תושדח - םילחנה ריגרג
Watercress - News


ןטרסו DNA יקזנ דגנ םילחנה ריגרג
דשה ןטרס תא רצוע םילחנה ריגרג
ןטרסמ םינשעמ לע ןגמ םילחנה ריגרג

...םילחנה ריגרג ואר

2007 ראורבפ
ןטרסו DNA יקזנ ינפמ ןגמ םילחנה ריגרג
הכירצ הינטירב University of Ulster ירקוח לש םהירבדל
ייא .ןא .יד יקזנ ינפמ ןגהל היושע םילחנה ריגרג לש הרידס
האירה ןטרסו (Blood Cells) םדה יאתל (DNA Damage)
.(Lung Cancer)

,ןה ףא ודרי םדב (Triglycerides) םידירצילגירטה תומר
100%-ב (Lutein) ןיאטולה תמר התלע ןמזב ובו 10%-ב
.33%-ב (Beta Carotene) ןיטורק-אטבהו
םינשעמה לע התייה רתויב הלודגה תיבויחה העפשהה
.(Smokers)

ינוגריא רפסמ ידי-לע ךמתנ ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמה
םישנו םירבג 60 וב ופתתשה .םילחנה ריגרג לש םילדגמ
.םינש 33 עצוממ ליג ינב םיאירב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמטפס
דשה ןטרס ןונגנמ תא רצוע םילחנה ריגרג
לש ותוחתפתה תא אכדל היושע םילחנה ריגרגב תבוכרת
לש ודוקפית תקספה ידי-לע (Breast Cancer) דשה ןטרס
.(Tumor) לודיגה לש ותוחתפתהל בושחה (Protein) ןובלח

טאניצויתוזיא ליתאלינפ תבוכרתה
םילחנה ריגרגב היוצמ (Phenylethyl isothiocyanate)
(Cabbage) בורכו (Broccoli) ילוקורב ומכ ,תוקריבו
ידי-לע ,ןטרסה תוחתפתהב םיכילהת רוצעל םייושעש
םרוג יורקה ןובלח לש ודוקפית יוביכ ךות הערפה
.(Hypoxia Inducible Factor/HIF) היסקופיה תעפשה

םד-ילכ לש םתוחתפת תריצע איה תיפוסה האצותה
ידי-לע ןמומ רקחמה .לודיגה קוקז םהל םישדח
.Watercress Alliance

British Journal of Nutrition


2016 לירפא
ןטרס ינפמ םינשעמ לע הניגמ םילחנה ריגרג תיצמת
Uni. of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI) ירקוח
Division of Cancer Control & Population Science
תוקנל םילחנה ריגרג תיצמת לש התלוכי תא ומיגדה
םימיוסמ (Carcinogens) םינטרסמ (Detoxify) םילער
ןטרס ינפמ םהילע ךכב ןגהלו ,(Smokers) םינשעמב
.(Lung Cancer) האירה

.תוירגיס ינשעמ 82 ופתתשה יארקאה ינילקה רקחמב
םילחנה ריגרג תיצמת ג"מ 10 יוסינה ךלהמב ולביקש
םימעפ 4 ,(Olive Oil) תיז ןמש ל"מ 1-ב תבברועמ
.ובצלפ וא ,עובש ךשמב ,םויב

םהלש םיליגרה ןושיעה ילגרהב וכישמה םיפתתשמה לכ
.רקחמה תפוקת ךלהמב

University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI)
Division of Cancer Control & Population Science

.