סוגרפסא
Asparagus
(Asparagus officinalis)

ריכזמה יתנש-בר חמצ אוה סוגרפסאה
(Delicacy) ןדעמ בשחנו ךרש והארמב
,הילגנא ברעמ-םורדב עבטב לדג אוה
ןויב ץופנ אוה ןכו ןילופו היסור םורדב
,םילכוא ותוא קלחהש ךכב ,תוקריה לכמ הנוש סוגרפסאה
(ריעצה) לועבגה אוה 
םירטמ 1.5 דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה
הדואמ וא לשובמ ,טלסב יח ותוא םילכוא
הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה


לודיג יאנת
הבקנו רכז :םינימ 2 סוגרפסאה חמצל
שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה
ביבאב שרושה ינק תקולח וא םיערזמ ויתסב יובירה
.ומיאתי (החולמ עקרק ללוכ) עקרקה יגוס תיברמ
תויסיסבו תויצמוח תועקרקב םג לדגי סוגרפסאה 
יקלח לצ דע האלמ שמש השורד חמצל
מ"ס 60-כ תויהל םיחמצה ןיב קחרמה לע
בוט זוקינו (החל עקרק) הרידס הייקשה השורד
רוריקב דיימ ןסחאל שי ףסאנש סוגרפסא
ןחירו היליזורטפ ,תוינבגע דייל סוגרפסא ולדג

...תיפותיש הייחמצ ואר 


תיאופר תוליעפ
ץימ םיטחוס םהמ ,םילועבגבו סוגרפסאה שרושב םישמתשמ

תיסוגרפסא הצמוח ,ןילוניא םה סוגרפסאב םיביכרמה רקיע
םידירכס-וגילוא וטקורפ 8-ו (Asparagusic acid)
םירמ םיידיסוקילג םירמוח 2 ,(Fructo-oligosaccharides)
םיילדיורטס םידיסוקילג 9-ו (Glycosidic bitter principles)
(Steroidal glycosides)

,(Asparagine) ןיגרפסא :ונימאה תוצמוח םג סוגרפסאב
ןינויתמלש תרזגנ , (Arginine) ןיניגרא ,(Tyrosine) ןיזוריט
,(Succinic acid) תיניסקוס הצמוח וב םנשיו (Methionine)
רכוסו ןמוש
סוגרפסאה תונוכת
לשלשמןתשמ

...מ םילבוסה ולאל דחוימב הליעומ ותכירצ 
תינלוח םילזונ תורבטצה :(Dropsy) תמיימהילכ ינבא

שומישה ןפוא
תודודמ תויומכב ותשו ץימ וטחס

רשא תיצמתה תאו ןייב שרושה תא לשבל היה גוהנ רבעב
(Blurred vision) תשטשוטמ הייאר רופישל ותש הלבקתה 
םייניש יבאכמ םילבוסה תא השמש הפב תיצמתה תקזחה
םיצווכמ םירירש ררחשל עייסת תיצמתה תייתש .(Toothache
ץמאממ 

שרושב שומישה תא Commission E-ה רשיא הינמרגב
תכרעמב תויתקלד תולחמב םילזונ תקחרהל סוגרפסאה
הילכ ינבא תורצוויה תעינמ םשל תוילכהו ןתשה

(םרג 93-כ) םישאר 5-ב םייתנוזת םיכרע


 

תורהזא
הילכ ייוריג םורגל לולע שרושהמ תולודג תויומכב שומיש
תויגרלא רוע תובוגת ונכתי םירידנ םירקמב

.