םוירוטפוא
Boneset (Feverwort)
(Eupatorium perfoliatum)

לועבג לעב יתנש-בר חמצ םוירוטפואה
.תינח דוח ייומד ,םילודג םילעו ריעש
םילחנ ידיצלו הציב ירוזאב חמוצ אוה
הקירמא לש החרזמבו המורדב
הטוש בשע בשחנו הפוריאבו תינופצה

תארקל חרופו םירטמ 1.20 דע הבוגל אשנתמ םוירוטפואה
ץיקה ףוס 
,השלוח ולבסי ,הערמב םוירוטפואהמ םילכוא רשא םייח-ילעב
ריר תלזה ,םירירש דער ,תוריצע ,אמצ ,ןובאית רסוח ,הליחב 
תוומ ףא ןכתיו 


לודיג יאנת
לצ יצח דע האלמ שמש
תוחל תועקרק לש לודג ןווגמ
רבמטפס דע ילוימ חרופ םוירוטפואה
הברתמ חמצה .הרצק תויח םהל ,םיערזמ השענ יובירה
שרוש ינק תועצמאב םג 


תיאופר תוליעפ
תליחתב םיפסוא םתוא ויחרפבו םוירוטפואה ילעב םישמתשמ
.החירפה

(Tannic acid) תינאט הצמוח טעמ ,ףידנ ןמש םוירוטפואב
תחפשמל ךיישה רירמ דיאולקלא :(Eupatorin) ןירוטאפויו
,(Pyrrolizidine alkaloides) םיינידייזילוריפה םידיאולקלאה
!םיירטה םילעה םיליער דחוימב .דבכל קזנ םורגל םילולעש
תוצמל ןתינ .רכוסו (Gum) ימוג ,ףרש םג שי םוירוטפואב
לוהוכלאב וא םימב חמצה תא

םוירוטפואה תונוכת
לשלשמםוח דירומץירממ

העפשהה רקיע .תכשמתמו תיטיא םוירוטפואה תעפשה
םחרהו םייעמה ,דבכה ,הביקה לע איה

לע הביבחה הפורת הווהמ םוירוטפואה
דחוימב שמשמו ב"הרא ידילי ,םינאידיאה
המח הטילחב

...ב לופיטל וב םישמתשמ םה
ןורג יבאכ/םוחתעפש

...ומכ ,ןיגוריסל םוחב תוולמה תולחמ
הבוהצ תחדק
(Yellow fever
הגנד תחדק
(Typhoid) םייעמה סופיט
(Cholera) הרילוכ
(1) לק קזחמ

םישישקב דחוימב ,(Dyspepsia) לוכיע תוערפהב (1)

הטילח
ךשמל םיחתור םימ לפסב םישבי םילע תויפכ 3 דע 2 ורשה
וננסו תוקד 15

ןונימ
הקשמה תא תותשל ןתינ .םויב םימעפ 3 ,האלמ ןיי תיסוכ 1
תוררקתה לש הרקמב העזה תמירגל ,רק וא םח רירמה 
קוזיח םשל וא 
הממיב םילפס 6 רשאמ רתוי תותשל ןיא
הטימב ראשיהל הלוחה לע
תונמ 5 וא 4 רחאל הליחתמ העפשהה
ןומיל ףיסוהלו שבדב קיתמהל ןתינ

תורהזא
תויגרלא תובוגת םורגל לולע םוירוטפואה
רתי תעזה ,דבכל קזנ םורגל לולע וב עובק וא רתי שומיש
!תופיצרב םייעובשל רבעמ וב שמתשהל ןיא .לושלישו 
שי ,דבכה ןטרס וא דבכ תלחמ ,םזילוהוכלא לש םירקמב
םוירוטפואב שומישל םדוק אפורב ץעוויהל 
,םישישק ,םירענ ,םידלי לע רוסא םוירוטפואב שומישה
תוקינימו ןויריהב םישנ ,תוינורכ תולחמב םילוח 

.