הרוולא
Aloe
(Aloe vera & Aloe barbadensis)

(Succulent) ינרשב חמצ הרוולאה
אשנתמה ,םינז 100-כ ןב ,דאמ האנ
.מ"ס 50 דע הבוגל

אוה םש ,תיפורטה הקירפאב ואצומ
.םיציח לערל דגנ םס רבעב שמיש

םיצופנ םישומיש
,רועה תוחל לע תרמוש הרוולאה

.םינוש םייוריג לע הליקמו ותושימגו ותוכר 
.םינפ יטמק ללוכ רועל חופיט םירצומב תשמשמ הרוולאה


לודיג יאנת
.תוירוביצו תויטרפ ,יונה תוניג יגוס לכל המיאתמ הרוולאה
.בטיה תזקונמ ,תינוניב תילוח עקרק
.(הלעמו 'צ תולעמ 40) שמשל האלמ הפישח
וא לצ) םירוגס תומוקמבו רירק םילקאב םג הלדגל ןתינ
.(תיקלח שמש  
!רתי תייקשה תלבוס הניא
.םאה-חמצ ידיצמ םיחמוצה ,םירצנמ השענ יובירה
.םהלש םישרושה תכרעמ םע םקיתעהל שי  
.םיערזמ םג הרו-ולאה תא תוברהל ןתינ  


תיאופר תוליעפ
יחמצה רירה יעפוש ,םיינרשבה הרוולאה ילעב םישמתשמ
םיבושחה םיביכרמה ינש .םהמ םיקיפמש (Juice) ץימבו
...(Aloin) םיניולאה םה םהבש
(Barbaloin) ןיולברב
(Isobarbaloin) ןיולברבוזיא
.ןמזה םע םהיתונוכת תא םינשמ םהינש

עייסמה (Bradykininase) זניקידרב םיזנאה םהב ונשי
.(Pain) םיבאכ ךוכישו (Bloating) תויוחיפנ תנטקהב
לקמה ,(Magneium lactate) טאטקל םויזנגמ םהב שי ןכ
םהינש ,םוינמרגו תונוש תויוחיפנל םירושקה םייוריג לע
.תויטויביטנא תונוכת ילעב

תלעב איה Barbadensis ןזמ הרוולאה
לכ ןיבמ תובוטה תויאופרה תונוכתה
רוע ירישכתב תשמשמה איהו םינזה
.םייטמסוק


הרוולאה ילע / ץימ תונוכת
.(םיקזח) םילשלשמ
.ןוסיח תכרעמ יקזחמ
.(םומיד םירצוע) םיצווכמ
.רועה תא םיעיגרמ

תשמשמו ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ הרוולאה
...םיאבה םירקמב לופיטל רזע

.רוק יעצפו הנירק יעצפ ,ץחל יעצפ ללוכ (1)
ךשמהב הרהזא ואר (2)

,(Acemannan) ןנמסייא םשב ביכרמש אצמנ
תריצי תרבגה ידי-לע ,ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ 
.T גוסמ הפמיל יאת 
(Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
.תוריצעב לופיטל םינז רפסמ הרשיא 

םימושיי
וצקענ רשא תומוקמ לע םילע (Pulp) ךומ וחינה
הלקהל ,תויגרלא בקע ורוגש הלאכו םיקרח ידיב 
.הסיעל ושתכו וקסר ,שורדכ םילע וצצק .הלודג 
תסימתב הרוולא ובלש םייעמ תותיווע תעינמל
.היוורכ יערז 
לע תורישי הלעהמ רגינה ץימה תא חורמל ןתינ
שמש תויווכ ,(תועוב תורצוויה ענומ) תויווכ ,םיביכ 
.םייתיירטפ םימוהיזו 
הווהמה ,הביקה תויצמוח הנטק ימינפ שומישב
.לוכיעה תכרעמב םיביכב בושח םרוג 

לשלשמ רמוח אוה הלעב (Emodin) ןידומאה
.הלעב רישי שומישב תוריהז וטקנ .רתויב קזח


הרוולא תחשמ
ותוא וקסרו הלעה הטעמ תא וריסה
.(רדנלב) החממב  
.C ןימטיו תקבא 'חי 500 ופיסוה
.ררקמב וקיזחה


שמש תויווכב לופיטל סיסרת
...ובברע
.רדנבל ןמש תופיט 50
.הרו-ולא ץימ םרג 120
.E ןימטיו תיפכ 1
.ץמוח תיפכ 1
.םישדוח 4 דע ,ררקמב וקיזחה


יעבט םינפ םרק
,םינפה לע הרוולאה ץימ לש רישי םושיי
.םיינונמש םינפל םרק שמשמ
.תורגב יעצפב לופיטל םג בוט םרקה

...באוכו שבי םינפ רועל םשרמ וארריוואה רוהיט
.התביבסב ריואה תא תרהטמ הרוולאה
...ריוא ירהטמ םיחמצ ואר


תורהזא
,םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא הרוולאב שומישה
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח 
.רוזחמה תעבו חותינ רחאל םיעצפ לע הרו-ולא םשייל ןיא
תקלד ,םייעמ תומיסחמ םילבוסה לע הרוסא הרוולאה
,םיקלדומ םירוחט ,עודי וניא םרוקמש ןטב יבאכ ,ןתפסות 
םישיגרה לעו תיביכ םייעמ תקלד ,ןורק תלחמ ,הילכ תולחמ 
.ןגלשאב רוסחמל 
תמרב םייוניש רחא בורקמ בוקעל 1-גוס תרכוס ילוח לע
.םמדב רכוסה 

...תושדח - הרוולא ואר

.