1 תושדח - ילוקורב
Broccoli - News 1

רוע ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
ןתשה תיחופלש ןטרסו ילוקורב
ןוסיחה תכרעמו ילוקורב
2-גוס תרכוס דגנ תוריפו תוקרי
תרכוס יקזנ לטבמ ילוקורב
תואירה תואירבו ילוקורב
ןטרס דגנ יח ילוקורב
םינשעמב תואיר ןטרסו ילוקורב
בלבלה ןטרס דגנ בורכו ילוקורב
המתסא דגנ ילוקורב יטבנ
הביק ביכ דגנ ילוקורב יטבנ
בלל ליעומ ילוקורב
רתוי בוט ילוקורב לודיג
ןתשה תיחופלש ןטרסו ילוקורב
תואיר ןטרסו ילוקורב
םיקרפמ תקלדו ילוקורב
הביק ןטרסו ילוקורב
םיאצאצה לע עיפשמ ילוקורב
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
םיקרוע תשרטו תוקרי
תינומרעל ילוקורבו תוינבגע
תלעות ןיטקמ ילוקורב לושיב
ןתשה תיחופלש ןטרסו םיבילצמ
תינומרע ןטרסו תיבורכו ילוקורב
ןוסיחה תכרעמל בורכו ילוקורב
אפרהל חומל עייסמ ילוקורב
בלל ליעומ ילוקורב


...ילוקורב ואר

2005 ילוי
ןתשה תיחופלש ןטרסו ילוקורב
תובוכרת יכ וליג ב"הרא Ohio State University-מ םירקוח
תובוכרתמ תורצונה (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיא
תורמומו ילוקורבב תויוצמה (Glucosinolates) תויטלוניסוקולג
תא תוטיאמ ולוכיעו ילוקורבה תסיעל ןמזב םיטנאיצויתוזיאלו
.(Bladder cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס תוטשפתה


2005 רבמטפס
תואיר ןטרסו ילוקורב
םיטנאיצויתוזיאה תובוכרתה תחפשמ יכ הליג ב"הראב רקחמ
תא תענומ ,(םירחא תוקריבו) ילוקורבב (Isothiocyanates)
םייח-ילעבב ןה (Lung Cancer) תואיר ןטרס יאת תוטשפתה
.םדא-ינבבו

תוחתפתה לע עיפשהל תלוכיב תאטבתמ הז אצממ תובישח
.וימרוגל הפישח רחאל ןטרס

Cancer Research


2005 רבוטקוא
םיקרפמ תקלדו ילוקורב
...ירקוח


2005 רבמבונ
הביק ןטרסו ילוקורב
,םדא-ינבב יוסינב ,וליג ןפי University of Tsukuba ירקוח
,ילוקורב יטבנ תליכא ןמזב ,תוכפוהה תויטלוניסוקולג תובוכרתש
ירוליפ רטקבוקילה קדייחב החלצהב תומחול ,םיטנאיצויתוזיאל
הביקה ןטרס ירקמ תיברמל יארחאש (Helicobacter Pylori)
...םיטבנ ואר .לוכיעה תכרעמב םיביכלו (Gastric Cancer)

American Association for Cancer Research's Frontiers


2006 ראורבפ
םיאצאצה לע םג עיפשמ ילוקורב
,םייח-ילעבב ,הדנק University of Saskatchewan-ב רקחמ
,ןויריהה ןמזב ,םוי ידמ ילוקורב יטבנ םרג 200 תכירצ יכ הליג
ןינאפרוקולג תבוכרת .בל-תלחמ ינפמ אצאצה לע ןגהל היושע
יטבנב הייוצמ ,םד-ץחל התיחפמ רשא ,(Glucoraphanin)
.רגובה חמצב רשאמ 50 יפ זוכירב ילוקורב
.םהמ ולכא אלש םיאצאצל םג הרבע םיטבנה תכירצ תעפשה

Federation of American Societies for Exp. Biology


2006 ראורבפ
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
...תובוכרת


2006 ינוי
םיקרוע תשרטו םיבוהצו םיקורי תוקרי
...רקחמ


2007 ראוני
תינומרעה תואירבל ילוקורבו תוינבגע
תוינבגע יכ הליג תודלוחב ב"הרא Uni. of Illinois-ב רקחמ
םניה ,םיינטרס-יטנא םימרוגכ םמצע ינפב םירכומה ,ילוקורבו
םיכרצנ םהינששכ ,תינומרעה ןטרס דגנ תדחוימ העפשה ילעב
.דרפנב םהמ דחא-לכ תכירצ תמועל ,תימוימויה הנוזתב דחי

