טומגרב
Bergamot / Bee Balm
(Monarda didyma)

תורעיב ץופנה יתנש-בר חמצ אוה טומגרב
רטמ 1 הבוגל אשנתמו תינופצה הקירמא

ולו ריעש אוה .תעקפ יומד טומגרבה שרוש
רדה ירפ לש הזל המודה םיענ חוחינ
םהיתוצקב םיננושמ םילעה

םיחרפל .דורוו לוגס ,ןמגרא ,ינש יעבצב ,רבמטפס-ילויב החירפה
רפסמ תויחל םיכיראמ םה .(Lemon fragrance) ינומיל חוחינ
תיבבו ןגב האנ טושיק םישמשמו תועובש

.םילשובמ םייח ,הליכאל םינתינ וילעו טומגרבה יחרפ
תוריפ םע םישיגמ וא תואקשמו םיטלסל םתוא םיפסומ 
תרכומ (םישבוימ / םיירט) םיריעצה םילעה תטילח
(Oswego Tea) וגווסוא הת םשב ב"הראב 
Earl Grey tea התה תיישעתב םישמשמ טומגרבה יחרפ
(Jelly) םיאפקמ לש םמעט םירישעמ םילעה
תויקש תועצמאב םישמשמ םישבוימה ויחרפו טומגרב ילע
(Herbal bath) אפרמ-יחמצ טבמאב (Perfume bags) םושיב 
םימשבה תיישעתב שמשמ (Essential oil) ףידנה ןמשה
,םיפידמ (םישרושה הז ללכב) חמצה יקלח לכ .(Perfumes
(Orange) זופת לש הזל המוד חוחינ ,םתשיתכ םע 


לודיג יאנת
חמצכ הניגב לודיגל םיאתמה דאמ האנ חמצ טומגרבה
הצובקבו דדוב 
החלו היירופ עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
תיבובקר עקרקל ףיסוהל שי ביבאב םירצנ תעפוה םע 
םישרושה רוזיא תא תוסכל שי הרוטרפמטה תיילע םעו 
הבבגב (Roots
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
תנירק םהב תומוקמב דחוימב םימי הכיראמ החירפה
דבלב רקובב הרישי שמשה 
שיו החירפה ןמזב םיריבש םישענ (Stems) םילועבגה
םהב ךומתל 
הקולח ,(Seeds) םיערזמ אוה (Propagation) יובירה
ומצעב עירזמ חמצה .(Cuttings) םירוחיי וא (Division
תויפוצ ,(Honey bees) שבד ירובד תכשומ החירפה
בולישל םיאתמ חמצה .םירפרפו (Hummingbirds
סדרפב קרי-ןג 
רשאכ ,ץיקה ףוסב םיחרפהו םילעה תא ףוסאל שי
םיטא ילכב םקיזחהלו דיימ םשביל שי .האישב החירפה 
םימב םאיפקהל וא ריואל  
לש תואנ רורוויא לע דיפקה שי ןוחמיק תעפוה תעינמל
לודיגה תיב 
דחוימב חלצומ הדש תותו טומגרב בוליש
...תיפותיש הייחמצ ואר 


תיאופר תוליעפ
.טומגרבה (Flowers) יחרפבו (Leaves) םילעב םישמתשמ
םיירט םהשכ ,הינפל וא החירפה ןמזב שמתשהל ןתינ םילעב
םישבוימ וא

אטחמ רמוח ,(Thymol) לומית אוה חמצב ירקיעה ביכרמה
,זוחא 80 דע 60 ןב זוכירב חמצב יוצמה ,קזח (Disinfectant)
ןמשב םיביכרמ ,(Carvacrol) לורקברקו (Citral)לרטיס
ובש ףידנה

(הטילחב) טומגרבה תונוכת
םיזג ךכשמ
ןתשמ
חייכמ
רועה תא םידאמ
םייעמ יעלות דימשמ
ררועמ
םוח דירומ / העזה דדועמ
ןורג יבאכ ךכשמ

תשמשמ איה .תוקזח יוטיח תונוכת טומגרבהמ תיצמתל
(ץרכה תעלות ומכ) םיטיזרפו םיקדייח ,תוירטפב לופיטל

התב םישמתשמ ב"הרא ידילי םינאידניאה
,םוח ,ןטב-באכב לופיטל טומגרבה ילעמ
,בל ישוחמ ,הניש ידודנ ,ףאהמ םומיד
ללכב העזה דודיעו ,תוררקתה תבצח ,םיזג

טומגרב ןמש
ןורגישב לופיטל שמשמ ,רועה תומדאה םרוגה ,ףידנה ןמשה

הרהזא
יבאכ ומכ ,תוליער תועפות םורגל לולע תיצמתהמ רתי ןונימ
רועב תוחירפו תותיווע ,תואקה ,תוליחב ,הביק 

.