הרקוא/הימב
Okra/Lady's Fingers/Gumbo
(Abelmoschus Esculentus)

הקירפא ברעמב הארנכ ורוקמש קרי/חמצ איה הימבה
.לבת יבחרב ותוא םילדגמ םויכו
והז .םירטמ 2 דע 1 הבוגל אשנתיהל יושע חמצה

(מ"ס 18 דע ךרואל םיעיגמה) םילימרתה ןיגב םילדגמ ותוא לכאמ קרי
.םיקורי םיערז םיליכמו

ןוזמכ הימבב שומישל םיפיט
וא דבלב רצק לושיב ידי-לע ריר יפוטע םיערז תלבקמ ענמיהל ןתינ
רצוממ ענמיהל תפסונ ךרד .(Stir-Frying) םילופה תצפקה ידי לע  
,ןומיל ץימ תופיט רפסמ ומכ ,יצמוח ביכרמ תפסוה ידי-לע איה יריר  
השעי ךשוממ ןמז ךשמב םלושיבו םילופה ךותיח .ץמוח וא תוינבגע  
.הכאלמה תא אוה םג  
.קרמ תכמסהל םישמשמ םילשובמ הימב ילע
.םישבוימ וא םיירט (ולישבה םרטש) םיקוריה םילימרתב םישמתשמ
.םילשב יתלבה הימבה ילופ תא ץימחהל ןתינ
.קרמל םילשובמה םילופה תא ףיסוהל םג ןתינ
.הפקל הלועמ ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה


לודיג יאנת
.הימבה חמצ לש םינז 10 םנשי
םירוזיאבו יפורט-בוסו יפורט םילקא ירוזיאב הימבה תא לדגל ןתינ
.יתנש-בר וא יתנש-דח חמצכ םיבר םיגזוממ םימח  
ללכב ,עקרק יגוס ןווגמב לדגי חמצה .הירופו בטיה תזקונמ עקרק
.הלד עקרק הז  
.שמשל האלמ הפישח
.זע רופכ ינפב אל ךא ,תרוצבבו שבויב דימע חמצה
.תוחור ינפמ ןגומ תויהל חמצה לע
.הלילה ךשמל םימב םיערזה תא תורשהל שי העירזל םדוק
.תועובש השולש דע םימי השיש ךותב שחרתת הטיבנה
.םישדוח 4-כ ופלחי ףוסיאל דע העירזהמ
.היקשהה לע דיפקהל שי םיטבנה תעפוה םע
ךותב ,םתלשבה ינפל ףוסאל שי ,קריכ םילכוא םתוא ,םילימרתה תא
.םייצעו םייביסל וכפהי םה תרחא ,עובש  

הרהזא
תעב רועה תא תורגל םילולע הימבה ילימרת ביבס תוקיקדה תורעשה
רחאל ומלעי ולא תורעש .הנגה תופפכב שמתשהל ץלמומ ןכלו ףוסיאה
.םיידיה תציחר


תיאופר תוליעפ
.םיערזה ןמשבו םיערזב ,םישרושב ,הילעב ,הימבה ילופב םישמתשמ
םיביס ,תילופ הצמוח ,C ןימטיו ,םיטנדיסקוא-יטנאב הרישע הימבה
,ןגלשא הב שי ןכ .(שרושב) יחמצ רירו ןיטקפ (םיסיסמ םיביס רקיעב)
.A ןימטיוו ןדיס ,לזרב

הימבה לש תויאופרה היתונוכת
(5) .ןוסיחה תכרעמ תא תקוזחמ
(6) .םיעצפ אפרמ
(4) .קזחמ/ץירממ
(1) .תנתשמ
(2) .תותיווע תדגונ
(3) .הרוגמ רוע העיגרמ
(4) .העזה תדדועמ

.םילשב יתלבה םילימרתהמ המח תיצמתו םילימרתה תטילח (1)
.םיערזה (2)
.םילשב יתלבה םילימרתהמ המח תיצמתו הימבה ילעמ השיבח (3)
.םייולקה םיערזה תטילח (4)
.הימבה ילופ (5)
.הימבה שרושב יחמצה רירה (6)

...ב לופיטל תשמשמ הימבה
.הב םיביסה תלוכתל תודוה .רתי תנמשה

...ל תשמשמ הימבה ילעב השיבח
.יחמצה רירה תלוכתל תודוה .הרוגמ רוע תעגרה

...ב לופיטל לאפנב שמשמ םישרושה ץימ
.יחמצה רירל תודוה .םיכתחו תורובח ,םיעצפ

...ב לופיטל תשמשמ הימבה ישרוש תטילח
.(Syphilis) סיליפיס/תבגע

...ל תשמשמ םייולקה םיערזה תטילח
.הצרמה/קוזיח

הימב לפס-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
ג"מםרג'חיךרע
33תוירולק
0.1
2
כ"הס ,ןמוש
ןובלח
95.58
3.2
םימ
םיביס
7.63
660
תומימחפ
A ןימטיו
0.21
21.1
B6 ןימטיו
C ןימטיו
87.8
303
תילופ הצמוח
ןגלשא
0.8
63
לזרב
ןחרז
57
8
םויזנגמ
ןרתנ
81ןדיס

 
הרקוא ןמש
ידי-לע לבקתמ (םיערזהמ 40% דע עיגהל היושע ותלוכתש) הרקוא ןמש
םעט שי ,םייוור-יתלב םינמושב רישעה ,הז ןמשל .הרקואה יערז תטיחס
9-הגמוא / (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח ליכמ ןמשה .םיבוט חוחינו
.6-הגמוא / (Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוחו
.(Biofuel) ינגרוא קלדכ שומישל םיאתמ הרקואה ןמש

הרהזא
ולא לע ןכלו (Calcium Oxalates) ןדיס יטלסקואב הרישע הימבה
.הימבה תכירצב םצמצל תוילכב ןדיס ינבאמ םילבוסה