...תורוחש תוינמכוא ואר

2008 ראוני
תוילכה לע תוניגמ תורוחש תוינמכוא
ןגהל היושע תורוחש תוינמכוא תיצמת יכ הליג םירבכעב רקחמ
.יטמורב ןגלשא לש תוקיזמה ויתועפשה ינפמ תוילכה לע

תרשעומ תורוחש תוינמכוא תיצמת םימי 5 ךשמב ולבקש םירבכעה
ומיגדה ,יטמורב ןגלשא לש תימעפ-דח הנמו ןינאיצותנא 42%-ב
תמועל ,יתיילכ קזנו תינוציח הקע לש רתוי תוכומנ םינמס תומר
.הרקב תצובק ירבכע
תאז םיריבסמ ןיס Shenyang Pharmaceutical University ירקוח
םיפיסומ םה .תוילכה תומקר לש יטנדיסקוא-יטנאה םחוכ תלדגהב
הייתש-ימב ,יאוול רצומכ ,אצמיהל לולע יטמורב ןגלשא יכ םיריבסמו
וכרענש םיילרנימ םימ לש תוקידבב אצמנ הז קיזמ רמוח .םירהוטמ
.הפוריאבו ב"הראב

העימש ןדבואב אטבתהל תולולעש תולערהל םרוג יטמורב ןגלשא
םתורצוויהל םרוג אוה .תוילכב םילודיגלו יתיילכ קזנל ,ךיפה יתלב
תמרותה תינוצמיח הקעל םדיצמ םימרוגה םיישפוח םילקידאר לש
.תוינורכ תולחמ רפסמלו תונקדזהה ךילהתל

ןוקית םירבכעה וניגפה תורוחשה תוינמכואה תיצמת תלבקל תודוה
(Blood Urea Nitrogen - BUN) ןניישב וקנחה תומר לש שדחמ
.םדב תילמרונה םתמרל ורזחש ,ןיניטארקו

,(Malondialdehyde - MDA) דייהידלאידנולמ תומרב הדירי התייה
םיזנאב ןכו (Nitric Oxide - NO) ןקנח תצומחתב
.תוילכב (Xanthine Oxidase - XOD)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 טסוגוא
תורק לע תופידע תולשובמ תורוחש תוינמכוא
ןינאיצותנאה לש ותוליעפ תא רמשל ידכ יכ וליג ב"הראב םירקוח
.'צ תולעמ 125 דע םוחב ןתוא לשבל ףידע תורוחש תוינמכואב

םינינאיצותנא תויצמת לש םייחה תיצחמ ךרוא יכ וחכונ םירקוחה
תורוחשה תוינמכואה תא םילשבמ רשאכ ,תוקד 8-מ תוחפ אוה
.'צ תולעמ 125-מ ההובגה םוחב

,תיצמת תנכה תעב ,'צ תולעמ 125 דע 100-ב לושיב םהירבדל
.הב ןינאיצותנאה תלוכת תא לידגמ

125-ב תממוחמ וז רשאכ ,תיצמתה לש יטנדיסקוא-יטנאה הרשוכ
תוקד 20 וא 10 ךשמב 'צ תולעמ 100-ב ,תוקד 30 ךשמב 'צ תולעמ
תמועל תיתועמשמ לודג ,תוקד 10 ךשמב 'צ תולעמ 125-ב וא
.תלבוקמה ךרדב הנכוהש תורוחש תוימכוא תיצמת

ותוביצי הלולע 'צ תולעמ 100 לעמ םוחב יכ םינייצמ םירקוחה
.עגפיהל ןינאיצותנאה לש

Journal of Food Science


2008 רבוטקוא
סרטס יקזנ לע תוליקמ תורוחש תוינמכוא
תרשעומ תורוחש תוינמכוא תיצמת יכ הליג םירבכעב ךרענש רקחמ
.סרטס בקע ורצונש דבכב םיקזנ ןיטקהל היושע ןינאיצותנאב

ידי-לע) חתמ םירבכעל ומרגש ,רופגניס Cerebos Pacific-מ םירקוח
תיצמת ףסות יכ וליג ,תינוצמיח הקעל םהב םרגש (םתעונת תלבגה
.טנדיסקוא-יטנאכ הלעפ ,םימי 5 ךשמב לטינה תורוחש תוינמכוא

רתוי תוכומנ תומר ומיגדה תורוחש תוינמכוא ףסות ולבקש םירבכע
תומר םגו Alanine Aminotransferase - ALT םיזנאה/ןמסה לש
תומרה תמועל ונטק (Malondialdehyde - MDA) דייהידלאידנולמ
.ףסות ולבק אלש םירבכעב ודדמנש
ולבקש םירבכעה לש םמדב C ןימטיו תומר תא םג הלעה ףסותה
.םהב הקע תמירג רחאל ,ףסותה תא

Journal of Agricultural and Food Chemistry