הדנגוושא / תרכשמ הינתיו
Winter cherry/Ashwagandha
(Withania somnifera)

חיש איה הדנגוושא/תרכשמ הינתיו
הבוגל אשנתמה דע קורי ,יתנש-בר
.'מ 1.5 דע

םירתאבו םיכרד ידיצב הצופנ איה
חרזמב ,לארשי יבחרב םיחנזומ
.הקירפא ןופצו ודוהב ,ללכב ןוכיתה

הינתיוה ירטוח םישמשמ ודוהב
בלח יוביעל םיערזהו ןוזמ 
שמשמו םינינופאסב רישע ירפה
(Soap) ןובסכ 
םיקרח יחודכ םישמשמ םילעה


לודיג יאנת
תיבה תניגב הינתיוה תא לדגל לק
גשגשי חמצה .בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןווגמ
השבי תיעלס עקרקב 
האלמ שמש
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
םייעובש ךות שחרתת הטיבנה .םיערזמ השענ יובירה
ירפה תא תולכואה םירופיצ תרזעב השענ עבטב יובירה 
םתטילק דע םיכרה םיחמצה לע ןגהל ץלמומ
הנושארה ותנשב ירפ בינמ חישה
הרקל שיגר חמצה


תיאופר תוליעפ
תפילקב רקיעבו ולוכ חמצב םישמתשמ
םיפסוא שרושה תא .םילעבו שרושה
.ידיתע שומישל םישביימו ויתסב

םידיאולקלא הליכמ תרכשמה הינתיוה
.(Withanolides) םידילונתיוו תובוכרתו

ןתוליעפבו ןנבמב תומוד רשא תוידיאורטס תובוכרת ןה ולא
.גנסני'גב םייוצמה (Ginsenosides) םידיאונסני'גל
.(Indian Ginseng) ידוה גנסני'ג הינתיוה הנוכמ וז הביסמ

תידוהה האופרב בושח ביכרמ תשמשמ הינתיוה
.(Ayurvedic medicine) תידוורויאה

הדנגוושאה תונוכת
םיבאכ תככשמ
העיגרמ
תצווכמ
תותיווע תדגונ
תקזחמו תררועמ
ןוסיחה תכרעמ תקזחמ
תיטויביטנא
ףוגב תומיסח תררחשמ
ינימ קשח תררועמ
הלפה תדדועמ
(1) תנתשמ

םישרושה לע ףסונב ,םיערזהו תוריפה (1)

...ב תאטבתמ הינתיוה לש התעפשה רקיע
הייברה תכרעמ לש המוקישו התאייחה
םיבצעה תכרעמ קוזיח
תוינויחה תרזחה
תוינורכ תולחמ רחאל המלחהב עויס

...ב לופיטל תימינפ תשמשמ הינתיוה
םיבצע / תינפוג תושישת
תונוא ןיא
הצופנ תשרט
הניש ידודנ
םוקישו םחרה קוזיח
הלפה רחאל השאה 
תושיתמ תולחמב קוזיח
ןוירפ תויעב


...ב לופיטל השיבחב תשמשמ איה תינוציח
םיבאכתויוחיפנ

ןונימ
.םוי ידמ ,ולוכ חמצהמ םרג 2 דע 1 :הת וא הסומכ
.םויב רטיל-ילימ 4 דע 2 :ץימ וא הסימת

הדנגוושא הת
תוקד 15 ךשמב הינתיוה ישרושמ םרג 6 דע 3 וחיתרה
.םויב (רטיל-ילימ 750) םילפס 3 ותשו וננצ

...ל / ...לע הלקהל שמשמ התה
(Nausea) תוליחב
הניש ידודנ
טיכנורב
םיקרפמ תקלד
ןורכיזה רופיש


...ב לופיטל תרכשמה הינתיוב םישמתשמ לארשי ייברע
םיחותפ םיעצפב םוהיז תעינמ

הרהזא
תימינפ וב שמתשהל אלש ץלמומ .ליער ולוכ חמצה

.