...הננב ואר

2007 יאמ
םידליב המתסא דגנ תוננבו םיחופת ץימ
National Heart Group & Lung Institute-ב ךרענש רקחמ
םידלי 2,640 ופתתשה וב ,הינטירב at Imperial College
תוננב וא םיחופת ץימ תכירצ תררבגהש אצמ ,10 דע 5 ינב
.םידליב המתסא תוחתפתה עונמל היושע
לכ התיה אל םיזופת ץימ וא םירחא תוריפ ,םיחופת תכירצל
.הינימסת לע וא הלחמה תוחתפתה לע העפשה

European Respiratory Journal


2008 ינוי
תוירטיא לש יתנוזתה ךרעה רופישל תוקורי תוננב יביס
Centro de Desarrollo de Productos Bioticos-ב רקחמ
דימע ןלימע תפסוה יכ אצמ וקיסקמ del IPN

:(Resistant Rtarch) דימע ןלימע
לגוסמ וניא אירב ףוג םתוא םהירצותו םינלימעה לכ ךס
....קדה יעמב גופסל

(Fibre) םיביסה תלוכת תא רפשל יושע ,תוקורי תוננבמ
חמקמ (Instant Noodles) טנטסניא תוירטא ומכ ,ןוזמב
.(Durum Wheat) םורוד הטיח

תודוה לבגומ (Digestibility) לוכיע רשוכ וארה ולא תוירטא
תויושע ולא תוירטא .ןהבש ההובגה דימעה ןלימעה תלוכתל
.רתי לקשממ םילבוסלו (Diabetes) תרכוס ילוחל ליעוהל

Cereal Chemistry


2008 ילוי
םימעטב םא בלח
תליכאש אצמ קרמנד Uni. of Copenhagen-ב רקחמ
בלח תרצוי (Breastfeeding) הקנהה ינפל תחא העש הננב
רשא םעטה תדימ .(Banana-Flavored Milk) הננב םעטב
.םאל םאמ הנתשמ בלחה לא תרבוע

םלענ תועש 8 רחאל .תוקינימ םישנ 18 ופתתשה רקחמב
םירקוחה ירבדל .םאה בלחב הננבה םעט לש דירש לכ
םעטב םייונישל קוניתה תא ןיכהל היושע תאזכ הקנה
.קצומ ןוזמ לוכאל ןליחתי םה רשאכ תושדח תויווחלו

New Scientist


2009 ינוי
לש סיזולגיש לש תינילק הרמוח הניטקמ הקורי הננב
תודליה ליג
זאלימע דימעה ןלימעב הרישע (רסוב ירפ) הקורי הננב
יעמב לכעתמ וניא רשא (Amylase-Resistant Starch)
יעמה יקדייח ידי-לע ססתומו (Small Intestine) קדה
,(Short Chain Fatty Acids) תרשרש תורצק ןמוש תוצמוחל
(Propionate) טנויפורפ ,(Acetate) טטצא הנושארבו שארב
היגרנאל ירקיעה רוקמה תא םיווהמה (Butyrate) טאריטובו
.תילובטמ

ןילוניא ומכ ,דימע ןלימע לש םינוש םיגוס תוליכמה תוטאיד
תוצמוח תבורעתו (Oligofructose) זוטקורפוגילואו (Inulin)
םילוחב תינילק הניחבמ תוליעיכ וחכוה (Fatty Acids) ןמוש
(Inflammatory Bowel Diseases) תויתקלד יעמ תולחמ םע
תיבויח העפשהו (Shigellosis) סיזולגישל ינגותפ ןוימד םע
(Diarrhoeal Disease) לושלישב תוולמה תולחמ תדגונה
.דימע ןלימעל הסיסת-רב רוקמ - (Pectin) ןיטקפה לש

