לצב
Onion
(Allium cepa)

םיקוריה םילעלו תועקפל .יתנש-בר חמצ לצבה
.חבטמב םיבר םישומישו

םינפה רוע ןונעירו יוקינל לצב ץימ
.ושפשו םינפה לע לצב ץימ וחרמ
.התמה ,סימרדיפא/הנוילעה רועה תבכש תא ריסת וז הלועפ
.םיטמק תקלחהל םג ליעוהל היושע הטישה

םיידיב קבדש לצב חירמ רטפיהל םיכרד
.םימב ןתוא ופטישו םיידיה ןיב בטיה היליזורטפ ילע ופשפש
(חבטמה רויכ חטשמ ומכ) דלח-לא תדלפב םכידי תא ופשפש
.הקדכ ךשמב םימרוז םימ תחת  
ופטשו תוקד 3 ךשמב םכידי תא וב ולבט ,ןומיל טעמ וטחס
.לצבמ םוקמב ירט ןומילמ תעכ וחירי םיידיה .םימב  
.םייניש תחשמב וא הפ ימב ,ץמוחב ךרד התואב ושמתשה

לצבב שומישה יבגל םיפיט
יבג לע םיידיה תא ופשפש .םיידיהמ לצבה חיר תרסה
.דלח-לא רויכ חטשמ ומכ ,(Stainless Steel) דלח-לא תדלפ  

םיניעב תועמד תורצוויה תתחפהל םיכרד
ותוא ופטיש וא ררקמב ותוא וררק לצבה ךותיח ינפל
.םירק םימב בטיה  
.םירק םימ םרז תחת לצבה ךותיח תא ועצב
.ולש לועבגה דצמ לצבה ךותיחב וליחתה
.דחוימב דח ןיכסב ושמתשה לצבה ךותיחל
.תועמדה יררועמ םילקימיכה תא קיחריש רוואמ וליעפה
.לקרונס םע ,ןגמ יפקשמב ושמתשה

ךורא ןמזל לצבה רומיש
ענמי רבדה .שאב לצבה ישרוש תא וכריח ונוסחיא ינפל
.לצבה ייח תא ךיראיו תעקפה ןובשח-לע םילועבג תוחתפתה  


לודיג יאנת
.החוחתו הרישע עקרק
םיחמצמ םיערז .םוי 120 דע 100 ךרוא םיערזמ לצב לודיג
.םמצע תא ועירזי וחרפש  
ףוסב םתוא עורזל שיו דקתשא וערזנש םיערז םה םילצלצב
,םתוחתפתה אולמל ועיגי םה .ויתסה תליחת וא ץיקה  
.םיערזהמ רתוי םדקומ ףאו תועובש השולש  
ודיפקהו וביבס םיטוש םיבשע ושכנ .תופיפצל שיגר לצבה
.םיכומס םיחמצ ןיב מ"ס 10 קחרמ לע  
.םילעה תבהצה דע ,עקרקה תוחל לע ורמשו תועיבקב וקשה
.(לצבה) תעקפהמ 2/3 ידכ דע ,עקרקה תא וריסה הז בלשב  
ופלש .םילצבה תא ופסיא ןיטולחל השבי הוולעהש רחאל
.השבי םהב הקבדש עקרקהש דע ושביו עקרקהמ םתוא  
.ןוסחיאל םינכומ םילצבה תעכ  
דחי םתרישק ךות ,ררוואמ םוקמב םישביה םילצבה תא ולת
.תשר לסב םתקזחא וא  

םתוא וריבעה תועובש רפסמ רחאל  
ןוסחיאל שביו רירק ,לצומ םוקמל  
.חווט-ךורא  
םילע לצבה חתפמ ותחימצ תישארב
בלשב חתפתהל םיקיספמש ,םיקורי  
חתפתהל הליחתמ הז עגרמו ,םיוסמ  
.לצבה תעקפ  
,דחוימב המיעטו תחלצומ הוולע תלבקל
.תופיפצב תועקפה תא לדגל שי ,תעקפה ןובשח-לע ,דחוימב  

...תיפותיש הייחמצ ואר


תיאופר תוליעפ
...םינימטיול בוט רוקמ הווהמ לצבה
.12% C ןימטיו
.8% תיעבטה התרוצב תילופ הצמוח איה (Folacin) ןיצלופ
.5% B6 ןימטיו

...םילרנימו
.(םרג 100 לכל ג"מ 165-כ) ןגלשא
ההובג הלוכתו ןיטורק-אטב שי (םודא לצבב דחוימבו) לצבב
.B2 ןימטיוו B1 ןימטיו דחוימב ,B הצובקמ םינימטיו לש  
.םוינלסו E ןימטיו וב שי

...ףסונב
.ליפורולכב םירישע לצבה ילע
םירזועה םיליעפ םירמוח ,םימיזנא-וקו םימיזנאב עפושמ לצבה
.םירמוחה ףוליח תכרעמל  

אוהש לככו ולא םיביכרממ ןטק קלח דבוא לושיבה ןמזב
.הז ןדבוא לדג ,ךראתמ

םילער תשרפה זרזמ אוה ךכב הלועמ םד רהטמ וניה לצבה
.תוילכהו דבכה תועצמאב ףוגהמ  
.ןתשה יכרדב תקלד דגנ דאמ ליעות ירט לצב ץימ תייתש
םדב ןמוש יעקשמ תסמהב עייסמה בוט םד-ללדמ אוה לצבה
.('דכו הייטרק ןיריפורקימ ,(Coumadin) ןידמוק ,ןיריפסא ומכ)  
 
לועישו החילמ רטפיהל עייסמ לצב
.שבד תופכ 2-ב ובברעו תונטק תוסורפל לצב וכתח
.םייתעשכ דומעל תבורעתל וחינה
םהמ יראה קלחש ,לצבה ילזונ תא וילא חפסי שבדה
.הלועמ הקיטויביטנא הווהמ  
.הלועמ יעבט יטויביטנא פוריס לבקתמ
.ןורגה רוהיטו חויכל עייסת ותייתש  
עייסמ ,השק תודירצב לופיטל םג רזוע לצב ץימ
.המתסאמ םילבוסה לע לקמו לועיש לע הלקהל  
!דחא םויל רבעמ הז פוריסב שמתשהלו רומשל ןיא  
 
תוינורכ תוקלדו תויוחיפנ עיגרמ ,םיבאכ ךכשמ לצבה
(סרפמוק) השיבחכ ,חלמ טעמ תפסותב ,קד ץוצק לצב וחינה.םיבאכ תעגרהל עגפנש םוקמ יבג לע
.םייטמואיר םיבאכ תלקהל םג ליעוי הז לופיט
 
םיעלות קיחרמ לצב ץימ
.םיעלות תקחרהל הבוט לצב ץימ תייתש
 
םיינזוא באכ לע לקמ לצב ץימ
.םיינזואל ,םידקש וא תיז ןמש טעמ תפסותב ,לצב ץימ ופטפט

...תושדח - לצב ואר