...סננא ואר

2002 רבמטפס
תויווכ תייפרת
יורקה רצומ החתיפ MediWound תילארשיה הרבחה
.תוייווכ יעגפנב לופיטל (Debridase) זאדירבד ל'ג

רמולכ 'היירטה' העמשמ Debridement הלימה
המקרה - (קמנ ןושלמ) תיקמנה המקרה תרסה
המקרה תא רמשל הדעונ הלועפה .התמה
.םיבאכ תיחפהלו היחה ,הבוטה

,(Pineapple) סננאהמ קפומה םיזנא לע ססובמה ,ל'גה
לכעמ אוה .תושק תוייווכב םרוקמש םיעצפ תוקנל דעונ
תלתשהל ותוא ןיכמו (Damaged Skin) עוגפה רועה תא
.(Skin Grafting) רוע

ליצהל רשפאמו (Surgery) חותינ ףילחמ הז לופיט
(עגפנהמ ללכ-ךרדב םיריסמ ותוא) רועהמ 50% ותרזעב
דדועמ ךילהתה .רוע תלתשהב ךרוצה תא ךכב ןיטקהלו
םיבאכו בר לבס ענומ אוה ,המקירה לש ימצע שודיח םג
.זופשיאה ןמז תא רצקמו לפוטמהמ

Daily Mail


2012 ראורבפ
ןילמורב תקפסמ סננא 'תלוספ'
דנליאת Mae Fah Luang University-ב םירקוח ירבדל
הז ללכב ,(Pineapple) סננא דוביעמ (Waste) תלוספה
(Stem) לועבגה ,(Core) ירפה בל ,(Peel) הפילקה
,לקשממ 40% דע קיפהל ןתינ םהמ ,(Crown) הרטעהו
ןילמורב םיזנאה לש הלודג תומכ הליכמ ביכרמה
ןוזמה תיישעת ידי לע רתויב שקובמ רשא (Bromelain)
.ןוזמ ירצומ לש ןווגמ רוציי רובע

Food and Bioproducts Processing


2014 רבמבונ
םבצמ ,יתנוזתה סוטטסה לע רמושמ סננא תעפשה
םירחבנ רפס תיב ידלי לש תינפוגה םתואירבו ינוסיחה

סננא תכירצ לש התעפשה תא ןחב רקובמו יארקא יוסינ
(Immune Sys.) ןוסיחה תכרעמ לע רמושמ (Pineapple)
תיב ידלי 98-ב (Physical Health) תינפוגה םתואירב לעו
.תועובש 9 ךשמנ רקחמה .םינש 8.44 עצוממ ליג ינב רפס

תמר ,הנוזת תכירצ ,תוינפוג תוקידב ורבע םיפתתשמל
םיינוסיח םינותנו (Hemoglobin) ןיבולגומה
םימוהיזה תוחיכשב הדירי האצמנ .(Immunological Data)
.(Viral and Bacterial Infections) םייקדייחהו םייפיגנה

םיגוס 3-ל ללוכ םש אוה (Granulocytes) םיטיצולונרג
,(Neutrophils) םיליפורטיונ :םינבל םד יאת לש
.(Eosinophils) םיליפוניזואאו (Basophils) םיליפוזאב
...םד תוקידב ואר

.26.61% דע-ב לדג םיטיצולונרגה רוציי
םייעבט גרה יאת :CD16+56 תריפס
.22.13% דע-ב הלדג (Natural Killer Cells

תחא םירומיש תואספוק תכירצש התייה םירקוחה תנקסמ
סננא לש (םרג 280) םירומיש תואספוק 2-ו (םרג 140)
םוהיזה תוחיכש ןמז ךשמ תא רצקל היושע רמושמ
םיטיצולונרגה רוציי תא לידגהלו (Incidence of Infection)
.56 + CD16-ו

PubMed


2018 לירפא
תודלוחב רתי תנמשה ענומ סננא ץימ
רתיה תנמשה תודגונ תועפשהה תא ךירעהל דעונ רקחמ
ולביקש תודלוח לע סננאה (Juice) ץימ לש (Obesity)
.(High Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזת

...יכ םיריבסמ םירקוחה
...(Ferulic Acids) תוילונפ תוצמוח 8 ליכמ סננאה ירפ
(Gallic Acid) תילאג הצמוח
(Gentisic Acid) תיסיטנ'ג הצמוח
(Syringic Acid) תיקרזמ הצמוח
(Vanillin) ןילינו
(Ferulic Acid) תילורפ הצמוח
(Sinapic Acid) תיפאניס הצמוח
(Isoferulic Acid) תילורפוזיא הצמוח
(O-Coumaric) תירמוק-וא הצמוח

תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ תלעב ןה ולא תוילונפ תובוכרת
םייתקלד-יטנא םידוקפיתו (Antioxidant Activity)
םימיזנא לש םתלועפ תא תובכעמו (Anti-Inflammatory)
םיינוצמיחו םייטילורדיה
.םיישונא ףוג יאתב (Oxidative enzymes & Hydrolytic)

הלדג תלפוטמ הניאש רתי תנמשה יכ וארה םיאצממה
הנוזתל רשאכ תיתועמשמ הנטקו תיתועמשמ תכלוהו
.סננא ץימ ףסוותמ הליגרה

Food Science And Biotechnology


2019 יאמ
םייניע יפוצמ תקלסמ סננא תכירצ
העובק הכירצ יכ אצמ ןאווייט Tajen University-ב רקחמ
תא תיתועמשמ תיחפהל היושע (Pineapple) סננא לש
.םיפצ םימצע / םייניעה יפוצמ תייעב

םה (Eye Foaters) םיפצ םימצע / םייניעה יפוצמ
תועונתל םאתהב ,םיענ םיארנ רשא םיריעז םיפוג
הביסמו (The Vitreous Body) ןיעה תיגוגזב ,ןיעה
.םמוקמב םתוא איפקהל ןתינ אל וז

בורל ךא ,ריעצ ליגב רבכ עיפוהל הלולע העפותה
תוצווכתהמ האצותכ רגובמ ליגב הרוק רבדה
.יגוגזה רמוחה

יולת אצמנש ,העפותב רופיש וחוויד םיפתתשמהמ 70.8%
,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב .הכרצנ רשא סננאה תומכב
.םינש 42 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 388 ופתתשה

The Journal of American Science

.