ףסותכ ולביק ,תינומרעה ןטרסב תולוח ויהש ,תודלוחה 206
לודיגה .ילוקורב תקבא 10%-ו תוינבגע תקבא 10% ןתנוזתב
ףסות םע רשאמ רתוי הברה ךכמ האצותכ ץווכתה תינומרעב
.הרקבה תצובקב םירקוחה וסינ ותוא ,דבלב ילוקורב
.תועובש 22 ךשמנ רקחמה

Cancer Research


2007 יאמ
תיתואירב תלעות ןיטקמ ילוקורב לושיב
לש םלושיב יכ ואצמ הינטירב Uni. of Warwick ירקוח
,(Brussels Sprouts) םינצינ בורכ ,ילוקורב ומכ תוקרי
.תוינטרס-יטנאה םהיתונוכת תא הניטקמ קורי בורכו תיבורכ

,החתרה :ןוזמ לושיבל תולבוקמ תוטיש רפסמ ונחב םירקוחה
ןוזמה תצפקהו לגורקימ רונתב לושיב ,(Steaming) יודיא
.(Stir Frying)

תא וב תיחפה תוקד 30 ךשמב ילוקורבה לושיב יכ וליג םה
בורכב ,77%-ב (Glucosinolate) טלוניסוקולגה תלוכת ךס
.65%-ב קורי בורכבו 75%-ב תיבורכב ,58%-ב םינצינה
לע תויתועמשמ תועפשה ויה אל תורחאה הנכהה תוטישל
.תוינטרס-יטנאה תונוכתה

ND


2007 יאמ
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיבילצמ תוקרי
Uni. of Texas M.D. Anderson Cancer Center ירקוח
,(Cruciferous Vegs) םיבילצמה 'פשממ תוקריש וליג ב"הרא
,םהב (Isothiocyanate) טנאיצויתוזיאה תלוכתל תודוה
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיסה תא םצמצל םייושע
.30%-ב (Bladder Cancer)

םתוא ,ןוזמה תכירצ ילגרהל עגונב ,םינולאשב ורזענ םירקוחה
708-ו הנורחאל ונחבואש ןתשה תיחופלש ןטרס ילוח 697 ואלמ
טנאיצויתוזיאה תכירצש וליג םה .הרקב תצובקכ ,םיאירב םישנא
ישנא תמועל תיתועמשמ הכומנ התיה םילוחה ברקב תעצוממה
.םיאירבה הרקcה תצובק

International Journal of Cancer


2007 ילוי
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ תיבורכו ילוקורב
...ירבדל


2007 טסוגוא
ןוסיחה תכרעמ תא םידדועמ בורכו ילוקורב
...תבוכרת


2007 רבמטפס
אפרהל חומל עייסמ ילוקורב
ביכרמ - (Sulforaphane) ןפארופלוס יכ הליג תודלוחב רקחמ
חומ-םדה םוסחמ לש ותומלש רומישב עייסל יושע - ילוקורבב
יאתו םינובלח ןדבוא םצמצ ןפארופלוסה .וב הלבח תובקעב
ותורידח תא ןיטקה אוה ,(Endothelial Cells) יופיצ/לתודנא
ועראש ,תיחומה תקצבה תאו םוסחמה לש (Permeability)
.הלבחהמ האצותכ

Journal of Neuroscience


2007 רבוטקוא
בלל ליעומ ילוקורבב ביכרמ
םתעפשה יכ וליג יאווה האונמ University of Hawaii ירקוח
,תיבורכו ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי לש הביטמה
Indole-3-Carbinol רמוחה תשרפהב הארנכ הרוקמ ,בלה לע
Apolipoprotein B-100 לורטסלוכה ליבומ תשרפה םוצמצל םרוגה
הקינעמה הנוכת ,65%-ב (ירקיעה LDL-ה לורטסלוכ ריבעמ)
.תירלוקסו-וידרק תלעות ילוקורבל

Journal of Nutrition


2007 רבוטקוא
רוע ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
םירבכעב ךרענש רקחמב ,ב"הרא Johns Hopkins ירקוח
ינפמ ןגהל היושע ילוקורב יטבנמ תיצמת יכ וליג ,םדא-ינבבו
.(Skin Cancer) רוע ןטרסל תמרוגה לוגס-הרטלוא תנירק
ףשחנש רוע לע םירקוחה וחרמ התוא ילוקורבה יטבנ תיצמת
רועה תומדאה תא תיתועמשמ התיחפה לוגס-הרטלוא תנירקל
.(Erythema)

