ןייפמקלא
Elcampane
(Inula helenium)
 
(רטמ 1.20 דע) הובג יתנש-בר חמצ ןייפמקלאה
ידיצב ,היסאו ןיס ,ב"הרא הפוריאב ץופנה ,האנ
.םילצומ םירוזאבו םיחל הערמ תודשב ,םיכרדלודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל ,גוס לכמ עקרק
.האלמ שמש דע (ףידע) יקלח לצ
.(םיבשע שוכינ אל ףא) לופיט לופיט לכב ךרוצ ןיא
.טסוגואו ינוי ןיב החירפה
.הקולחב וא םיערזמ ,ויתסב וא ביבאב ,השענ יובירה
.תוחפל דחא ןצינ תולעב ,שרושהמ תוסיפב םישמתשמ     תיאופר תוליעפ
םיחמצמ םישבוימה (Helenii radix) שרושה-ינקב םישמתשמ
.םינש שולש דע םייתנש ינב

,(Sesquiterpene lactones) םיינפרטיווקסס םינוטקל שי םישרושב
.םהמ ולכאש תיבה קשמ תויח לש תוומו תולערה תוסחוימ םהל
!םדא-ינב ברקב תולערה לע םג עודי
.יחמצ רירו ףרש ,(1) (הלעמו 44%) ןילוניאב םישרושה םירישע ןכ

.ןילוניאל רתויב רישעה יחמצה רוקמל בשחנ ןייפמקלאה (1)

ןייפמקלאה תונוכת
.אטחמ
.ץווכמ

.העזה דדועמ
.חיכ הלעמ

.ןתשמ
.קזחמ

לועישב לופיטל ,םירחא אפרמ-יחמצ בולישב ,שמשמ ןייפמקלאה
...ב הוולמ רשא
...ב לופיטל םג שמשמ אוה ןכ
.םינוש םייעמ יאולחתו לוכיעה יכרדב תויעב

ןייפמקלא הת
,שרושה-ינק/שרושה תקבא םרג 1 יבג לע םיחתור םימ לפס וגזמ 
.וננסו תוקד 15 דע 10 וניתמה 
.םויב םימעפ 4 דע 3 ,לפס 1-:ןונימ 

.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 5 דע 3 :הסימתב שומיש 

תורהזא
ינמרגה תופורתה ןוכמ ידי-לע רשוא אל ןייפמקלאב שומישה
תונכסהו ותלועפ ביט יבגל תויאר רסוח בקע ,(Commission E)
.וב שומישב תוכורכה
םילוח ,םישישק םירענ ,םידלי ידיב שומישל ץלמומ וניא אוה
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,םיינורכ

ןייפמקלאב תוילאיצנטופ תוילילש תועפשה
.לוכיעה תכרעמבו הפב :םיירירה םימורקב םיפירח םייוריג
.קותיש ינמיסו תותיווע ,םילושליש ,תואקה :רתי תכירצ ינמיס
.תויגרלא תובוגת םורגל לולע אוה