ןורהא הטמ / ןיצוב
Mullein, common / Aaron's rod
Mullein, great
(Verbascum thapsus)
(Verbascum densiflorum)

חרופ) יתנש-וד חמצ והז .םיבר םינז שי ןיצובל
היסא ברעמ ,הפוריאב ץופנה (היינשה הנשב
הערמ תודשבו םיכרד ידיצב ,תינופצה הקירמאו
עקרקב יולת םיחרפה עבצ .םירטמ 2 דע הבוגל אשנתמ לועבגה
וא םימודא ,םינבל ,םיבוהצ תויהל םייושע םה - חמוצ ןיצובה הב
םילוגס

בוהצ עבצ רוצייל םיחרפה ושמיש רבעב
םישמשמו םיגדל םיליערה ,םינינופאס שי םהב ,ןיצובה יערז
גידל ןוויב 
הריהמ שא תתצהל עייסמ שבוימה חמצה


לודיג יאנת
,תילוח עקרק ףידעי ךא ,עקרק גוס לכל טעמכ לגתסי ןיצובה
בטיה תזקונמו טעמ החל 
שמשל האלמ הפישח
ויתסב / ץיקה ףוסב השעת תינדי העירז .ומצע עירזמ חמצה
ילוי שדוחב שחרתת החירפה
םינש 4 דע 3 חמצה ייח ךרוא


תיאופר תוליעפ
שרושבו םיחרפב ,ןיצובה ילעב םישמתשמ
ןחרזו ןדיס ,תירפוג ,ןגלשא ,םויזנגמ ,לזרב חמצב שי

תודוה ,םינינאטו םינינופאס וב שי ןכו יחמצ רירב רישע אוה
...המישנה תכרעמב לופיטל םיאתמ אוה םהל
(Soothing throat irritations) ןורגב םייוריג תעגרה
(Expectorate) חויכב עויס

םילעה תא .םתחיתפ םע ,ץייקה ףוסב השעי םיחרפה ףוסיא
החירפה ינפל שממ םיפסוא םילעה תא

ןיצובה חמצ תונוכת
ילאריו-יטנאחייכמרועה תא עיגרמ

...ב לופיטל שמשמ ןיצובה חמצ
(1 גוס) טושפ ספרה
רוע תויעב
תפחש
טיכנורב
(Cough) לועיש
המתסא


ילע םינשעמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
םייוריגו לועיש תלקהל ,םישבוימ ןיצוב
תפחשב לופיטלו םיילאיכנורב


שבי ינורכ לועיש תלקה
.שבי ינורכ לועיש לע לקת ,לוהוכלאב ןיצובה יחרפמ הסימת
םויב םימעפ 4 דע 3 ,(תיפכ 1) רטיל ילימ 5 :רגובמל ןונימה

ןורג יבאכו תודירצב לופיט
ורגרג וא ותשו םימח םימב תיצמתה תא ובברע

ןיצוב הת
תויפכ 4 דע 3) םרג 2 דע 1.5 יבג לע םיחתור םימ וקצ
קד דע שותכ אוהשכ ,חמצהמ (תושודג 
(הטמל תורהזא ואר) וננסו תוקד 15 וניתמה
םויב םילפס 3 דע ותש
ךושח םוקמב התה תא וקיזחה

ןיצוב יחרפ ןמש
...ב לופיטל שמשמו אטחמו יתקלד-יטנא אוה םיחרפה ןמש
(Ear Pain) םיינזוא יבאכ
םיקרח תוציקעו המזקא ומכ ,(Skin) רוע תויעב

םיחרפ ןמש תסימת תנכה
תיז ןמשב םיחרפה תא ורשה
השולש ,םייעובש ךשמל 
...ב לופיטל ןמשב ושמתשהו וננס
(Sunburn) שמש תוייווכםירוחטהמזקא

םיינזוא באכב לופיט
םויב םימעפ 5 דע 4 תופיט 6 דע 4 ןזואל הסימתהמ ופטפט
ןזואה ףות רועב בקנל ששח םייק םא שומישל רוסא

ףסונ
תורובחו םיעצפל הבוט םילע תשיבח
(Toothache) םייניש באכ לע לקת שרושהמ המח תיצמת
תולבי תרסהל םישמשמ שבוימה שרושה תקבאו חמצה ץימ
םהב ףושפש ידי-לע ,(Rough warts) תוסג 

תורהזא
,(Coumarin) ןיראמוקו (Rotenone) ןונטור םיליכמ םילעה
םד תשירק שבשל לולע ינשהו םיקרח לטוק שמשמ ןושארה 
רוע ייוריג םורגל תולולעש תוריעז תורעש םיסוכמ םילעה

.