-הרטלואה תנירק תא תגפוס הניא תיצמתה םירקוחה ירבדל
ידי-לע ,הנירק יננסמל המודב ותרידח תא תענומ אלא ,לוגס
.קזנ ינפמ רועה לע םיניגמה םימיזנא רוציי תדדועמ איהש ךכ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 ראורבפ
ןתשה תיחופלש ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
יכ וליג ב"הרא קרוי-וינ Roswell Park Cancer Institute ירקוח
תוחתפתהל ןוכיס תיחפהל היושע ילורורב יטבנמ תזכורמ תיצמת
.50%-מ רתויב (Bladdeer Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס

םהמ ,(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג יכ םיריבסמ םירקוחה
םירמוחה ףוליח ךילהתב םיכפוה ,הלודג תומכ ילוקורבה ליכמ
םימרוגכ םירכומה (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיאל ףוגב
ילוקורבב ירקיעה טנאיצויתוזיאה .המצוע יבר םיינטרס-יטנא
ןתשה תיחופלשל עיגמה ,(Sulphoraphane) ןפארופלוס אוה
.ןתשה ןתמ ךילהתב

השבוי רשא תימימ ילוקורב יטבנ תיצמתב ושמתשה םירקוחה
וזמ 600 יפ הלודגה תומכב םיטנאיצויתוזיא הליכהו האפקהב
.יעבט ןפואב חמצב היוצמה

Cancer Research


2008 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא הריעצמ ילוקורבב תבוכרת
,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא Uni. of California-ב רקחמ
,ילוקורבב (Sulforaphane) ןפארופלוס תבוכרת יכ הליג
תקזחמ םג ,תינטרס-יטנא תלעות תלעבכ רבעב האצמנש
.ליגב הרושקה הדירי ינפמ ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ תא

יאתב םימיזנאוםייטנדיסקוא-יטנא םינג ליעפמ ןפארופלוסה
רשא םיישפוח םילקידאר יקזנב םימחולה םייפיצפס ןוסיח
.תולחמ םורגלו םיאתל קיזהל םילולע
ןוסיחה תכרעמ םהב םינקדזמ םירבכעב הלגתה רבדה
.םיריעצ םירבכע לש וזל המוד

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2008 לירפא
2-גוס תרכוס דגנ תוריפו םיקורי תוקרי
...תכירצ


2008 טסוגוא
תרכוס יקזנ גיסמ ילוקורב
תבוכרתה יכ ואצמ הינטירב Uni. of Warwick-מ םירקוח
רצייל ףוגה תא תדדועמ ילוקורבב (Sulforaphane) ןפארופלוס
האצותכ םימרגנה םיקזנ ינפמ םדה-ילכ לע םיניגמה םימיזנא
.(Hyperglycaemia) הימקילגרפיה :םדב תוהובג זוקולג תומרמ

תומרוגש תולוקלומה רפסמ תתחפהב םג רזוע ןפארופלוסה
ROS גוסמ םיישפוח םילקידארה ולא ,םיאתל קזנ
3 יפ דע תוברתהל םילולעש (Reactive Oxygen Species)
.הטילשב ןניאש זוקולג תומרמ האצותכ

University of Warwick


2008 רבמטפס
תואירה לש ןתואירב תא רפשמ ילוקורב
יכ וליג ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins Med. School ירקוח
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ םילבוסל רוזעל יושע ילוקורב

םיזוכירל הרושק םינשעמב הלחמה תרמוח יכ וליג םירקוחה
גוסמ םיטנדיסקוא-יטנא לש םיכומנ
חתפמ םרוג םיווהמה NRF2-Dependant Antioxidants
,ילוקורבה השוע תאזו תיתקלד העיגפ ינפמ תואירה לע הנגהב
.וב (Sulforaphane) ןפארופלוסה תלוכתל תודוה

American Journal of Respiratory & Critical Care Med.


2008 רבוטקוא
רתויב בוטה ינטרס-יטנא ה לאיצנטופה לעב יח ילוקורב
ילוקורב תכירצ דנלוה TNO Quality of Life ירקוח תעדל
רתוי ןטק ינטרס-יטנא לאיצטופב תאטבתמ דבועמ וא לשובמ
(Sulforaphane) ןפארופלוס תוחפב יוטיבל אב רבדה .הגיפסל
.יח ילוקורב תכירצל האוושהב ,ןתשבו םדב דדמנה

תונימזה יח ילוקורבש אצמנ ,םירבג 8 ופתתשה וב ,רקחמב
ילוקורבבש דועב ,37% הניה (Bioavailability) תיגולויבה
.דבלב 3.4% איה לשובמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמצד
םינשעמב תואירה ןטרס ענומ ילוקורב
,םירבכעב השענש ,ב"הרא Uni. of Minnesota-ב רקחמ
היוצמ רשא (indole-3-carbinol) I3C תבוכרתה יכ ואצמ
תואירה ןטרס ינפמ םינשעמ לע ןגהל היושע ילוקורבב
.(Lung Cancer)

