תושדח - ילוקורב
Broccoli - News

רוע ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
ןתשה תיחופלש ןטרסו ילוקורב
ןוסיחה תכרעמו ילוקורב
2-גוס תרכוס דגנ תוריפו תוקרי
תרכוס יקזנ לטבמ ילוקורב
תואירה תואירבו ילוקורב
ןטרס דגנ יח ילוקורב
םינשעמב תואיר ןטרסו ילוקורב
בלבלה ןטרס דגנ בורכו ילוקורב
המתסא דגנ ילוקורב יטבנ
הביק ביכ דגנ ילוקורב יטבנ
בלל ליעומ ילוקורב
רתוי בוט ילוקורב לודיג
ןתשה תיחופלש ןטרסו ילוקורב
תואיר ןטרסו ילוקורב
םיקרפמ תקלדו ילוקורב
הביק ןטרסו ילוקורב
םיאצאצה לע עיפשמ ילוקורב
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
םיקרוע תשרטו תוקרי
תינומרעל ילוקורבו תוינבגע
תלעות ןיטקמ ילוקורב לושיב
ןתשה תיחופלש ןטרסו םיבילצמ
תינומרע ןטרסו תיבורכו ילוקורב
ןוסיחה תכרעמל בורכו ילוקורב
אפרהל חומל עייסמ ילוקורב
בלל ליעומ ילוקורב

...ילוקורב ואר


2005 ילוי
ןתשה תיחופלש ןטרסו ילוקורב
תובוכרת יכ וליג ב"הרא Ohio State University-מ םירקוח
תובוכרתמ תורצונה (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיא
תורמומו ילוקורבב תויוצמה (Glucosinolates) תויטלוניסוקולג
תא תוטיאמ ולוכיעו ילוקורבה תסיעל ןמזב םיטנאיצויתוזיאלו
.(Bladder cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס תוטשפתה


2005 רבמטפס
תואיר ןטרסו ילוקורב
םיטנאיצויתוזיאה תובוכרתה תחפשמ יכ הליג ב"הראב רקחמ
תא תענומ ,(םירחא תוקריבו) ילוקורבב (Isothiocyanates)
םייח-ילעבב ןה (Lung Cancer) תואיר ןטרס יאת תוטשפתה
.םדא-ינבבו
תוחתפתה לע עיפשהל תלוכיב תאטבתמ הז אצממ תובישח
.וימרוגל הפישח רחאל ןטרס

Cancer Research


2005 רבוטקוא
םיקרפמ תקלדו ילוקורב
...ירקוח


2005 רבמבונ
הביק ןטרסו ילוקורב
וליג ,םדא-ינבב יוסינב ,וליג ןפי University of Tsukuba ירקוח
,ילוקורב יטבנ תליכא ןמזב ,תוכפוהה תויטלוניסוקולג תובוכרת יכ
ירוליפ רטקבוקילהה קדייחב החלצהב תומחול ,םיטנאיצויתוזיאל
הביקה ןטרס ירקמ תיברמל יארחא רשא (Helicobacter Pylori)
...םיטבנ ואר .לוכיעה תכרעמב םיביכלו (Gastric Cancer)

American Association for Cancer Research's Frontiers


2006 ראורבפ
םיאצאצה לע םג עיפשמ ילוקורב
הליג ,םייח-ילעבב ,הדנק University of Saskatchewan-ב רקחמ
היושע ,ןוירהה ןמזב ,םוי ידמ ילוקורב יטבנ םרג 200 תכירצ יכ
ןינאפרוקולג תבוכרת .בל-תלחמ ינפמ אצאצה לע ןגהל
ילוקורב יטבנב הייוצמ ,םד-ץחל התיחפמ רשא ,(Glucoraphanin)
.רגובה חמצב רשאמ 50 יפ זוכירב
.םהמ ולכא אל ללכש םיאצאצל םג הרבע םיטבנה תכירצ תעפשה

Federation of American Societies for Experimental Biology


2006 ראורבפ
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
.הלחתההמ 21 : תושדח - ןטרס ...תובוכרת


2006 ינוי
םיקרוע תשרטו םיבוהצו םיקורי תוקרי
...רקחמ


2007 ראוני
תינומרעה תואירבל ילוקורבו תוינבגע
תוינבגע יכ הליג תודלוחב ב"הרא University of Illinois-ב רקחמ
ילעב םניה ,םיינטרס-יטנא םימרוגכ םמצע ינפב םירכומה ,ילוקורבו
דחי םיכרצנ םהינש רשאכ ,תינומרע ןטרס דגנ תדחוימ העפשה
.דרפנב םהמ דחא-לכ תכירצ תמועל ,ימוימויה טירפתב

