/ ימלשורי קושיטרא
תועקפה תינמח /
Jerusalem Artichoke
(Helianthus tuberosus)

קושיטרא וניא ללכ ימלשוריה קושיטראה
(תועקפה תינמח) תינמח לש גוס אלא
םירטמ 2.5 דע הבוגל תאשנתמה

יתוברת סרנק / קושיטראה לש הז תא ריכזמ תעקפה םעט
,(ןלימע םוקמב) ןילוניא המימחפה תא תוליכמ תועקפה
המדא-יחופתל (רתוי קותמ) ףילחת םיתיעל תושמשמ 
תוכר ןתוא ךופהי תועקפה לושיב
תיישעתב בושח רוקמ שמשמ ימלשוריה קושיטראב ןילוניאה
םייתנוזת םיביס לש םרוצייב ןוזמה 
לונתאה קלד לש ורוצייב שמשל יושע ימלשוריה קושיטראה
(Ethanol
ידנרב רוצייב ימלשוריה קושיטראה שרוש שמשמ הינמרגב
(Topinambur) רובמאניפוט יורקה ,יזוגא חוחינ לעב 


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו הרישע עקרק
שמשל האלמ הפישח
טרפ לופיט לכ שרוד וניא ימלשוריה קושיטראה לודיג
חמצה תחנזה .הנשל תחא ,הירופ עקרקל תועקפה תקתעהל 
עגפל ותכיפה ידכ דע טלשנ יתלבהו ברה וגושגשל םורגת 
וביבס םירחא םיחמצ לש ענומה ער 
םיערזמו עקרקב ורתונש תועקפ יקלחו תועקפמ אוה יובירה
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
(Flies) םיבובזו (Honey bees) שבד ירובד 


תיאופר תוליעפ
ימלשוריה קושיטראה לש (Tubers) תועקפב םישמתשמ
(Roots) וישרושבו

ימלשוריה קושיטראה תויאופרה ויתונוכת
ןובאית ררועמו הביקה תא קזחמ
יללכ קזחמ
(Bile) הרמ ץימ תשרפה דדועמ
לק לשלשמ
ןתשמ

(הליכא תעקפ םרג 150-ב) םייתנוזת םיכרע


הרהזא
קרפתמ וניא ימלשוריה קושיטראה תועקפב ןילוניאהש ןוויכ
תריצי םורגל רבדה לולע ,םדאה לש לוכיעה תכרעמ ידי-לע 
םייעמב םיזג 

.