וניטקה רתויב הלודגה I3C-ה תומכב וטעלוהש םירבכע
םיאת גושגיש ענמ I3C-ה .88%-ב תואיר ןטרסל ןוכיס
.תנכותמ םיאת תומ ץיאהו

Cancer Prevention Research


2009 ראוני
בלבלה ןטרס דגנ םילעופ בורכו ילוקורב
,ב"הרא Texas Tech Uni. Health Sciences Center ירקוח
,(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג יכ ואצמ ,םירבכעב רקחמב
,םיבילצמה תחפשממ תוקריב םיליעפ רשא םיימיכ םירמוח
םיעודיה (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיאל ףוגב םיכפוה
.המצוע בר ינטרס-יטנא חוכ ילעבכ

ינפמ ןגמ (Benzyl Isothiocyanate) BITC טנאיצויתוזיאה
STAT-3 ןובלחה לש הלועפה ןונגנמ תועצמאב בלבלב םילודיג
BITC-ל ןטרסה יאת תפישח .ןטרסה תוחתפתה תא דדועמה
ןובלחה תומכ תנטקה ידי-לע תנכותמ םיאת תומ םהב הלידגה
.ליעפה STAT-3

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
המתסא םימצמצמ ילוקורב יטבנ
ב"הרא David Geffen School of Med. at UCLA ירקוח
תויוצמה (Glucosinolates) םיטלוניסקולג תובוכרת יכ וליג
,תיבורכ ,ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקריה לכב
תוקלדו המתסא דגנ ליעוהל תויושע ,םינצינ בורכו בורכ
.המישנה יכרדב תורחא

תומר תא הלידגמ ילוקורב יטבנ תכירצ םירקוחה ירבדל
ךכב הניגמו 3 יפ דע 2 יפ םייטנדיסקוא-יטנאה םימיזנאה
םימרוגה ןוצמיח יקזנ ינפמ םדא-ינבב ריואה יכרד לע
רקחמב .המתסא ומכ ,המישנה יכרד תולחמו תוקלדל
ילוקורב יטבנ לש םינוש םינונימ ולביקש שיא 65 ופתתשה
...םיטבנ ואר .םימי 3 ךשמב

Clinical Immunology


2009 לירפא
הביק יביכל ןוכיס םימצמצמ ילוקורב יטבנ
תא םצמצל היושע ילוקורב יטבנ לש העובק תימוי הכירצ
(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה קדייחה ימוהיז
.ןטרסמ ףא ילואו הביק יביכ ינפמ ךכב ןגהלו

,ב"הרא Johns Hopkins School of Medicine-ב רקחמ
,54.5 עצוממ ליג ינב ,םיינפי םישנו םירבג 48 ופתתשה וב
ילוקורב יטבנ םרג 70 וכרצ רשא ,קדייחב םוהיזמ ולבסש
רחאל םוהיזה תמר תא ךכל תודוה ותיחפה םוי ידמ םיירט
.תספסא יטבנ הכרצש הצובקל האוושהב ,תועובש 8

Cancer Prevention Research


2009 רבמטפס
בלה תואירבל הליעומ ילוקורב תיצמת
םיחוודמ הינטירב Imperial College London ירקוח
היוצמ רשא תבוכרת - (Sulforaphane) ןאפרופלוס יכ
ןובלח ליעפהל היושע ,םיבילצמה תחפשממ תוקריב
.םיקרועב Nrf2 םשב

תונוש תומקר לע לע ןגמ ,ליעפ אוה רשאכ ,הז ןובלח
םיטונ םה וז הביסמו םיקרועה לש ולאל טרפ ,ףוגב
.תולחמו תוקלד חתפל

Arteriosclerosis Thrombosis & Vascular Biology


2009 רבמבונ
רתוי בוט ילוקורב לודיג
יכ וליג ב"הרא U.S. Department of Agriculture ירקוח
תא וב לידגהל יושע ילוקורב לש ריהז ילנויצנבנוק חופיט
רשא ןיאטולה לש וז דחוימבו םיטנדיסקוא-יטנאה תומר
.(Eyes) םייניעה תואירבל בושח הכ

רתויב ץופנה דיאונטורקה אוה ןיאטול יכ אצמ םירקוחה
םרגל ג"קמ 139.6 דע ,ילוקורב ישארב עפשב יוצמהו
.שבי רמוח

HortScience

...2 'דח - ילוקורב ואר

.