10% ןטירפתב ףסותכ ולבק ,תינומרעה ןטרס תולוח ,תודלוחה 206
ץווכתה תינומרעב לודיגה .ילוקורב תקבא 10%-ו תוינבגע תקבא
ותוא ,דבלב ילוקורב ףסות םע רשאמ רתוי הברה ךכמ האצותכ
.תועובש 22 ךשמנ רקחמה .הרקבה תצובקב םירקוחה וסינ

Cancer Research


2007 יאמ
תיתואירב תלעות ןיטקמ ילוקורב לושיב
לש םלושיב יכ ואצמ הינטירב University of Warwick ירקוח
תיבורכ ,(Brussels Sprouts) םינצינ בורכ ,ילוקורב ומכ תוקרי
.תוינטרס-יטנאה םהיתונוכת תא הניטקמ קורי בורכו
,החתרה :ןוזמ לושיבל תולבוקמ תוטיש רפסמ ונחב םירקוחה
ןוזמה תצפקהו לגורקימ רונתב לושיב ,(Steaming) יודיא
.(Stir Frying)

ךס תא וב תיחפה תוקד 30 ךשמב ילוקורבה לושיב יכ וליג םה
םינצינה בורכב ,77%-ב (Glucosinolate) טלוניסוקולגה תלוכת
הנכהה תוטישל .65%-ב קורי בורכבו 75%-ב תיבורכב ,58%-ב
.תוינטרס-יטנאה תונוכתה לע תויתועמשמ תועפשה ויה אל תורחאה

ND


2007 יאמ
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םיבילצמ תוקרי
University of Texas M.D. Anderson Cancer Center ירקוח
,(Cruciferous Vegs) םיבילצמה תחפשממ תוקרי יכ וליג ב"הרא
םייושע ,םהב (Isothiocyanate) טנאיצויתוזיאה תלוכתל תודוה
.30%-ב (Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס םצמצל

םתוא ,ןוזמה תכירצ ילגרהל עגונב ,םינולאשב ורזענ םירקוחה
708-ו הנורחאל ונחבואש ןתשה תיחופלש ןטרס ילוח 697 ואלמ
טנאיצויתוזיאה תכירצ יכ וליג םה .הרקב תצובקכ ,םיאירב םישנא
ישנא תמועל תיתועמשמ הכומנ התיה םילוחה ברקב תעצוממה
.םיאירבה הרקcה תצובק

International Journal of Cancer


2007 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס םיניטקמ תיבורכו ילוקורב
...ירבדל


2007 טסוגוא
ןוסיחה תכרעמ תא םידדועמ בורכו ילוקורב
...תבוכרת


2007 רבמטפס
אפרהל חומל עייסמ ילוקורב
ביכרמ - (Sulforaphane) ןפארופלוס יכ הליג תודלוחב רקחמ
חומ-םדה םוסחמ לש ותומלש רומישב עייסל יושע - ילוקורבב
יאתו םינובלח ןדבוא םצמצ ןפארופלוסה .וב הלבח תובקעב
ותורידח תא ןיטקה אוה ,(Endothelial Cells) יופיצ/לתודנא
וערא רשא ,תיחומה תקצבה תאו םוסחמה לש (Permeability)
.הלבחהמ האצותכ

Journal of Neuroscience


2007 רבוטקוא
בלל ליעומ ילוקורבב ביכרמ
םתעפשה יכ וליג יאווה האונמ University of Hawaii ירקוח
,תיבורכו ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי לש הביטמה
Indole-3-Carbinol רמוחה תשרפהב הארנכ הרוקמ ,בלה לע
Apolipoprotein B-100 לורטסלוכה ליבומ תשרפה םוצמצל םרוגה
הקינעמה הנוכת ,65%-ב (ירקיעה LDL-ה לורטסלוכ ריבעמ)
.תירלוקסו-וידרק תלעות ילוקורבל

Journal of Nutrition


2007 רבוטקוא
רוע ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
םירבכעב ךרענש רקחמב ,ב"הרא Johns Hopkins ירקוח
ינפמ ןגהל היושע ילוקורב יטבנמ תיצמת יכ וליג ,םדא-ינבבו
.(Skin Cancer) רוע ןטרסל תמרוגה לוגס-הרטלוא תנירק
ףשחנש רוע לע םירקוחה וחרמ התוא ילוקורבה יטבנ תיצמת
רועה תומדאה תא תיתועמשמ התיחפה לוגס-הרטלוא תנירקל
.(Erythema)
-הרטלואה תנירק תא תגפוס הניא תיצמתה םירקוחה ירבדל
ידי-לע ,הנירק יננסמל המודב ותרידח תא תענומ אלא ,לוגס
.קזנ ינפמ רועה לע םיניגמה םימיזנא רוציי תדדועמ איהש ךכ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 ראורבפ
ןתשה תיחופלש ןטרס םיענומ ילוקורב יטבנ
יכ וליג ב"הרא קרוי-וינ Roswell Park Cancer Institute ירקוח
תוחתפתהל ןוכיס תיחפהל היושע ילורורב יטבנמ תזכורמ תיצמת
.50%-מ רתויב (Bladdeer Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס

