שרוחה םתוריחא
Spanish broom
(Spartium junceum)

רישנ חיש אוה שרוחה םתוריחא
,הקירפא ןופצב ץופנ רשא ,האנ
ןגא תוצראבו הפוריא םורדב
לארשיב הז ללכב ,ןוכיתה םיה

אשנתהל יושעו םיחיש ךבסבו םישבי ריג עלס ירוזיאב חמוצ אוה
םיירכז) םיינימ-וד םיינחירה םיחרפה .םירטמ 3.5 דע הבוגל
(דחאכ םייבקנו

םיאטאטמ םירציימ םיכרה םיפנעהמ
םילס םיעלוק םילועבגהמ
םימשבב שמשמה ףידנ ןמשו בוהצ עבצ םיקיפמ םיחרפהמ


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,(הלד עקרק הזב) עקרק יגוס רחבמ
תילרטינ דע תיסיסב עקרק הייוצר האלמ שמש
םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
(Pods) םילימרתב םינותנה ,םיערזמ יובירה
עקרקל ןקנח עבקמ םתוריחאה
,תוחורב ,(Drought resistant) תרוצבב דימע חמצה
(Polluted air) םהוזמ ריואלו (Sea air) םיה ריואל הפישחב 


תיאופר תוליעפ
םיחרפב .םיערזבו םישבוימ וא םיירט ,םיחרפב םישמתשמ
,(Triterpene) ןפרטירט ,תויביכ-יטנא תונוכת לעב ןינופאס שי
:םינלער ינש ,(Spartitrioside) דיסויטירטרפס
(1) דועו (Cytisine) ןיזיטיצו (Sparteine) ןיאטרפס

Journal of ethnopharmacology (1)


,םיירטה םיחרפהמ םיקיפמש ,(Essential oil) ףידנה ןמשה
,(Kairomonal compounds) לנומוריאק תובוכרת ליכמ
ןזוקטנפו (Tetracosane) ןזוקרטט ,(Tricosane) ןזוקירט
(Pentacosane)

שרוחה םתוריחא תונוכת
יביכ יטנא
(2) יתקלד יטנא
(2) םיבאכ ךכשמ
קזח ןתשמ
המצוע בר האקה םרוג
לשלשמ
בלה לע עיפשמ

Journal of Medicinal Food. Sep 2006 (2)

...ב לופיטל םיחרפ תטילח תשמשמ הילטנא/היקרוטב
(Peptic ulcers) הביק יביכ


...ב לופיטל תשמשמ םיערזה תסימת
(Dropsy) תמיימ

תורהזא
תכרעמ לע הליער העפשה (םיערזל דחוימבו) ולוכ חמצל
הביק ייוריגמ םורגל לולע רתי ןונימ .תיזכרמה םיבצעה 
תמדרתו תושק תותיווע ,קותיש דעו םילושלישו 

.