ינומירגא / רגבא
Agrimony
(Agrimonia eupatoria)

ץופנה האנ יתנש-בר חמצ רגבאה
תינופצה הקירמאו הפוריא יבחרב
תורעיו תודשב ,םיכרדב

םיסוכמו םיהכ םיקורי רגבאה ילע
םיננושמ םה .תוקיקד תורעיש
תיתחת ילעב הנשמ-ילעל םיקלחנו
הנבל

מ"ס 60 דע הבוגל רגבאה אשנתמ (טסוגוא-ילוי) ותחירפ אישב
לק ינומיל חוחינ םישותכה םיחרפלו םילעל

רמצ תעיבצל ריהב בוהצ עבצ תקפהל םישמשמ רגבאה ישרוש
ההכ בוהצ עבצ םיקיפמ םירגובה םיחמצה ישרושמ


לודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמ תיסיסב עקרק
םתוא םיקבאמ .דחאכ םייבקנו םיירכז :םיינימ-וד םיחרפה
(Wind) חורהו (Flies) םיבובז ,(Honey bees) שבד ירובד 
ומצע (Pollinate) קיבאהל יושע חמצה 
םישרושה תקולח ידי-לע וא (Seeds) םיערזמ ביבאב יוברה
(Division of roots


תיאופר תוליעפ
םישבוימה םילעבו (החירפה םע דיימ) םיחרפב םישמתשמ
40 לע הלוע הניאש הרוטרפמטב ,לצב שבייל שי םתוא
'צ תולעמ

ןילואטול ,םינובלפ ,םינינאט םיזוחא 10 דע 4 שי חמצב
,ןיטיצרווק ,(Apigenin) ןינגיפא ,םיניראמוק ,(Luteolin)
ןרוצ תצמוח ,(Nicotinic Acid) תיניטוקינ הצמוח
,לזרב ,(Polysaccharides) םידירכסילופ ,(Silicic Acid)
ףידנ ןמשו K ןימטיו ,B ינימטיו

רגבאה תונוכת
הרמ ץימ רוציי דדועמ
ןתשמ
דבכה לע ןגמ
רועב לפטמ
לק םקשמו קזחמ
ירטסיה-יטנא
ץווכמ
םיעצפ אפרמ
ךאב יחרפל ךייש
םד רהטמ

...ב לופיטל שמשמ רגבאה
סגה יעמה תקלד
ןתשה תיחופלש תקלד
ףרוחה תולחמ דגנ קוזיח
לושליש
זיגרה יעמה תנומסת
ןתש ןתמב הגלבה יא
ןרוצה תצומחת-וד תלוכתל תודוה ,יופיר יישק םיעצפ
וב ההובגה (Silica

םיפסונ םישומיש
תולק רוע תוקלדב לופיטל תושמשמ תומח תויטר
שמשמו ןורגה תקלדב לופיטל הבוט רגבא תטילח רוגריג
(Mouthwash) הפ-ימ 
לופיטל ,ותקתמהל שבד תפסותב ,רגבאה שמיש רבעב
(Jaundice) תבהצ ןהב דבכ תויעבב 
רגבאב םישמתשמ הדנקו ב"הרא ידילי םינאידניאה
(Fever) םוח תדרוהל 


רגבא הת
ילע תושודג םייתש דע תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
םישבוימ רגבא 
תוקד 15 דע 10 וניתמה
םויב םילפס 3 ותש

הרהזא
תוריצע שיש ןמזב רגבאב שמתשהל ןיא

.