םהמ ,(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג יכ םיריבסמ םירקוחה
םירמוחה ףוליח ךילהתב םיכפוה ,הלודג תומכ ילוקורבה ליכמ
םימרוגכ םירכומה (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיאל ףוגב
ילוקורבב ירקיעה טנאיצויתוזיאה .המצוע יבר םיינטרס-יטנא
ןתשה תיחופלשל עיגמה ,(Sulphoraphane) ןפארופלוס אוה
.ןתשה ןתמ ךילהתב

השבוי רשא תימימ ילוקורב יטבנ תיצמתב ושמתשה םירקוחה
וזמ 600 יפ הלודגה תומכב םיטנאיצויתוזיא הליכהו האפקהב
.יעבט ןפואב חמצב היוצמה

Cancer Research


2008 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא הריעצמ ילוקורבב תבוכרת
,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא University of California-ב רקחמ
האצמנש ,ילוקורבב (Sulforaphane) ןפארופלוס תבוכרת יכ הליג
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ םג ,תינטרס-יטנא תלעות תלעבכ רבעב
.ליגב הרושקה תורדרדיה ינפמ ףוגה לש

ןוסיח יאתב םימיזנאו םייטנדיסקוא-יטנא םינג ליעפמ ןפארופלוסה
קיזהל םילולעש םיישפוח םילקידאר יקזנב םימחולה םייפיצפס
.תולחמל םורגלו םיאתל
ןוסיחה תכרעמ הקזחתה םהב םינקדזמ םירבכעב הלגתה הז רבד
.םיריעצ םירבכע לש וזל המודה הגרדל

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2008 לירפא
2-גוס תרכוס דגנ תוריפו םיקורי תוקרי
...תכירצ


2008 טסוגוא
תרכוס יקזנ גיסמ ילוקורב
תבוכרתה יכ ואצמ הינטירב University of Warwick-מ םירקוח
רצייל ףוגה תא תדדועמ ילוקורבב (Sulforaphane) ןפארופלוס
האצותכ םימרגנה םיקזנ ינפמ םדה-ילכ לע םיניגמה םימיזנא
.(Hyperglycaemia) הימקילגרפיה - םדב תוהובג זוקולג תומרמ

קזנ תומרוגה תולוקלומה רפסמ תתחפהב םג רזוע ןפארופלוס
(Reactive Oxygen Species) ROS גוסמ םיישפוח םילקידאר ,םיאתל
.הטילשב ןניאש זוקולג תומרמ האצותכ 3 יפ דע תוברתהל םילולעש

University of Warwick


2008 רבמטפס
תואירה לש ןתואירב תא רפשמ ילוקורב
יכ וליג ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins Medical School ירקוח
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ םילבוסל רוזעל יושע ילוקורב

םיכומנ םיזוכירל הרושק םינשעמב הלחמה תרמוח יכ וליג םירקוחה
NRF2-Dependant Antioxidants גוסמ םיטנדיסקוא-יטנא לש
תיתקלד העיגפ ינפמ תואירה לע הנגהב חתפמ םרוג םיווהמה
(Sulforaphane) ןפארופלוסה תלוכתל תודוה ,ילוקורבה השוע תאזו
.ובש

American Journal of Respiratory and Critical Care Med.


2008 רבוטקוא
רתויב בוטה ינטרס-יטנא ה לאיצנטופה לעב יח ילוקורב
ילוקורב תכירצ דנלוה TNO Quality of Life ירקוח לש םתעדל
רתוי ןטק ינטרס-יטנא לאיצטופב תאטבתמ דבועמ וא לשובמ
(Sulforaphane) ןפארופלוס תוחפב יוטיבל אב רבדה .הגיפסל
.יח ילוקורב תכירצל האוושהב ,ןתשבו םדב דדמנה

