הלומירפ/ביבא רוכב
Cowslip
(Primula veris)

.דחוימ חוחינ ול .יתנש-בר חמצ ביבאה רוכב
םיינימ-וד םיהכ/םיריהב םיבוהצה םיחרפה
.מ"ס 20 דע הבוגל םיאשנתמו
.יאמ דע לירפאמ חרופו םיחותפ םיחטשב חמוצ ביבאה רוכב

הלק תיטוקרנ העפשה ,תרתוכה ילעמ םיקיפמ ותוא ,ץימל
.רשב יולימו םיטלסב םישמשמ םילעה .ןיי רוצייב שמשמ אוהו    
.ןנערמ ןדעמ אוה ןבל רכוסב תרתוכה ילע בוליש
.קרמל (םילשובמ/םייח) םיריעצה םילעה תא ףיסוהל ןתינ
.התל ףילחת םישמשמ (םישבוימ/םיירט) םילעה
.םיטלסו םירומיש טושיקל םישמשמ (םילשובמ/םייח) םיחרפה

.ןונמכה חוחינל המוד םיחרפהו םישרושה חיר
םימתכ תרסהל םיחרפה ץימ שמיש רבעב
םיחרפהמ החשמו םינפהמ םיטמקו    
.םירחא םייטמסוק םיכרצל השמיש    


לודיג יאנת
.הניגל םיאתמה האנ חמצ
.רירק םילקא
.יקלח דע לק לצ
,החל ,(הדבכ תיריג הפידע) עקרק יגוס רחבמ
.תזקונמו הרישע    
.('צ -20) תוכומנ תורוטרפטב דימע חמצה
.םירובדו םירפרפ ידי-לע תישענ הקבאהה
.ומצע עיברמ חמצה .םיינימ-וד םיחרפה
הכומנ הרוטרפמט השורד הטיבנל .םיערזמ יובירה
.הקולח ידי-לע םג יובירה .'צ תולעמ 20-מ    


תיאופר תוליעפ
.(םישבוימ/םיירט) תרתוכה ילעב םישמשמ
ןמשב ןומט ביבאה רוכב לש וחוכ רקיע
,ןינופאס םיליכמ םה .םהבש ףידנה
(Salicylates) םיטליצילס
םתמצועש םילעבו שרושב םג םישמתשמ
.רתוי השלח

תונוכת
.תותיווע דגונ
.ןתשמ
(1) .חייכמ
(1) .שוטיע םרוג
.יתקלד יטנא
.םיבאכ ךכשמ
.םיירוע-תת םד יפטש דגונ
.עיגרמ
.העזה דדועמ
.שרושה (1) 

...ב לופיטל שמשמ ביבאה רוכב
.שאר יבאכ
.הניש ידודנ
(2) .םיעצפ
.םירירש תויוצווכתהו תותיווע
.םינוש םיקותיש
.םייטמואיר םיבאכ תעגרה
.םילעה (2) 

ביבא רוכב ןיי
םהל ,תרתוכה ילעמ םיניכמ ביבאה רוכב ןיי תא
תררוגמ ןומיל תפילקו ןבל רכוס םיפיסומ
.םירמש םג ףוסבלו

.םימי עובש ךשמב ןיגוריסל םישחוב

.ןומיל ץימב םיבברעמו ץע תיבחל ןייה תא םיריבעמ
.םיקובקבל םיריבעמו םישדוח 9 ךשמב םינס ותואחאמ

.ןייוצמ םיבצע עיגרמ הווהמו ןנערמ ןייה

לופיט םשל ,רכישב םישרושה תקבא תא לשבל וגהנ רבעב
.תונוש םיבצע תויעבלו תונריע תרבגהל ,תורוחרחסב
.
תורהזא
ןוירהב םישנ לע רוסא ביבאה רוכבב שומישה
.ןיריפסאב שומישל םישיגרה לעו    
.חרפה ינקבאל םייגרלא רשא םישנא םנשי