סיטסיא
Woad/Dyers Woad
(Isatis tinctoria)

אשנתמה ,יתנש-וד/יתנש-דח חמצ סיטסיאה
םורדו חרזמ ,היסא זכרמב ץופנ אוה .מ"ס 120 דע 50 הבוגל
.ער עגפ בשחנו הקירמא ןופצו הינטירב זכרמ ,הפוריא

תורעש תמולפ םיסוכמו םילוחכ-םיקורי,םיינרשב םייטפילאה םילעה
.םיפופצ תולוכשאב םינותנו םינטק ,םיבוהצ םיחרפה .הנידע
.ערז לימרת לכב ,לימרתב םיחתפתמ םיערזה .ילוי-לירפא החירפה

רמוח ,(Indigotine) ןיטוגידניאל רוקמ םיווהמ םילעה
רשא ,(Indigo) וגידניא/ההכ לוחכ עבצ םיקיפמ ונממ
.ץעל בוט רמשמ רמוחוו ףוגה תעיבצל ,ןוזמב שמשמ


לודיג יאנת
,השבי תיעלס :בטיה תזקונמ ,תיסיסב ,תרשעומ עקרק
.םינבא הסוכמ וא תילוח     
.יקלח לצ/האלמ שמש
.(מ"ס 140 דע) ךורא יזכרמ שרוש
.םיקרח ידי-לע םירפומ םיינימ-ודה םיחרפה
.םשגב ףטשנ רשא ,הטיבנ ענומ רמוח ליכמ ערזה
.הביבסב םירחתמ םיחמצ תוחתפתה ענומ אוה    
.םייח-ילעב ןוזמבו חורה תרזעב םיצופנה ,םיערזמ יובירה
ףטוע הטיבנ ענומ רמוח .םיערז 500 דע 350-כ חמצ לכב    
.הנש ידמ המכ ,טובנל םהל םרוגו םיערזה תא    
.השדחב ,םייתנש ידמ ,לודיגה תקלח תא ףילחהל שי
.רק םדוק ףרוח אוה ,החירפל יאנת


תיאופר תוליעפ
ץיקב םיפסוא םתוא ,םישבוימ וא םיירט ,םילעב םישמתשמ
.שרושבו
,(Tryptanthrin) ןירתנטפירט דיאולקלאה וניה ירקיעה ביכרמה
.המצועה תובר תויתקלד יטנאה ויתונוכתל יארחאה
,(Indirubin) ןיבורידניא אוה סיטסיאה שרושב ירקיעה ביכרמה
.תוינטרס יטנא דחוימב ,רתוי תוקזח תונוכת ול הנקמה

סיטסיאה תונוכת
.ינטרס יטנא

.קזח ץווכמ
.םוח דירומ

.ילאירטקב יטנא
.ילאריו יטנא

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.(Mumps) תרזח
.תעפש
.(Erysipelas) הנשוש
תוולמה תולחמ
.ימד לועישב    

.(Meningitis) חומה םורק 'ד
.(Encephalitis) חומ 'ד
.(Heat rash) העיז 'עת תמיסח
הובג םוח תוולמ םידלי תולחמ
.(Convulsion) תותיוועו    

...ב לופיטל םג שמשמ שרושה
.(Pyogenic inflammation) הלגומב תוולמ תוקלד
.(Epidemic parotitis) תימדיפא תרזח
.ןטרס תולחמ
...ב לופיטל תשמשמ תילאירטקב יטנאה ותלועפ
Bacillus subtilis
C. diphtheriae
Bacillus typhi
Shigella dysenteriae

Haemolytic streptococcus
E. coli
B. paratyphi
S. flexneri
Salmonella enteritidis

...ב לופיטל םישמשמ םהינש
.תואיר תקלד
.תיניסה האופרב תושמשמ סיטסיאה תויצמת

תורהזא
.םפוגב םישולחב לופיטל סיטסיאב שמתשהל ןיא
ץלמומ אוה ,ולש תוקזחה ץוויכה תונוכת בקע
.דבלב ינוציח שומישל     
,לושליש ,ןטב יבאכ תוללוכ תוירשפא יאוול תועפות
(Thrombocytopenia) םד תויסט טועימ ,תואקה ,תוליחב    

תושדח
2004 ילוי
סיטסיאב ןירתנטפירט
דיאולקלאהש אצמ הינמרג University of Jena-ב רקחמ
םינידנלגטסורפ תזטניס אכדמ ,סיטסיאב ןירתנטפירט
.(Leukotriene) םינירטוקיולו

2006 טסוגוא
סיטסיאב ינטרס יטנא רמוח
סיטסיאהש וליג הילטיא Bologna University-ב םירקוח
ביכרמ ,(Glucobrassicin) ןיציסרבוקולג תבוכרתב רישע
.דשה ןטרסב לופיטל שמשמה
הבוגת ,םיקרחב המחלמל הז ליער רמוח שמשמ סיטסיאב
.םתכישמל תמרוגה ,וב העיגפל