סננא
Pineapple
(Ananas comosus)
  
יאווגרפב ורוקמ .יתנש-בר חמצ אוה סננאה
תויפורט תוצראב ותוא םילדגמ .ליזרבו
.תויפורט-בוסו

לקשמו רטמ 1.5 הבוגל אשנתמ חמצה
.ג"ק 2.5-ל עיגהל יושע עצוממ ירפ 

בכרומו לועבגה זכרמב הדורו-הלוגס תחרפתמ עקוב ירפה
.דחי םירבוחמה ,םיערז אלל ,םינטק תוריפ לש לודג רפסממ 
דעו בוהצמ ,(5 םנשי) ןזל םאתהב תונתשהל יושע ועבצ
.הלוכ הנשה ךשמ ירפ חמצה בינמ תויפורטה תוצראב .םותכ 
 

ירפב שומישו הריחבל םיפיט
.עגמל טעמ ךרו קורי עבצ לכ אלל ,זע עבצ לעב ירפ ורחב
עבצ אלל ,םיכירפו םיקורי תויהל ותוא םיפטועה םילעה לע 
.םהיתוצקב םוח וא בוהצ 
.ותכירצ ינפל ,םימי 3 דע ררקמב ירפה תא קיזחהל ןתינ
,םימי רפסמ רדח תרוטרפמטב קיזחה רשפא רסוב ירפ
.(רפתשת אל ותוקיתמ) ותויצמוח תא תיחפהל ידכ 
  

 
.ןדעמ בשחנ םור וא הקדוו םע סננא ץימ 
םיזופתו םיחופת ץימ ,סננא ץימ ובברע 
לייא ר'גני'ג וא םור ,הקדוו ופיסוהו 
.דיימ ושיגהו (Ginger ale


 


לודיג יאנת
.תיצמוח טעמו תיבובקרב הרישע ,תילוח עקרק
.הרקל דאמ שיגרו תרוצבב דימע חמצה
.החל עקרק השורד ,בוט לובי תלבקל
.ותעיטנמ םישדוח 12 דע 8 רחאל לישבמ ירפה
 לישבהל וילע ,תיברימ רכוס תלוכתו רתויב בוטה םעטל
.חמצה לע ודועב 
שוחו ןזה תרכה ,ןויסנ םישורד ,הלשבהה בלש תכרעהל
.בוט חיר 
הילעמ .הרוטרפמט לש עובקו רצ םוחת שרוד לודיגה
.עווגי חמצהו עקבתי ירפה ,םילעה וברצי 
.םאה חמצמ ,(יביטטגו) יחמצ לודיגמ השענ יובירה
הבבגב הביבסה תא תוסכלו ץיקב סננא תעטל ץלמומ
.עקרקה תוחל לע הרימשו רב יבשע תצצה תעינמל 

...ןה תוירקיעה יובירה תוטיש 4 
.ירפל תחתמ לועבגהמ םיעקובה (Shoots) םירצנמ
.םילעה יסיסבמ תועקובה (Suckers) תוקנוימ
.ירפה הצקמ םיחמוצה (Crowns) םירתכמ
.עקרקה ינפל תחתמ םיעקובה ,(Scion) םירצנמ


םייתיב םיעצמאב יוביר
.הארמל ןנער קורי םילע רתכ לעב ,אירב ירפ ורחב
,ירפל לעמש םילעה רתכ תא תיבוביס העונתב וריסה
.ירפהמ קלח לכ רתווי אלש ךכ 
םילע 6 דע 4 ורתוויש ,םינותחתה םילעה תא וריסה
.(םהיניב םייובח םינטק םילע רפסמו) דבלב םילודג 
.םימי רפסמ תושקתהלו שבייתהל רתכה סיסבל וחינה
הביבסב ,בטיה תזקונמ ,תילוח עקרקב רתכה תא ולתש
תועש 6-ל קוקז ליתשה .הרישי שמשב אל ךא ,תראומ 
.םוי רוא 
בגא ,רתכה עיבג סיסב ךותל ,םימי רפסמ ידמ וקשה
.החל טעמ עקרק לע הרימש 
,שדחה חמצה תטילקל םינושאר םינמיס תעפוה םע
.ילזונ ןשד טעמב (שדוחב םעפ) הייקשהה ימ תא ולהמ 
לולע רבדה .הייקשהה סיסבל לוח וא ךולכל תרידח וענמ
.חמצה תא לוטקל 

,םעפ לכב ותוא וחינה ותוחתפתה אישל חמצה תעגה םע
ותוליעפ תא שבשי רבדה .ודיצ לע הייקשהה רחאל
ןליתאה אוה ףסונ ןומרוה תוחתפתהל םורגיו תינומרוהה
.החירפ תוחתפתה חמצב דדועיש ,(Ethylene)
 


תיאופר תוליעפ
 
הווהמ אוה .C ןימטיוו A ןימטיו שי סננאה ירפב
בושחה (Bromelain) ןילמורב םיזנאל בוט רוקמ
-יטנא תונוכת לעב אוהו לוכיעה תכרעמל
...ןינורסק ואר .תויתקלד


תולחמ רפסמב לופיטל שמשל יושע סננאה
תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזבל תלחמ
םיקרפמ תקלד

  

יפרתומיכ לופיט וא הקיטויביטנא תליטנ םע סננא תכירצ
.ןתוליעי תא ריבגהל היושע


לפס 1-ב (םיעצוממ) םייתנוזת םיכרע 

 ןילמורב
,(Debridase) זאדירבד םג יורקה (Bromelain) ןילמורב
לועבגהמ קפומ אוה .תירפוג ליכמה לוכיע םיזנא אוה
.סננאה חמצ ירפמו
הביק לעו םינובלח לוכיעב תעייסמ החורא ןמזב ותכירצ
.תוקלד דגונ שמשמ אוה הקיר

שמתשהל רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
,םיסוניסבו ףאב תוקלד / תויוחיפנב לופיטל ןילמורבב
תונויסנ תואצות רואל תאז ,חותינ וא העיצפמ האצותכ
.םיינושאר

תורהזא
תויגרלא תובוגת םיבר םירקמב ויה ןילמורב ירצומב שומישל
.המישנ יישקו ןורגה תוחפנתה םהב ,תויטמתסאו 
הלעמו תויטויביטנא תופורת רפסמ תגיפס ריבגמ ןילמורבה
תורחא תופורת לש ןתוליעפ םג ריבגמ אוה .ףוגב ןתמר תא 
.אפרמ-יחמצ לש םתוליעפ לע ילילש ןפואב עיפשהל לולעו 

...תושדח - סננא ואר
 

.