תונימזה יח ילוקורבב יכ אצמנ ,םירבג 8 ופתתשה וב ,רקחמב
לשובמ ילוקורבבש דועב ,37% הניה (Bioavailability) תיגולויבה
.דבלב 3.4% איה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמצד
םינשעמב תואיר ןטרס ענומ ילוקורב
,םירבכעב השענש ,ב"הרא University of Minnesota-ב רקחמ
ילוקורבב היוצמה (indole-3-carbinol) I3C תבוכרתה יכ ואצמ
.(Lung Cancer) תואיר ןטרס ינפמ םינשעמ לע ןגהל היושע

ןטרסל ןוכיס וניטקה רתויב הלודגה I3C-ה תומכב וטעלוהש םירבכע
.תנכותמ םיאת תומ ץיאהו םיאת גושגיש ענמ I3C-ה .88%-ב תואיר

Cancer Prevention Research


2009 ראוני
בלבל ןטרס דגנ םילעופ בורכו ילוקורב
,ב"הרא Texas Tech University Health Sciences Center ירקוח
,(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג יכ ואצמ ,םירבכעב רקחמב
םיכפוה ,םיבילצמה תחפשממ תוקריב םיליעפ רשא םיימיכ םירמוח
חוכ ילעבכ םיעודיה (Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיאל ףוגב
.המצוע בר ינטרס-יטנא

םילודיג ינפמ ןגמ (Benzyl Isothiocyanate) BITC טנאיצויתוזיאה
תא דדועמה STAT-3 ןובלחה לש הלועפה ןונגנמ תועצמאב בלבלב
םהב הלידגה BITC-ל ןטרסה יאת תפישח .ןטרסה תוחתפתה
.ליעפה STAT-3 ןובלחה תומכ תנטקה ידי-לע תנכותמ םיאת תומ

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
המתסא םימצמצמ ילוקורב יטבנ
וליג ב"הרא David Geffen School of Medicine at UCLA ירקוח
תוקריה לכב תויוצמה (Glucosinolates) םיטלוניסקולג תובוכרת יכ
תויושע ,םינצינ בורכו בורכ ,תיבורכ ,ילוקורב ומכ ,םיבילצמה תחפשממ
.המישנה יכרדב תורחא תוקלדו המתסא דגנ ליעוהל

םימיזנאה תומר תא הלידגמ ילוקורב יטבנ תכירצ םירקוחה ירבדל
ריואה יכרד לע ךכב הניגמו 3 יפ דע 2 יפ םייטנדיסקוא-יטנאה
,המישנה יכרד תולחמו תוקלדל םימרוגה ןוצמיח יקזנ ינפמ םדא-ינבב
לש םינוש םינונימ ולבקש שיא 65 ופתתשה רקחמב .המתסא ומכ
...םיטבנ ואר .םימי 3 ךשמב ילוקורב יטבנ

Clinical Immunology


2009 לירפא
הביק יביכל ןוכיס םימצמצמ ילוקורב יטבנ
קדייחה ימוהיז תא םצמצל היושע ילוקורב יטבנ לש תימוי הכירצ
ינפמ ךכב ןגהלו (Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה
ןטרס ינפמ ףא ילואו הביק יביכ

וב ,ב"הרא Johns Hopkins School of Medicine-ב רקחמ
ולבסש ,54.5 עצוממ ליג ינב ,םיינפי םישנו םירבג 48 ופתתשה
םוי ידמ םיירט ילוקורב יטבנ םרג 70 וכרצ רשא ,קדייחב םוהיזמ
האוושהב ,תועובש 8 רחאל םוהיזה תמר תא ךכל תודוה ותיחפה
.תספסא יטבנ הכרצש תרחא הצובקל

Cancer Prevention Research


2009 רבמטפס
בלה תואירבל הליעומ ילוקורב תיצמת
ןאפרופלוס יכ םיחוודמ הינטירב Imperial College London ירקוח
,םיבילצמה תחפשממ תוקריב היוצמה תבוכרת - (Sulforaphane)
אוה רשאכ ,הז ןובלח .םיקרועב Nrf2 יורקה ןובלח ליעפהל היושע
םיקרועה לש ולאל טרפ ,ףוגב תונוש תומקר לע לע ןגמ אוה ליעפ
.תולחמו תוקלד חתפל םיטונ םה וז הביסמו

Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology


2009 רבמבונ
רתוי בוט ילוקורב לודיג
חופיט יכ וליג ב"הרא U.S. Department of Agriculture ירקוח
-יטנאה תומר תא וב לידגהל יושע ילוקורב לש ריהז ילנויצנבנוק
.םייניעה תואירבל בושח הכש ןיאטולה לש וז דחוימבו םיטנדיסקוא

יוצמהו רתויב ץופנה דיאונטורקה אוה ןיאטול יכ אצמ םירקוחה
.שבי רמוח םרגל ג"קמ 139.6 דע - ילוקורב ישארב עפשב

HortScience