האנזוא
Old man's beard
(Usnea barbata)


-ןב ונייהד ,(Lichen) תיזזח איה האנזוא
המולפכ התרוצ .הירטפו הצא ןב םייאלכ
תורעיב ,םיצעהמ היולת הלדגה ,הריעש
.הפוריאו היסא ,תינופצה הקירמא


תיאופר תוליעפ
הצמוח אוה הב ירקיעה ביכרמה .הלוכ תיזזחב םישמתשמ
.(Mucilage) יחמצ ריר םג הב שי .(Usnic acid) תינזוא
הדימשמ איה תיטויביטנאה התלועפבו רמ האנזוא לש המעט
םתוחתפתה תא תענומו םימזינגרואורקימ

(Mucous membranes) םייריר םימורק קזחמ יחמצה רירה
(Irritating cough) ינדרוט לועיש לע לקמו

האנזואה תונוכת
(Recovery) המלחה תזרזמו ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ
לוכיעל תעייסמ
תחייכמ
תיטויביטנא
תיתיירטפ-יטנא

םישומיש

...ב לופיט
הדידנק
(Indigestion) לוכיע תויעב
(Athlete's foot) םיילגר תזזג
תעפש
לועיש / טיכנורב
ןורג יבאכ / תוננטצה
(Vaginal infections) קיתרנ ימוהיז

...גוסמ םייקדייח םימוהיזו
(Staphylococcus) סוקוקוליפטס
(Streptococcus) סוקוקוטפרטס
(Pneumonococcus) סוקוקונומיונפ

םושיה ינפוא
םהוזמ עצפ לע הקבא רוזיפ
תזכורמ המח תיצמת
(יליתא להוכ 70%-ב 1:3 סחי) לוהוכלא תסימת
החשמ

ןונימ
ןתינ םישק םירקמב .םויב םימעפ 3 ,ל"מ 4 דע 3 :רגובמל
ןונימה תא לידגהל


תוחיטב
תוילילש יאוול תועפות האנזואב שומישל ןיא ,עודיה לככ
,תאז םע .תופורת תליטנל תוידדה תועפשה לע עודי אל ןכו 
הב שומישל םדוק אפורב ץעוויהל ץלמומ 

.