האליכא
Yarrow / Milfoil
(Achillea millefolium)

לעב ,ףוקז יתנש-בר חיש האליכאה
םיסוכמה ,ךרש ייומד ,םיצונמ םילע
.ירמצ רעיש

הקירמא ןופצו היסא ,הפוריאב רקיעבו םלועה יבחרב הצופנ איה
.םיכרד ידיצלו הערמ ירכ ,רוב תודשב

דע הבוגל תאשנתמ האליכאה
דע ינוימ תחרופ איה .מ"ס 80
,םינבל םיחרפה .רבוטקוא
.םיבוהצו םימותכ ,םידורו

הקיטמסוקה תיישעתב םישמשמ האליכאה יחרפ
םיבלתשמו םעבצו םתרוצ לע םירמוש םישבוימה םיחרפה
םיחרפ ירודיסבו םיחרפ ירזב בטיה 
ותחימצ תביבסמ םיבובזו םילמנ החוד חמצה
םיפירח תואקשמ םמעט ןוויגל שמשמ אוה


לודיג יאנת
תיסיסב טעמו בטיה תזקונמ ,הרישע עקרק
יקלח לצ דע האלמ שמש
.תרוצבב הדימע איה 
ביבאב ,הדרפה ידי-לע וא םיערזמ השענ אוה .לק יובירה
ויתסב וא 
םימי 10 דע 5 ךראת הטיבנה
תישומ ומכ ,םיליעומ םיקרח תכשומ האליכאה
התוא ןסרל ןתינו םילודג ןג יחטש יוסיכל המיאתמ האליכאה
אשד תחסכמ תרזעב 
תולחמ ינפב םנסוחל ליעוי הניגה יחמצ ןיב האליכאה לודיג
תונוש 

...תיפותיש הייחמצ ואר 


תיאופר תוליעפ
ץיקה ףוס תארקל םיפסוא םתוא ,םיחרפבו םילעב םישמתשמ
ףידנ ןמש םהמ םיצממו

טטצא ,(Borneol) לואנרוב ,(Pinenes) םינניפ ליכמ הז ןמש
ןליפויראק ,(Camphor) רופמק ,(Bornyl acetate) לינרוב
ןזנראפ ,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח ,(Caryophyllene)
,(Sabinene) ןניבאס ,(Myrcene) ןצרימ ,(Farnesene)
,(Terpineol) לואניפרט ,(Salicylic acid) תיליצילס הצמוח
םינוטקאל םהב ,םיפסונ םיבר םירמוחו (Thujone) ןו'זו'ת
םידיאולקלאו (Sesquiterpene lactones) םיינפרטיווקסס

האליכאה ןמשה תונוכת
ילאיבורקימ-יטנא
ןתשמ
...תכרעמ תא אטחמ
תוילכהו ןתשה... 
דבכה תא קזחמ
העזה דדועמ
םד ץחל דירומ
םומיד רצוע / ץווכמ
לוכיעל עייסמ
יתקלד-יטנא


...ב לופיטל שמשמ האליכא ןמש
...ינורכ לושליש
(
Dysentery) הירטנזידו... 
ןתשה תיחופלש תקלד
םוח
םד ץחל רתי
םומיד

םירחא םיחמצב האליכאה בוליש
םישמשמ ליבגנזוףירח לפלפ ,ענענ ,קובמס םע האליכא
םוחב לופיטל 
יפוריא ןבל ןוקבדו היליטה ץע יחרפ ,דרזוע םע האליכא
םד-ץחל רתי תדרוהל םישמשמ 
 

האליכא תטילח
םיחרפו םילע תושודג תויפכ 2 לע םיחתור םימ לפס וגזמ
תוקד 15 וניתמהו םישבוימ 
,םוח שי רשאכו םויב םימעפ 3 ,לפסה אולמ ותשו וננס
.העשב םעפ ,לפסה אולמ 

.