליסו הרהזא תותוא ןיא
םדה ץחל תא רתוי ריבגהל לולעו ליעי וניא
(Vicious circle) םימסק לגעמ תוחתפתה םורגלו

השדחתה (תוילכה דוקפיתל דדמ) ןתשב ןובלחה תמרשכ
תטיסרבינואמ םירקוח םיחוודמ ךכ .תקפסמ טעמכ המרל
הילטיאב G D'Annunzio

ולביקש םד ץחל רתי םע םילפוטמ 55 ופתתשה רקחמב
םג יארקאב ולביק םהמ 29-ו םויב לירפימר ג"מ 10
םויב (Pycnogenol) לונגונקיפ ג"מ 150

דדמ שמיש (Urinary albumin) ןתשב ןימובלא
חיכשה ןובלחה אוה ןימובלא .תוילכה דוקפתל
םע םישנאבו ישונאה םורסה לזונב רתויב
ןובלחה - (Kidney problems) תוילכב תויעב
ןתשה לא הילכהמ ףלוד

Journal of Cardiovascular Pharmacology
and Therapeutics


2010 סרמ
הפקיזה תוכשמתה לע ןיניגרא + לונגונקיפ תעפשה
יכ םיחוודמ הינטירב.Horphag Research UK ירקוח
תצמוחו ןרואה תפילק תיצמת תא ליכמה Prelox ףסותה
(L-arginine aspartate) ןיניגרא (Amino acid) ונימאה
םירבגב (Erectile function) הפקיזה דוקפית תא רפשמ
תינוניב דע הלק הפקיז תייעב םע

רוזעל ךישמי ףסותה םא עובקל ידכ ךרענ הז רקחמ
תוששח ויהש ןוויכ ,םישדוח 6 דע ,ותוא ולטנש םירבגל
ןמזה םע תוחפ ףסותל תונעיהל םילולע םילפוטמהש

.הנש 50 דע 30 ינב םירבג 124 ופתתשה רקחמב
,תורושק ויה הפקיזה תויעב בור םירקוחה ירבדל
לפוטמ וניאש לק םד ץחל רתיל ,הארנה לככ

ידי לע לעופ Prelox ףסותה יכ םיריבסמ םירקוחה
ןקנח תצומחת רצייל םדה ילכ לש תלוכיה רוזחיש
תועצמאב תלעופ (Viagra) הרגאיווה ,(Nitric oxide)
תעפשהה תרבגה ידי לע ךשמהבו ,המוד ןונגנמ
ןקנחה תצומחת

BJU International


2011 רבמצד
חומל םייתואירב תונורתי הארמ לונגונקיפ
אצמ הילטיא יטיק Pescara University-ב ךרענש רקחמ
רפשל יושע ימוי סיסב לע לטינה (Pycnogenol) לונגונקיפש
(Mental performance) םיילטנמ םיעוציב

רופישל רושק אצמנ ,תועובש 8 ךשמב לטינש ,ףסותה
חורה בצמבו (Memory) ןורכיזב ,(Alertness) תונריעב
(Mood)

רופישב םיאטבתמ תיצמתה תונורתי םירקוחה ירבדל
(Blood flow to the brain) חומל םדה תמירזב

27 דע 18 ינב םיאירב םיטנדוטס 108 ופתתשה רקחמב
17%-ב ודרי (Anxiety) הדרחה תומר יכ אצמנ .םינש

Panminerva Medica


2012 רבמבונ
המתסא ילוחל תונורתי הארמ לונגונקיפ
הילטיא University of Pescara-ב ךרענש ינילק יוסינ
(Pycnogenol) לונגונקיפ לש םיימוי םיפסות יכ אצמ
(Asthma) המתסא לש םימוטפמיסה תא רפשל םייושע

ימוי ףסות יכ םיחוודמ םייקלטיאה םירקוחה ירבדל
המתסא ילוחל עייסל יושע ןרואה תפילק תיצמת לש
,(Inhaler dosage) ףאשמה ןונימ תא תיחפהל
(Sleep awakenings) הנישמ תוציקיה תומכ תא
אפורה לצא םירוקיבה תאו

לונגונקיפ לש םיימוי םיפסות יכ םיחוודמ םירקוחה
םידיאורטסוקיטרוקה ןונימ תא ןיטקהל ורשפיא
55%-ב הפיאשל שורדה ימויה (Corticosteroids)

םע םישנא 76 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
תיבה קבא תידרקל תינוניב דע הלק תיגרלא המתסא
(Dust mites)

Panminerva Medica


2013 ראורבפ
(1) רבעמה ליג ינימסתל לונגונקיפ לש תונורתיה
תועובש 12 ךשמנ רשא ,Keiju Medical Center-ב רקחמ
םוי ידמ לטינה (Pycnogenol) לונגונקיפ ףסות יכ חוודמ
רבעמה ליג לש םימוטפמיסה תתחפהב עייסל יושע -
הליל תועזהו (Hot flashes) םוח ילג ומכ ,(Menopause)
(Night sweats)

