רוצעקב
Hydrangea
(Hydrangea aborescens)

לעב ,הצועמ רישנ חיש רוצעקבה
עיגהל יושעה האנ םיחרפ לוכשא
המוד רטוקו םירטמ 2 הבוגל


.םילצומ רעי ירוזיאב ,ב"הראב ץופנ רוצעקבה
םינבל ויחרפו (בל תרוצ םיריכזמ) םילגלגס רוצעקבה ילע


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו תידימת ,החל טעמ עקרק
שבויב דימע וניא חמצה 
יקלח לצ יאנת
שרושה ינקמ תוריהמב תוברתהל הטונ רוצעקבה


תיאופר תוליעפ
םתוא ,רוצעקבה לש םירמה שרושה ינקב םישמתשמ
םדועב שבילו תועוצרל ךותחל ,םתוקנל ,ויתסב ףוסאל שי
(םהב לפטל השק היהיו ושקתי םה רתוי רחואמ) םיירט

ןי'גנרדיה דיסוקולג :םינוש םינמש ליכמ רוצעקבה
,(Resins) םיפרש ,דינאיצה לערל המודה (Hydrangin)
םיפידנ םינמש ,(Starch) ןלימע ,(Saponins) םינינופאס
(Kaempferol) לורפמקו (Essential oils)

,ןחרז ,תירפוג ,ןרתנ ,ןגלשא ,ןדיס רוצעקבה ליכמ ןכ ומכ
ןוקיליס ,ןגנמ ,ץבא ,םוינלס ,םורכ ,(Coballt) טלבוק ,לזרב
(Quercetin) ןיטצרווקו

...ותוא תושועה ,תוסיממ תונוכת רוצעקבל 
קזחמ
קור תשרפה ררועמ
ןתשמ
לשלשמ

-ב לופיטל שמשמ רוצעקבה 
(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
תלדגומ תינומרע תטולב
(Enlarged prostate gland)
ןתשה יכרדב תוקלד
ןתשה יכרדב םינבא
(Urinary calculi
םייעמב םיזג תעינמ

רוצעקבהמ המח תיצמת
שרושהמ םרג 4 דע 2-ב שמתשהל שי
רכוס וא שבדב קיתמהל ןתינ

תורהזא
םויב הת ילפס 3 דע 2 רשאמ רתוי תותשל ןיא
הביק לוקלקו תרוחרחס םורגל הלולע רתי תכירצ 
...םניה תוליער ינמיס 
ןטב יבאכ 
תורוחרחס 
תודתעתמה לעו ןויריהב םישנ לע רוסא רוצעקבב שומישה
הלחמב םילוחה ,תוקינמ לע ,בורקה דיתעב ןויריהל סנכיהל 
...ומכ ,לוכיעה תכרעמב יהשלכ תינורכ 
(Ulcer) הביק ביכ 
(Duodenal ulcer) ןוירסירת ביכ 
(Reflux esophagitis) יטשו רזחה 
סגה יעמה תקלד 
(Spastic colitis)
תיתיווע םייעמ תקלד 
(Diverticulitis) ףיעסה תקלד 
,ןיריפסא םהב ,םיפסות וא תופורת לטונ הלוחה םא
ונימא תוצמוח ,םילרנימ ,םינימטיו ,הצמוח ידגונ ,םילשלשמ 
רוצעקבב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל וילע .דועו 
רוסא םייתנשמ תוחפ ינב םידליב םושייה

.