היספפסיד/ לוכיעב תוערפה תרפשמ הקורי הננב יכ חווד
םדאב (Peptic Ulcers) לוכיעה תכרעמב םיביכ ,(Dyspepsia)
םייוסינב ,(Intestinal Mucosa) סגה יעמה תיריר לע הנגהו
.םייח ילעבב

Medscape


2010 טסוגוא
ןורק תלחמב לופיטל הננבו ילוקורב יביס
ףסות יכ יכ אצמ הינטירב University of Liverpool-ב רקחמ
(Soluble Plant Fibers) םיסיסמ םייחמצ םיביס ליכמה יתנוזת
(Crohn's Disease) ןורק תלחמ לש התעפשה תא םיניטקמ
םידבועמ תונוזמב (Emulsifiers) םיבילחתש דועב
.הייעבה תא רימחהל םילולע (Processed Foods)

םייתנוזת םיפסותל יכ איה רבדה תועמשמ םירקוחה ירבדל
העפשה תויהל היושע םיסיסמ םייחמצ םיביס םיליכמה
םיניגמ םהש ךכל תודוה ,ןורק תלחמ תונשיה ינפמ הניגמ
.(E Coli) ילוק יא יקדייח ינפמ (Mucosa) תירירה לע

BMJ journal Gut


2011 סרמ
תוליער תוכתמ קיחרמ הננב תופילקמ יםימ רהטמ
םימ רוהיטל תכרעמ וחתיפ ליזרבמ םירקוח ינש
לע תססובמה (Water Purification System)
תובכרומ תוננסמ אלל ,(Banana Peels) הננב תופילק
.הקינורטקלא וא

טעמ תושבוימו תונוחט הננב תופילק יכ וליג םירקוחה
תוליער תוכתמ ןנסל תולגוסמ (תועש רפסמ ךשמב)
(Copper) תשוחנו (Lead) תרפוע ומכ ,(Toxic Metals)
םימעפ 11 תאז תושוע ןהו לוזב (Water) םימ ךותמ
.ןוניסה תוכיאב העיגפ אלל
קיזחהל שי (הקבא וא חמק) הננבה ילע קסר תא
.רתוי וא תוקד 10 ךשמב םימב

Survivopedia


2016 לירפא
ןורוויעב המחלמל הננבב םידיאונטורק
הילרטסוא Queensland Uni. of Technology-ב רקחמ
(Banana) הננבב (Carotenoids) םידיאונטורקה יכ הארמ
רוסחמב המחלמל הננב ינז לש םחותיפב רוזעל םייושע
,(Blindness) ןורוויע תעינבו (Vitamin A) A ןימטיוב
.היסא םורדו הקירפא יבגל דחוימב םיטנוולרה םיאצממ
(Asupina) הניפוסאו (Cavendish) שידנוואק םינזב רבודמ
.לדגל םירקוחה וחילצה םתוא

ינש לש םינושארה תוחתפתהה יבלשב ירקיעה דיאונטורקה
.הלשבהל דע ראשנ אוה ךכו (Lutein) ןיאטול היה הננבה ינז
ויה הניפוסא ןזמ תוננבב תיללכה םידיאונטורקה תומכ
.שידנוואק ןזהמ רתוי תוהובג

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2018 לירפא
לוכיעה תכרעמ תואירבל הקורי הננבמ חמק
לד רשא ,ןוחט (הקורי הננב) הלשב הניאש הננב רשב
-(Resistant Starch) דימע ןלימעב רישעו (Sugar) רכוסב
רכוסה תמרב רתוי בוט טולשל םדאל רוזעל יושע RS65-
.(Blood Glucose) םדב
תויתואירב תונורתי ןווגמ הקורי הננב תקבאל שי ,ןכ ומכ
,םילכאמל התוא ףיסוהל ןתינ .לוכיעה תכרעמל םיעגונה
היגרנא יפיטחלו םיקייש לש תובורעתלו תואקשמל
.םייופא םניאש

NuBana. Green Banana Flour

.
.