170 ופתתשה ,ובצלפה רקובמ ,יארקאה ינילקה יוסינב
רבעמה ליגב םישנ

The Journal of Reproductive Medicine


2014 ילוי
ןוטניט ינימסת לע לקמ לונגונקיפ
הילטיא Chieti-Pescara University-ב עצובש רקחמ
לונגונקיפ תיקפס Horphag Research תרבח רובע
תא תיתועמשמ רפשמ ףסותה יכ אצמ (Pycnogenol)
(Inner ear blood flow) תימינפה ןזואב םדה תמירז
םילוצלצ ומכ 'םיבצמ לש םינימסתה תא רפשל רזועו
העימש ןדבוא ,(Ringing in the ear) ןזואב
םירחאו (Hearing loss)

םינש 55 דע 35 ינב ,םילפוטמ 107 ופתתשה רקחמב
(Meniere's disease) ריינמ תלחמ םע ונחבוא רשא
רבודמ .(Tinnitus) ןוטניט לש םינימסתמ םילבוסו
םילוצלצ ינימסת תללוכה תימינפה ןזואב הערפהב
לק העימש דבואו לקשמ יוויש תויעב ,םיינזואב

Chieti-Pescara University


2018 לירפא
(2) גל ט'ג ,תוחיפנ :הסיט רחאל םינימסת לע לקמ לונגונקיפ
יכ וליג הילטיא D’Annunzio University-ב םירקוח
ףסות ולטנ רשא ,וסט םה וב ,רקחמב םיפתתשמ
(Swelling) תויוחיפנ תוחפ ויה (Pycnogenol) לונגונקיפ
תצובק ישנאל האוושהב ,הסיטב תונותחתה םיילגרב
םייטרדנטס םיליגרת ועציב וא םייברג וברגש תרוקיבה

ףקיהב לדבהה תא תוארל ןתינ יכ םירמוא םירקוחה
ןיחבהל הלקו הרורב ךרד וז יכו םיילוסרקהו לגרה
תואירבל לונגונקיפ לש תונורתיה תא דודמלו לדבהב
תועיסנה

תקצבל ןוכיס לש תונוש תומרב ויה רקחמה יפתתשמ
םיקומע םידירו תקקפו (Edema)
ההובג תורידתב םג ועסנ םה .(Deep vein thrombosis)
תוסיט סולפ תועש 8 ומילשהו עצוממה םדאהמ רתוי
םינתשמ םינמזב עובשב םיימעפ םיריית תקלחמב

Minerva Cardioangiologica


2018 טסוגוא
הלק תיביטינגוק העיגפ רפשמ לונגונקיפ ףסות
םירגובמ םירבגב

ןרואה ץעמ (Pycnogenol) לונגונקיפ ףסותש הלוע רקחממ
הרישע תיצמת ליכמה (French maritime pine) יתפרצה
העיגפב רופישל רשקנ (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאב
(Mild cognitive impairment / MCI) הלק תיביטינגוק

ועלב רשא םינש 75 דע 55 ינב םירבג ופתתשה רקחמב
ןויצ וגישה םה .תועובש 8 ךשמב לונגונקיפה תיצמתמ
(MMSE) תילטנמ -ינימ הניחבב רתוי הובג,תיתועמשמ
ןויצל האוושהב (Mini-Mental State Examination)
ףסומה תליטנ ינפל ולביק םהש

הובג ןויצ וגישה אל ףסותה תא עלב אלש םיפתתשמ
תיתועמשמ רתוי

(Anti-aging) גני'גייא-יטנאה תונוכת םירקוחה ירבדל
תא למרנל התלוכימ תועבונ לונגונקיפה תיצמת לש
קרפב (Oxidative stress) תינוצמיחה הקעה תומר
העילבה עגרמ תיסחי רצק ןמז

ןיקת םחומש אדוול MRI-ב וקדבנ םלוכ םיפתתשמה
(חומה לש יתנחבא ןגטנר םוליצ םהל השענש וא

Minerva Medica


2023 ראוני
רבעמה ליג רחאל םישנב רעיש תרישנ תיחפמ לונגונקיפ
אצמ םישדוח 6 ךשמנו ןיס יאחנשב ךרענש ינילק יוסינ
לונגונקיפ - יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת יכ
(Hair loss) רעישה תרישנ תא התיחפמ (Pycnogenol)
(Menopause) רבעמה ליג רחאל םישנב

אצמנ לונגונקיפה ףסות תליטנ תליחתמ םיישדוח ךותב
30%-ב הלדג (Hair density) רעישה תופיפצש

.הנש 60 דע 45 תונב תויניס םישנ 76 ופתתשה רקחמב
תרבח ידי לע הקפוס יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת
תא הנמימ םגש Geneva-based Horphag Research
רקחמה

Health Science Reports

.