לונגונקיפ / יתפרצה ןרואה ץע
French Marine Pine / French Maritime Pine
(Pinus Maritima / Pinus pinaster)

לדגה דע קורי ץע אוה יתפרצה ןרואה ץע
.תפרצ לש םייברעמ-םורדה היפוח ךרואל
שמשמ ץעה תפילק לש תימינפה ןפודה
ימוקמ םושיי וא (הפה ךרד) ינויפ יופירל

לש םירקמב ומכ ,ןרואה ץע תפילק תיצמתב ינויפ שומיש
(Pigmentation) - (Melasma) ןורחיש / היצטנמגיפ ןווג תערפה 
ותוא ריהבמו רועה ןווג תא רפשמ 
,םינפה רועב לופיטל (Creams) םימרקב תשמשמ תיצמתה
.(Rejuvenation) ונונעירו (Smoothing) ותקלחהל 
תיעדמ הניחבמ וקדבנ םרט ולא תונוכת 


תיאופר תוליעפ
דיאונובלפה אוה ןרואה תפילקב רתויב בושחה ביכרמה
(Proanthocyanidin) ןידינאיצותנאורפ

,(Pills) תולולג תרזעב השענ ןרואה ץע תפילקב שומישה
(Tea) הת וא (Solution) הסימת ,(Capsules) תוסומכ

ןידינאיצותנאורפה תונוכת
(Connective tissues) רוביח תומקר קזחמו ןגמ
םדה ילכ תונפד תא קזחמ
ןיטסלאהו ןגלוקה בוציי ידי-לע רוע תושימג תא רמשמו רפשמ
,ףוגב (Nitric oxide) ןקנחה תצומחת רוציי ריבגהל יושע
עייסל היושעש תינימה תירבגה הבוגתב דיקפת שי ול רמוח 
תונוא ןיאב 
םדה ץחל תדרוה
םדה לוליד
םדב רכוסה תמר תדרוה
תיטנדיסקוא יטנא

הקיפס יא תעינמו לופיט אוה ןרואה תפילקב שומישה רקיע
וב בצמ ,(Chronic venous insufficiency) תינורכ תידירו
,בלה ל םדה תא םיריזחמה ,(Valves) םידירוה ימותסש
םימוגפ וא םישלח

אטבתהל הלולעש ,(Leg veins) םיילגרה ידירוב םד תריבצ
.םיעצפ וא (Spider veins) שיבכע ידירו ,םיילגרב תוילדב
םד-ישירק םיילגרב רצוויהל םילולע םיינוציק םירקמב
(Blood clots)

תשמשמ תויטנדיסקוא-יטנאה היתונוכתל תודוה
... ב לופיטל ץעה תפילק

(Ulcers) םיביכ
םד-ילכ תוילד
תוביגמה תויגרלא
םינימטסיה-יטנאל 
םיקרפ תקלד
תורובח
םייכינח תקלד
םידירו תקלד


...ב לופיטל םג ליעוהל תויושע ולא תונוכת
םיקרועה תשרט בקע (Hypoxia) היסקופיה
םיבאכו תוחיפנ לע הלקה : (Inflammations) תוקלד
יחומ םטואו (Cardiac infarction) בל רירש םטוא
(Cerebral infarction
(Retinopathy) היתפוניטר / ןיעה תיתשר תלחמ

תורהזא
...יאוול תועפות תויהל תולולע ןרואה ץע תפילקב שומישל
(Nausea) תוליחב
םילק ןטב ישוחימ
תפילקב שומישה רוסא...ןוסיחה תכרעמ לע ותעפשה בקע
...ב םילוחה לע יתפרצה ןרואה ץע 
(Systemic תיתכרעמ תבאז
Lupus Erythematosus
1-גוס תרכוס
הלתשה ורבעש םישנא
ןורק תלחמ
הצופנ תשרט
סיזארוספ
תינורגש םיקרפמ תקלד
...ןרואה תפילקב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל םיאבה לע
םידיאורטסוקיטרוק ומכ ,תורחא תופורת םילטונה
םידליו בל ילוח ,תוקינימ ,תורהל תוסנמה וא ןויריהב םישנ

תפילקב שומישה תא קיספהל שי יאוול תועפות לש הרקמ לכב
אפורל תונפלו ןרואה

...2 'דח  ...1 'דח ואר

.