המוקלג
Ground-ivy
Gundelrebe תינמרג
(Glechoma hederacea)

,ערתשמ חמצ אוה המוקלגה
ורוקמ .ינחירו יתנש-בר דע-קורי
,היסא ברעמ--םורדו הפוריאב
םג םויכ ץופנו אבוה אוה .תורעי ילושבו םיחלו םיממוש םירוזאב
מ"ס 20 דע הבוגל אשנתמ חמצה .דועו דנליז-וינב ,ב"הראב
רטמ 1 רטוקל דע ערתשמו

וא םייח ,(םירמה) םיריעצה המוקלגה ילע תא לוכאל ןתינ
םעטה תשגדה םשל םיטלסל םתוא םיפיסומ .םילשובמ 
רחא לכאמ לכלו קרמל םפיסוהל ,דרתל המודב ,םלשבל ןתינ
,(Tea) הת תנכהל םג םישמשמ ,םישבוימ וא םיירט ,םילעה
הנברו ילע תפסותב םיתיעל 
רוחש לפלפ לש הזל המוד םישותכהו םישבוימה םילעה םעט
דע ,(Bear) הריב תנכהב ביכרמ המוקלגה השמיש רבעב
תושכב שומישה תליחת 


לודיג יאנת
,הדבכ רמיח תעקרק הז ללכב ,החל עקרק לש םיגוס ןווגמ
בטיה תזקונמ 
לצ יצח דע שמשל האלמ הפישח
םילצומ תומוקמב עקרק יוסיכ תשמשמ המוקלגה
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םירכז) םיינימ-וד םיחרפה
(Honey bees) שבד ירובד 
(Dividing) הקולח ידי-לעו (Seeds) םיערזמ אוה יובירה
םישרושה תיב לש 
םישרושה ינק תועצמאב תוריהמב טשפתמו ןטלתש חמצה


תיאופר תוליעפ
םתוא םיפסוא .םתחרפת לע םילועבגבו םילעב םישמתשמ
ידיתע שומישל םתוא םישביימו ,םיירט םדועב ,יאמ שדוחב

(Dichloromethane) ןאתמורולכיד ,(Hexane) ןסקה שי םילעב
דועו C ןימטיו עפש ,(Glycosides) םידיסוקילג

,(Germacrene D) ןרקמרג ואצמנ (0.03% דע) יטמוראה ןמשב
,(Sesquiterpenoids) םידיאונפרטיווסס ,(Elemene) ןמלא
(Ursolic Acid) תילוסרוא הצמוח ,(Phytols) םילוטיפ
(Oleanolic Acid) תילונאלוא הצמוחו

המוקלגה תונוכת
ןתשמ
םוח דירומ / ןנצמ
הזחה תיב תולחמב לפטמ
ץירממ
קינוט / קזחמ
םייעמ יעלות לטוק
תודבכ תוכתמ קיחרמ
ילאירטקביטנא
יטנדיסקוא-יטנא
םיבאכ ךכשמ
יתקלד-יטנא
ןובאת ררועמ
תמצמ / ץווכמ
לוכיעל עייסמ

...ב לופיטל תשמשמ המוקלגה
...ל תורושקה תויעב
(Throat) ןורג
לוכיעה תכרעמ
(Digestive System
םיירירה םימורקה
(Mucous membranes
(Ears) םיינזוא
(Nose) ףאה

םילעה
...ב לופיטל םישמשמ
(Cold) לועישו תוננטצה
(Kidney) הילכ תולחמ
(Digestion) לוכיע תויעב
(Eye inf.) םייניע תוקלד
(Congestion) שדוג קוליס
(Phlegm) החילו 
רתי תושיגר
םידליב (Hypersensitivity

חמוקלגה ץימ
...מ המלחה זרזמ - ינוציח שומישב
סנפ / ןיעב הלבח(Bruises) תולבח

הרהזא
ליער תויהל לולע חמצה תולודג תויומכב

.